Hóa giải bùa ngải, thư yếm bằng cách Trì tụng Chú Lăng Nghiêm và Chú Chuẩn Đề như sau...

Kiến thức phật giáo 10 tháng trước

Bạn chỉ cần tin tưởng vào một thần chú, tụng niệm xuyên suốt thì có kết quả. Không nên mai Kinh này, mai Chú lực khác, rốt cuộc rồi không đâu kết quả vào đâu!