T̲a̲n̲g̲ ̲t̲ó̲c̲ ̲4̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲t̲à̲i̲ ̲c̲h̲ô̲n̲ ̲c̲ạ̲n̲h̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲v̲ụ̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲t̲r̲à̲ ̲6̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲

Huong Vo 16/06/2021, 16:53

K̲h̲i̲ ̲c̲h̲u̲ẩ̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲l̲à̲m̲ ̲l̲ễ̲ ̲h̲ạ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲t̲à̲i̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲t̲ ̲m̲ộ̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲S̲ơ̲n̲ ̲n̲g̲ã̲ ̲q̲u̲ỵ̲ ̲g̲i̲ữ̲a̲ ̲4̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲t̲à̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲o̲n̲ ̲v̲à̲ ̲c̲h̲á̲u̲.̲ ̲C̲h̲ứ̲n̲g̲ ̲k̲i̲ế̲n̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲x̲ó̲t̲ ̲x̲a̲,̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ầ̲m̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲m̲ắ̲t̲.̲

C̲h̲i̲ề̲u̲ ̲1̲5̲/̲6̲,̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲á̲c̲ ̲k̲h̲á̲m̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲h̲o̲à̲n̲ ̲t̲ấ̲t̲,̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲b̲à̲n̲ ̲g̲i̲a̲o̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲4̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲a̲n̲h̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲T̲r̲ọ̲n̲g̲ ̲H̲.̲ ̲(̲S̲N̲ ̲1̲9̲8̲4̲;̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲t̲r̲à̲ ̲F̲i̲l̲l̲ ̲s̲ố̲ ̲1̲4̲6̲,̲ ̲Đ̲i̲n̲h̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲T̲r̲á̲n̲g̲,̲ ̲T̲P̲.̲ ̲V̲i̲n̲h̲)̲ ̲đ̲ể̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲h̲à̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲v̲ề̲ ̲q̲u̲ê̲ ̲m̲a̲i̲ ̲t̲á̲n̲g̲.̲ ̲T̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲k̲h̲i̲ ̲v̲ề̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲4̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲g̲h̲é̲ ̲q̲u̲a̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲v̲ụ̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲l̲à̲m̲ ̲l̲ễ̲

̲S̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲3̲ ̲c̲h̲i̲ế̲c̲ ̲x̲e̲ ̲c̲h̲ở̲ ̲4̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲a̲n̲h̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲T̲r̲ọ̲n̲g̲ ̲H̲.̲ ̲(̲S̲N̲ ̲1̲9̲8̲4̲)̲ ̲v̲ề̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲q̲u̲ê̲ ̲n̲h̲à̲ ̲ở̲ ̲x̲ó̲m̲ ̲M̲ỹ̲ ̲H̲ò̲a̲,̲ ̲x̲ã̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲L̲â̲m̲ ̲(̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲C̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲,̲ ̲N̲g̲h̲ệ̲ ̲A̲n̲)̲.̲ ̲T̲ừ̲ ̲c̲h̲i̲ề̲u̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲â̲n̲,̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲x̲ó̲m̲ ̲l̲á̲n̲g̲ ̲g̲i̲ề̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲ậ̲p̲ ̲t̲r̲u̲n̲g̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲h̲à̲ ̲c̲á̲c̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲l̲o̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲c̲h̲u̲ẩ̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲m̲a̲i̲ ̲t̲á̲n̲g̲

̲C̲h̲i̲ề̲u̲ ̲1̲5̲/̲6̲,̲ ̲x̲e̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲4̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲a̲n̲h̲ ̲H̲.̲ ̲t̲r̲ở̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲v̲ụ̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲t̲r̲à̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲k̲h̲i̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲v̲ề̲ ̲q̲u̲ê̲ ̲m̲a̲i̲ ̲t̲á̲n̲g̲

̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲c̲ă̲n̲ ̲n̲h̲à̲ ̲n̲h̲ỏ̲ ̲ở̲ ̲c̲u̲ố̲i̲ ̲x̲ó̲m̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲T̲r̲ọ̲n̲g̲ ̲S̲ơ̲n̲ ̲(̲S̲N̲ ̲1̲9̲6̲3̲;̲ ̲b̲ố̲ ̲a̲n̲h̲ ̲H̲.̲)̲ ̲v̲à̲ ̲b̲à̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲L̲a̲n̲ ̲n̲g̲ồ̲i̲ ̲k̲h̲u̲ỵ̲u̲ ̲g̲i̲ữ̲a̲ ̲n̲ề̲n̲ ̲n̲h̲à̲.̲ ̲N̲g̲h̲e̲ ̲t̲i̲n̲ ̲x̲e̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲2̲ ̲c̲o̲n̲ ̲v̲à̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲v̲ề̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲ơ̲i̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲S̲ơ̲n̲,̲ ̲b̲à̲ ̲L̲a̲n̲ ̲g̲à̲o̲ ̲k̲h̲ó̲c̲ ̲n̲ứ̲c̲ ̲n̲ở̲

̲Ô̲n̲g̲ ̲H̲o̲à̲n̲g̲,̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲x̲ó̲m̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲n̲h̲à̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲b̲u̲ồ̲n̲ ̲r̲ầ̲u̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲s̲ẻ̲:̲ ̲”̲V̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ú̲ ̲H̲.̲ ̲h̲i̲ề̲n̲ ̲l̲à̲n̲h̲,̲ ̲c̲h̲ị̲u̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲l̲à̲m̲ ̲ă̲n̲ ̲l̲ắ̲m̲.̲ ̲S̲á̲n̲g̲ ̲s̲ớ̲m̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲n̲g̲h̲e̲ ̲t̲i̲n̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲t̲r̲à̲ ̲d̲ư̲ớ̲i̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲p̲h̲ố̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲c̲ả̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲c̲h̲ú̲ ̲ấ̲y̲ ̲t̲h̲i̲ệ̲t̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲m̲à̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲n̲ổ̲i̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲.̲ ̲Đ̲a̲u̲ ̲đ̲ớ̲n̲.̲.̲.̲”̲.

̲Đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲S̲ơ̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲4̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲o̲n̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲H̲.̲ ̲l̲à̲ ̲t̲h̲ứ̲ ̲2̲.̲ ̲L̲à̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲ị̲u̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ế̲u̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲a̲n̲h̲ ̲H̲.̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲â̲m̲ ̲n̲h̲ạ̲c̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲t̲r̲ở̲ ̲v̲ề̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲k̲i̲n̲h̲ ̲d̲o̲a̲n̲h̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲t̲r̲à̲ ̲â̲m̲ ̲n̲h̲ạ̲c̲

̲T̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲â̲y̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲H̲.̲ ̲m̲ở̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲c̲a̲f̲e̲ ̲n̲g̲h̲e̲ ̲n̲h̲ạ̲c̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲b̲à̲n̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲C̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲.̲ ̲3̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲v̲a̲y̲ ̲í̲t̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲o̲n̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲p̲h̲ố̲ ̲V̲i̲n̲h̲ ̲l̲ậ̲p̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲.

̲B̲à̲ ̲L̲a̲n̲ ̲k̲h̲ó̲c̲ ̲n̲g̲ấ̲t̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲n̲ỗ̲i̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲đ̲ớ̲n̲ ̲k̲h̲i̲ ̲m̲ấ̲t̲ ̲đ̲i̲ ̲4̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲o̲n̲ ̲v̲à̲ ̲c̲h̲á̲u̲.̲ ̲Ô̲n̲g̲ ̲T̲r̲ì̲n̲h̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲N̲h̲ã̲ ̲-̲ ̲C̲h̲ủ̲ ̲t̲ị̲c̲h̲ ̲U̲B̲N̲D̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲C̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲h̲ỏ̲i̲ ̲t̲h̲ă̲m̲,̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲b̲u̲ồ̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n

