Tạo nghiệp ác phải chịu cảnh 3 đời mồ côi, mù mắt

Phải biết chế ngự tâm sân hận, đừng vì bị kích động mà biến thành lời nói hay việc làm xấu ác. Những việc này đều sẽ phải nhận lại kết cục bi thương.