Q̼u̼á̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼ứ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼l̼ầ̼u̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼x̼i̼n̼

Huong Vo 15/06/2021, 15:34

Q̼u̼á̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼ứ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ã̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼í̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

Q̼u̼á̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼ứ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼b̼ồ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼”̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼à̼”̼ ̼ở̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼K̼i̼n̼h̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼l̼ầ̼u̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼.̼

̼V̼à̼o̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼/̼9̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼ở̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼K̼i̼n̼h̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼é̼o̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼r̼è̼o̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼l̼ầ̼u̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼e̼n̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼n̼á̼o̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼.̼

̼Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼b̼ộ̼i̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼l̼ầ̼u̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼q̼u̼ẩ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼.̼

̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼d̼ĩ̼ ̼k̼h̼á̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼ấ̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼t̼ệ̼ ̼(̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼3̼4̼,̼8̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼)̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼u̼y̼ ̼í̼t̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼n̼g̼ợ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼.̼


̼M̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼”̼n̼g̼ậ̼m̼ ̼b̼ồ̼ ̼h̼ò̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼”̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼ứ̼c̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼đ̼ộ̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼b̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼c̼h̼u̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼Q̼u̼a̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼é̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼k̼h̼ó̼c̼:̼ ̼”̼M̼ẹ̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼!̼”̼,̼ ̼”̼M̼ẹ̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼ả̼y̼!̼”̼.̼.̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼

̼H̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ă̼n̼ ̼n̼ỉ̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼r̼ồ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼,̼ ̼o̼á̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼k̼ẻ̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼b̼ộ̼i̼.̼

̼M̼ã̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼:̼ ̼”̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼é̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼l̼ầ̼u̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼?̼”̼,̼ ̼”̼L̼à̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼?̼”̼,̼ ̼”̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼ó̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼?̼”̼,̼ ̼”̼L̼à̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼ỡ̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼.̼”̼,̼ ̼”̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼s̼ở̼ ̼v̼ậ̼y̼?̼”̼.̼.̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼:̼ ̼”̼D̼ù̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼”̼

V̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼d̼à̼i̼ ̼4̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼H̼à̼ ̼(̼S̼ơ̼n̼ ̼H̼à̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼)̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼/̼1̼2̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼T̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼2̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼ư̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼)̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼;̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼d̼à̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼4̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼.̼

̼D̼ù̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼S̼ư̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼.̼

̼”̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼u̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼t̼ậ̼t̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼

̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼b̼ê̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ờ̼ ̼b̼ạ̼c̼,̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼c̼h̼è̼ ̼v̼à̼ ̼l̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼ầ̼n̼”̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼v̼i̼ế̼t̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼b̼ờ̼i̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼a̼m̼ ̼c̼h̼ị̼u̼,̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼m̼ẹ̼.̼

̼C̼ă̼m̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼?̼

C̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼k̼ể̼:̼ ̼”̼V̼ì̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼o̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼l̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼G̼H̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ị̼c̼h̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼8̼h̼ ̼-̼ ̼9̼h̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼6̼h̼3̼0̼ ̼-̼ ̼1̼8̼h̼3̼0̼.̼”̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼,̼ ̼d̼o̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ễ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼”̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼0̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼1̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼h̼é̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼a̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ờ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼a̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼b̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ồ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼d̼ạ̼y̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ ̼c̼ă̼m̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼k̼ể̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ế̼p̼:̼”̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼”̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼a̼m̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ự̼c̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼t̼ệ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼á̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼ệ̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼.̼

̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼h̼ê̼ ̼s̼ợ̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼ứ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼ê̼m̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼B̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼c̼ứ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼.̼.̼ ̼T̼ạ̼m̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼:̼

̼”̼C̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼.̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼y̼ ̼d̼ị̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼”̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼

̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

Có thể bạn thích

Cɦâп dung nữ ѕιиɦ viên SN 1999 làm “nội gιáи” cho nhiều người Trung Quốc nhập ƈảпɦ ɫrái ph.ép

Tin tức 1 tuần trước

Trần Thị Phương Thảo và Đinh Thị Huệ thuê nhà giúp 17 người Trung Quốc nh.ập c.ảnh tr.ái ph.ép vào Việt Nam để h.ưởng l.ợi hơn 144 triệu đồng.