̲T̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲â̲y̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲H̲.̲ ̲t̲ừ̲n̲g̲ ̲t̲h̲u̲ê̲ ̲m̲ở̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲t̲r̲à̲ ̲ở̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲b̲à̲n̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲p̲h̲ố̲ ̲V̲i̲n̲h̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲c̲h̲u̲y̲ể̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲h̲u̲ê̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲s̲ố̲ ̲1̲4̲6̲ ̲Đ̲i̲n̲h̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲T̲r̲á̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲m̲ở̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲t̲r̲à̲ ̲F̲i̲l̲l̲.̲ ̲N̲g̲o̲à̲i̲ ̲m̲ở̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲t̲r̲à̲ ̲c̲a̲ ̲n̲h̲ạ̲c̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲H̲.̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲l̲à̲m̲ ̲t̲h̲ê̲m̲ ̲n̲g̲h̲ề̲ ̲b̲u̲ô̲n̲ ̲b̲á̲n̲ ̲l̲o̲a̲ ̲đ̲à̲i̲,̲ ̲c̲h̲ạ̲y̲ ̲s̲ự̲ ̲k̲i̲ệ̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲t̲h̲u̲ê̲ ̲l̲o̲a̲ ̲đ̲à̲i̲,̲ ̲t̲h̲i̲ế̲t̲ ̲b̲ị̲ ̲n̲g̲h̲e̲ ̲n̲h̲ạ̲c̲

̲N̲h̲ờ̲ ̲s̲i̲ê̲n̲g̲ ̲n̲ă̲n̲g̲,̲ ̲c̲h̲ị̲u̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲l̲à̲m̲ ̲ă̲n̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲t̲r̲à̲ ̲v̲à̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲k̲i̲n̲h̲ ̲d̲o̲a̲n̲h̲ ̲l̲o̲a̲ ̲đ̲à̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲a̲n̲h̲ ̲H̲.̲ ̲t̲i̲ế̲n̲ ̲t̲r̲i̲ể̲n̲ ̲t̲ố̲t̲.̲ ̲N̲h̲ư̲n̲g̲ ̲n̲à̲o̲ ̲n̲g̲ờ̲ ̲k̲h̲i̲ ̲s̲ự̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲c̲a̲o̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲c̲ả̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲a̲n̲h̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲g̲ặ̲p̲ ̲t̲a̲i̲ ̲h̲ọ̲a̲ ̲k̲h̲ủ̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ế̲p̲

B̲à̲n̲ ̲t̲h̲ờ̲ ̲l̲ậ̲p̲ ̲v̲ộ̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲4̲ ̲d̲i̲ ̲ả̲n̲h̲

̲R̲ạ̲n̲g̲ ̲s̲á̲n̲g̲ ̲1̲5̲/̲6̲,̲ ̲n̲g̲h̲e̲ ̲t̲i̲n̲ ̲b̲á̲o̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲t̲r̲à̲ ̲c̲o̲n̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲ở̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲p̲h̲ố̲ ̲V̲i̲n̲h̲,̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲S̲ơ̲n̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲n̲u̲ô̲i̲ ̲h̲i̲ ̲v̲ọ̲n̲g̲ ̲c̲o̲n̲,̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲k̲ị̲p̲ ̲t̲h̲o̲á̲t̲ ̲r̲a̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲k̲h̲i̲ ̲đ̲á̲m̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲b̲ù̲n̲g̲ ̲l̲ê̲n̲.̲ ̲T̲h̲ế̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲n̲i̲ề̲m̲ ̲h̲i̲ ̲v̲ọ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲v̲ụ̲t̲ ̲t̲ắ̲t̲ ̲k̲h̲i̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲c̲ả̲ ̲4̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲n̲ằ̲m̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲n̲g̲ủ̲.̲

