Hãy thực tập cách sống độ lượng, bao dung và tha thứ từ bây giờ

Kiến thức phật giáo 10 tháng trước

Bao la và sâu thẳm. Ta nên sống có chiều sâu hơn, có hiểu biết hơn và do đó dễ dàng thông cảm và bỏ qua những lỗi lầm của người khác.