Chết là một điều tự nhiên không thế tránh khỏi trong cuộc đời này

Phật pháp nhiệm màu 6 tháng trước

Sự vô thường tinh tế là đề cập đến những chuyển biến âm thầm từng sát na trong tất cả các pháp hữu tình và vô tình.