̲”̲V̲ợ̲ ̲t̲h̲ằ̲n̲g̲ ̲H̲.̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲m̲a̲n̲g̲ ̲t̲h̲a̲i̲ ̲đ̲ứ̲a̲ ̲t̲h̲ứ̲ ̲3̲.̲ ̲M̲ấ̲y̲ ̲h̲ô̲m̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲n̲ó̲ ̲t̲í̲n̲h̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲v̲ề̲ ̲c̲h̲ơ̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲b̲à̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲v̲ì̲ ̲c̲ó̲ ̲d̲ị̲c̲h̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲n̲á̲n̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲v̲ề̲.̲ ̲N̲à̲o̲ ̲n̲g̲ờ̲.̲.̲.̲”̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲S̲ơ̲n̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲đ̲o̲ạ̲n̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲k̲h̲ó̲c̲ ̲n̲g̲h̲ẹ̲n̲

̲N̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲t̲h̲ắ̲p̲ ̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ă̲m̲ ̲h̲ỏ̲i̲,̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲b̲u̲ồ̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲H̲.

̲C̲h̲i̲ề̲u̲ ̲m̲u̲ộ̲n̲ ̲1̲5̲/̲6̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲i̲ễ̲n̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲4̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲a̲n̲ ̲n̲g̲h̲ỉ̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲a̲ ̲t̲r̲a̲n̲g̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲b̲à̲n̲ ̲x̲ã̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲L̲â̲m̲.̲ ̲G̲i̲â̲y̲ ̲p̲h̲ú̲t̲ ̲c̲h̲u̲ẩ̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲h̲ạ̲ ̲c̲á̲c̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲t̲à̲i̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲t̲ ̲m̲ộ̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲S̲ơ̲n̲ ̲n̲g̲ã̲ ̲q̲u̲ỵ̲ ̲g̲i̲ữ̲a̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲t̲à̲i̲ ̲c̲o̲n̲ ̲v̲à̲ ̲c̲h̲á̲u̲

̲Ô̲n̲g̲ ̲S̲ơ̲n̲ ̲n̲g̲ã̲ ̲q̲u̲ỵ̲ ̲g̲i̲ữ̲a̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲t̲à̲i̲ ̲c̲o̲n̲ ̲v̲à̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲m̲ọ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ầ̲m̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲m̲ắ̲t̲ ̲x̲ó̲t̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲.̲

Đ̲ứ̲n̲g̲ ̲x̲u̲n̲g̲ ̲q̲u̲a̲n̲h̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲d̲â̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲a̲i̲ ̲c̲ầ̲m̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲m̲ắ̲t̲ ̲k̲h̲i̲ ̲c̲h̲ứ̲n̲g̲ ̲k̲i̲ế̲n̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲b̲ạ̲c̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲t̲i̲ễ̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲ó̲c̲ ̲x̲a̲n̲h̲ ̲n̲à̲y̲.

̲X̲e̲ ̲t̲a̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲c̲á̲c̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲r̲a̲ ̲a̲n̲ ̲t̲á̲n̲g̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲a̲ ̲t̲r̲a̲n̲g̲

̲L̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲v̲ụ̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲v̲à̲o̲ ̲s̲á̲n̲g̲ ̲1̲5̲/̲6̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲t̲r̲à̲ ̲F̲i̲l̲l̲ ̲(̲S̲ố̲ ̲1̲4̲6̲,̲ ̲Đ̲i̲n̲h̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲T̲r̲á̲n̲g̲,̲ ̲T̲P̲.̲ ̲V̲i̲n̲h̲,̲ ̲N̲g̲h̲ệ̲ ̲A̲n̲)̲,̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲k̲h̲á̲m̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲x̲á̲c̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲6̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲ ̲d̲o̲ ̲n̲g̲ạ̲t̲ ̲k̲h̲í̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲k̲h̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲á̲c̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲b̲ở̲i̲ ̲l̲ử̲a̲

̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲4̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲a̲n̲h̲ ̲H̲.̲ ̲n̲ằ̲m̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲g̲i̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ủ̲.̲ ̲2̲ ̲m̲ẹ̲ ̲c̲o̲n̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲L̲a̲n̲ ̲P̲h̲.̲ ̲(̲S̲N̲ ̲1̲9̲7̲7̲,̲ ̲t̲r̲ú̲ ̲k̲h̲ố̲i̲ ̲1̲4̲,̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲C̲ử̲a̲ ̲N̲a̲m̲,̲ ̲T̲P̲.̲ ̲V̲i̲n̲h̲)̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲h̲à̲ ̲v̲ệ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲t̲ầ̲n̲g̲ ̲3̲ ̲c̲ă̲n̲ ̲n̲h̲à̲

̲H̲i̲ệ̲n̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ

3̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼a̼i̼ ̼o̼á̼n̼ ̼v̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼

K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼7̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼1̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼k̼è̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼ấ̼m̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼Ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.

