Những phúc báu khi chư Tăng có giới đức đến nhà - Thầy Thích Trúc Thái Minh

Nhân dân ta quý trọng chư Tăng và có câu nói: “Sư đến nhà như Phật bà giáng thế”. Điều này thể hiện sự cung kính của hàng Phật tử với chư Tăng cũng như nói đến lợi ích của việc nghênh đón chư Tăng đến nhà.

Bốn pháp chúc mừng

Theo truyền thống Phật giáo, sau khi các Phật tử cúng dường vật thực hay các món vật dụng đến một vị sẽ đại diện chư Tăng nói lời tùy hỷ với phước thiện mà chư thí chủ đã làm và sau đó chư Tăng sẽ tụng kinh chúc phúc đến các Phật tử.