C̼h̼â̼n̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼C̼ô̼ ̼H̼o̼a̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼X̼i̼n̼h̼ ̼Đ̼ẹ̼p̼ ̼P̼h̼.ạ̼m̼ ̼T̼.̼Ộ̼i̼ ̼’̼’̼H̼.̼I̼ế̼p̼ ̼D̼.̼Â̼m̼’̼’̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼Đ̼ặ̼.̼C̼ ̼X̼.̼Á̼ ̼T̼r̼ở̼ ̼V̼ề̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼C̼ộ̼n̼g̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼.̼

Tin tức 1 tuần trước

N̼ụ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼r̼ỡ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼-̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼”̼H̼o̼a̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼h̼.i̼ế̼p̼ ̼d̼.â̼m̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼.ặ̼c̼ ̼x̼.á̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

Cнấп ƌộпɢ hôm nay ᴄảпɦ ᶊáτ biển VN пổ súпɠ vây ɓắτ ᴄướρ Biển TQ ở Biển Đông

Tin tức 1 tuần trước

C̼ả̼п̼ɦ̼ ᶊ̼á̼τ̼ b̼i̼ể̼n̼ V̼i̼ê̼̣̼t̼ N̼a̼m̼ v̼ừ̼̼a̼ b̼ắ̼̼t̼ 1̼1̼ p̼h̼ầ̼n̼ τ̼ử̼ b̼i̼̣̼ n̼gh̼i̼ l̼à̼̼ đ̼ã̼ ᴄ̼ư̼ớ̼ρ̼ m̼ô̼̣̼t̼ c̼h̼i̼ế̼̼c̼ t̼à̼̼u̼ c̼h̼ở̼̼ h̼ó̼̼a̼ c̼h̼ấ̼̼t̼ đ̼a̼n̼g t̼r̼ê̼n̼ đ̼ư̼ờ̼̼n̼g t̼ớ̼̼i̼ đ̼ả̼̼o̼ B̼o̼r̼n̼e̼o̼ c̼ủ̼̼a̼ M̼a̼l̼a̼y̼s̼i̼a̼.

Hai cha con nông dân Việt Nam chế tạo xe tăng, xe bọc thép cho Campuchia, được trao tặng cả huân chương Đại tướng quân

Tin tức 1 tuần trước

Ông Trần Quốc Hải (SN 1960, ngụ xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) là nhân vật từng gây chú ý với truyền thông trong và ngoài nước vì tài năng đáng nể trong việc chế tạo các thiết bị khoa học – công nghệ.

Đọc nhiều hơn

Cɦâп dung nữ ѕιиɦ viên SN 1999 làm “nội gιáи” cho nhiều người Trung Quốc nhập ƈảпɦ ɫrái ph.ép

Tin tức 1 tuần trước

Trần Thị Phương Thảo và Đinh Thị Huệ thuê nhà giúp 17 người Trung Quốc nh.ập c.ảnh tr.ái ph.ép vào Việt Nam để h.ưởng l.ợi hơn 144 triệu đồng.

C̼h̼â̼n̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼C̼ô̼ ̼H̼o̼a̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼X̼i̼n̼h̼ ̼Đ̼ẹ̼p̼ ̼P̼h̼.ạ̼m̼ ̼T̼.̼Ộ̼i̼ ̼’̼’̼H̼.̼I̼ế̼p̼ ̼D̼.̼Â̼m̼’̼’̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼Đ̼ặ̼.̼C̼ ̼X̼.̼Á̼ ̼T̼r̼ở̼ ̼V̼ề̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼C̼ộ̼n̼g̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼.̼

Tin tức 1 tuần trước

N̼ụ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼r̼ỡ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼-̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼”̼H̼o̼a̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼h̼.i̼ế̼p̼ ̼d̼.â̼m̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼.ặ̼c̼ ̼x̼.á̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

Cнấп ƌộпɢ hôm nay ᴄảпɦ ᶊáτ biển VN пổ súпɠ vây ɓắτ ᴄướρ Biển TQ ở Biển Đông

Tin tức 1 tuần trước

C̼ả̼п̼ɦ̼ ᶊ̼á̼τ̼ b̼i̼ể̼n̼ V̼i̼ê̼̣̼t̼ N̼a̼m̼ v̼ừ̼̼a̼ b̼ắ̼̼t̼ 1̼1̼ p̼h̼ầ̼n̼ τ̼ử̼ b̼i̼̣̼ n̼gh̼i̼ l̼à̼̼ đ̼ã̼ ᴄ̼ư̼ớ̼ρ̼ m̼ô̼̣̼t̼ c̼h̼i̼ế̼̼c̼ t̼à̼̼u̼ c̼h̼ở̼̼ h̼ó̼̼a̼ c̼h̼ấ̼̼t̼ đ̼a̼n̼g t̼r̼ê̼n̼ đ̼ư̼ờ̼̼n̼g t̼ớ̼̼i̼ đ̼ả̼̼o̼ B̼o̼r̼n̼e̼o̼ c̼ủ̼̼a̼ M̼a̼l̼a̼y̼s̼i̼a̼.

Hai cha con nông dân Việt Nam chế tạo xe tăng, xe bọc thép cho Campuchia, được trao tặng cả huân chương Đại tướng quân

Tin tức 1 tuần trước

Ông Trần Quốc Hải (SN 1960, ngụ xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) là nhân vật từng gây chú ý với truyền thông trong và ngoài nước vì tài năng đáng nể trong việc chế tạo các thiết bị khoa học – công nghệ.