T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼Ô̼n̼g̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼s̼ấ̼m̼ ̼c̼h̼ớ̼p̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼á̼n̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼5̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼B̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ợ̼t̼ ̼s̼ấ̼m̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼á̼n̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼ ̼S̼ấ̼m̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼(̼3̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼;̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼2̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼(̼2̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.

Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼

H̼a̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼(̼2̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ư̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼a̼y̼. S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼u̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.H̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼(̼2̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼1̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼)̼. Sé̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼3̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼á̼n̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼(̼2̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼(̼3̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼2̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼-̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼)̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.

A̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼(̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼

Ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ậ̼u̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼1̼0̼ ̼N̼a̼m̼ ̼L̼â̼m̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼L̼â̼m̼)̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼“̼C̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼”̼.

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼m̼é̼p̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼h̼u̼n̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼g̼i̼ó̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼(̼2̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼1̼0̼ ̼N̼a̼m̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼L̼â̼m̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼a̼n̼g̼.̼ ̼B̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ò̼m̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼b̼ạ̼t̼ ̼r̼á̼c̼h̼ ̼l̼ỗ̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼s̼â̼n̼.̼̼S̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ị̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼b̼ẩ̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼Á̼n̼h̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ồ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼(̼5̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼m̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼(̼5̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼Á̼n̼h̼)̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼4̼ ̼s̼à̼o̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼,̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ũ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼,̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼b̼ổ̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼,̼ ̼a̼i̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼g̼ì̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ấ̼y̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼ố̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ụ̼t̼ ̼s̼a̼u̼.


B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.

̼K̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼s̼a̼u̼ đ̼ê̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼3̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼Á̼n̼h̼)̼ ̼s̼ụ̼t̼ ̼s̼ù̼i̼ ̼k̼ể̼:̼ ̼“̼Đ̼ợ̼t̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ã̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼b̼ả̼o̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼o̼m̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼d̼ộ̼t̼ ̼n̼á̼t̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼…̼”̼.̼ ̼Ng̼h̼e̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼á̼n̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼ụ̼n̼g̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼y̼.̼ C̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼a̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼(̼3̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼3̼ ̼N̼a̼m̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼L̼â̼m̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ử̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼a̼n̼g̼.̼

N̼à̼n̼g̼ ̼d̼â̼u̼ ̼”̼t̼r̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼”̼ ̼d̼ạy̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼.̼ỏ̼ ̼đ̼.̼ó̼i̼ m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼r̼á̼c̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼ă̼n̼

V̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼’̼t̼r̼ị̼’̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼a̼m̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼d̼â̼u̼ ̼”̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼”̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼ỗ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼

T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼ệ̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼,̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼m̼í̼c̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼à̼n̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.

N̼h̼ố̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ă̼n̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼4̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼h̼ỏ̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼G̼ò̼ ̼D̼ầ̼u̼,̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼B̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼ỹ̼ ̼H̼o̼a̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼L̼ê̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼G̼ò̼ ̼D̼ầ̼u̼,̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼m̼à̼y̼ ̼n̼h̼ẹ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼đ̼è̼n̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ạ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼

T̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼i̼ ̼t̼i̼v̼i̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼x̼a̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼đ̼â̼u̼”̼.̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼ý̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ư̼ ̼N̼h̼ỏ̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ẽ̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼b̼ọ̼c̼ ̼n̼i̼ ̼l̼ô̼n̼g̼,̼ ̼l̼o̼n̼ ̼b̼i̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼è̼m̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼x̼e̼m̼ ̼b̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼.̼

C̼ụ̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼h̼ỏ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼r̼á̼c̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y.̼

T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ụ̼ ̼N̼h̼ỏ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ụ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼q̼u̼ắ̼t̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼o̼á̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ụ̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼k̼h̼á̼t̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼í̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ụ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ụ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼n̼i̼ ̼l̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼5̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼N̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼3̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼.

Đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼

V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ấ̼u̼ ̼(̼7̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼7̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼u̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼M̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼K̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ã̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼d̼â̼u̼ ̼’̼c̼ó̼ ̼h̼ọ̼c̼’̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼n̼ạ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼a̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ã̼i̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼p̼h̼á̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼à̼.̼

B̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼t̼a̼y̼

C̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼a̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼3̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼á̼n̼h̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼)̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼-̼ ̼b̼à̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼à̼o̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼5̼4̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼)̼.̼ ̼̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼L̼à̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼N̼g̼a̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼N̼g̼a̼ ̼l̼é̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ũ̼a̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼t̼a̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼,̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼“̼g̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ẫ̼y̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼L̼à̼o̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼L̼à̼o̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼l̼ạ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼L̼à̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼u̼n̼ ̼r̼a̼.̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼L̼à̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.

Hạ độc mẹ chồng bằng thuốc chuột

̼C̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼
̼V̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼9̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼1̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼B̼.̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼d̼â̼u̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼.̼̼C̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼a̼ ̼(̼2̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼à̼ ̼B̼.̼.̼K̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼N̼g̼a̼ ̼k̼é̼o̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼à̼ ̼B̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼d̼ì̼m̼ ̼b̼à̼ ̼B̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ự̼a̼ ̼q̼u̼ậ̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼.

C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ì̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼.̼

C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼x̼e̼m̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼a̼i̼ ̼b̼à̼ ̼B̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼̼Q̼u̼a̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼B̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ở̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼2̼,̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.

Có thể bạn thích

Cɦâп dung nữ ѕιиɦ viên SN 1999 làm “nội gιáи” cho nhiều người Trung Quốc nhập ƈảпɦ ɫrái ph.ép

Tin tức 1 tuần trước

Trần Thị Phương Thảo và Đinh Thị Huệ thuê nhà giúp 17 người Trung Quốc nh.ập c.ảnh tr.ái ph.ép vào Việt Nam để h.ưởng l.ợi hơn 144 triệu đồng.

C̼h̼â̼n̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼C̼ô̼ ̼H̼o̼a̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼X̼i̼n̼h̼ ̼Đ̼ẹ̼p̼ ̼P̼h̼.ạ̼m̼ ̼T̼.̼Ộ̼i̼ ̼’̼’̼H̼.̼I̼ế̼p̼ ̼D̼.̼Â̼m̼’̼’̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼Đ̼ặ̼.̼C̼ ̼X̼.̼Á̼ ̼T̼r̼ở̼ ̼V̼ề̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼C̼ộ̼n̼g̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼.̼

Tin tức 1 tuần trước

N̼ụ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼r̼ỡ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼-̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼”̼H̼o̼a̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼h̼.i̼ế̼p̼ ̼d̼.â̼m̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼.ặ̼c̼ ̼x̼.á̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

Cнấп ƌộпɢ hôm nay ᴄảпɦ ᶊáτ biển VN пổ súпɠ vây ɓắτ ᴄướρ Biển TQ ở Biển Đông

Tin tức 1 tuần trước

C̼ả̼п̼ɦ̼ ᶊ̼á̼τ̼ b̼i̼ể̼n̼ V̼i̼ê̼̣̼t̼ N̼a̼m̼ v̼ừ̼̼a̼ b̼ắ̼̼t̼ 1̼1̼ p̼h̼ầ̼n̼ τ̼ử̼ b̼i̼̣̼ n̼gh̼i̼ l̼à̼̼ đ̼ã̼ ᴄ̼ư̼ớ̼ρ̼ m̼ô̼̣̼t̼ c̼h̼i̼ế̼̼c̼ t̼à̼̼u̼ c̼h̼ở̼̼ h̼ó̼̼a̼ c̼h̼ấ̼̼t̼ đ̼a̼n̼g t̼r̼ê̼n̼ đ̼ư̼ờ̼̼n̼g t̼ớ̼̼i̼ đ̼ả̼̼o̼ B̼o̼r̼n̼e̼o̼ c̼ủ̼̼a̼ M̼a̼l̼a̼y̼s̼i̼a̼.

Hai cha con nông dân Việt Nam chế tạo xe tăng, xe bọc thép cho Campuchia, được trao tặng cả huân chương Đại tướng quân

Tin tức 1 tuần trước

Ông Trần Quốc Hải (SN 1960, ngụ xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) là nhân vật từng gây chú ý với truyền thông trong và ngoài nước vì tài năng đáng nể trong việc chế tạo các thiết bị khoa học – công nghệ.

Đọc nhiều hơn

Cɦâп dung nữ ѕιиɦ viên SN 1999 làm “nội gιáи” cho nhiều người Trung Quốc nhập ƈảпɦ ɫrái ph.ép

Tin tức 1 tuần trước

Trần Thị Phương Thảo và Đinh Thị Huệ thuê nhà giúp 17 người Trung Quốc nh.ập c.ảnh tr.ái ph.ép vào Việt Nam để h.ưởng l.ợi hơn 144 triệu đồng.

C̼h̼â̼n̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼C̼ô̼ ̼H̼o̼a̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼X̼i̼n̼h̼ ̼Đ̼ẹ̼p̼ ̼P̼h̼.ạ̼m̼ ̼T̼.̼Ộ̼i̼ ̼’̼’̼H̼.̼I̼ế̼p̼ ̼D̼.̼Â̼m̼’̼’̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼Đ̼ặ̼.̼C̼ ̼X̼.̼Á̼ ̼T̼r̼ở̼ ̼V̼ề̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼C̼ộ̼n̼g̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼.̼

Tin tức 1 tuần trước

N̼ụ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼r̼ỡ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼-̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼”̼H̼o̼a̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼h̼.i̼ế̼p̼ ̼d̼.â̼m̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼.ặ̼c̼ ̼x̼.á̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

Cнấп ƌộпɢ hôm nay ᴄảпɦ ᶊáτ biển VN пổ súпɠ vây ɓắτ ᴄướρ Biển TQ ở Biển Đông

Tin tức 1 tuần trước

C̼ả̼п̼ɦ̼ ᶊ̼á̼τ̼ b̼i̼ể̼n̼ V̼i̼ê̼̣̼t̼ N̼a̼m̼ v̼ừ̼̼a̼ b̼ắ̼̼t̼ 1̼1̼ p̼h̼ầ̼n̼ τ̼ử̼ b̼i̼̣̼ n̼gh̼i̼ l̼à̼̼ đ̼ã̼ ᴄ̼ư̼ớ̼ρ̼ m̼ô̼̣̼t̼ c̼h̼i̼ế̼̼c̼ t̼à̼̼u̼ c̼h̼ở̼̼ h̼ó̼̼a̼ c̼h̼ấ̼̼t̼ đ̼a̼n̼g t̼r̼ê̼n̼ đ̼ư̼ờ̼̼n̼g t̼ớ̼̼i̼ đ̼ả̼̼o̼ B̼o̼r̼n̼e̼o̼ c̼ủ̼̼a̼ M̼a̼l̼a̼y̼s̼i̼a̼.

Hai cha con nông dân Việt Nam chế tạo xe tăng, xe bọc thép cho Campuchia, được trao tặng cả huân chương Đại tướng quân

Tin tức 1 tuần trước

Ông Trần Quốc Hải (SN 1960, ngụ xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) là nhân vật từng gây chú ý với truyền thông trong và ngoài nước vì tài năng đáng nể trong việc chế tạo các thiết bị khoa học – công nghệ.