ƈʊộƈ đờɨ áƈ ʍộռɢ ƈủǟ ɮé ɢáɨ ɮị ʍẹ ʀʊộȶ ƈắȶ ɢâռ, ֆǟռɢ ƈɦấռ ȶɦầռ ӄɨռɦ ռɢɦɨêʍ ȶʀọռɢ

Huong Vo 18/02/2021, 01:12

C̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼á̼c̼ ̼m̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼d̼a̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ỉ̼ ̼m̼á̼u̼.̼ ̼

V̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼(̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼g̼â̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼g̼â̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼

Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼ẹ̼m̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼i̼ ̼t̼h̼ả̼m̼. B̼é̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼,̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼b̼á̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼

S̼á̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼à̼n̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼í̼ ̼ó̼c̼ ̼n̼o̼n̼ ̼n̼ớ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼, 3 ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼á̼i̼ ̼ấ̼m̼

̼B̼é̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼4̼.̼ ̼B̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼ỳ̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼5̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼)̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼ ̼-̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼)̼.̼ ̼

K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼b̼à̼ ̼M̼ỳ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ư̼ớ̼c̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼4̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ C̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼l̼a̼i̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼

 

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ự̼ ̼c̼ã̼i̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼ộ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼é̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼á̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼d̼o̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ê̼m̼ ̼ấ̼m̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼M̼ỳ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼é̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼ ̼–̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼)̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼.

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼m̼ỉ̼m̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼h̼i̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼9̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼M̼ỳ̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼ ̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼6̼)̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ắ̼c̼ ̼ẩ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼a̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼g̼i̼à̼.̼ ̼

Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼a̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼x̼â̼y̼ ̼t̼ổ̼ ̼ấ̼m̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼a̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼N̼h̼i̼.̼ ̼

 

T̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼N̼h̼i̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼.̼ C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼í̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼b̼é̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼n̼g̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ú̼t̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼d̼ọ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼M̼ỳ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼M̼a̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼p̼h̼á̼

V̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼9̼ m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼M̼ỳ̼ ̼t̼ạ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼m̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼t̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ư̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼ã̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼c̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼t̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼c̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼m̼á̼u̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼ó̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ả̼y̼.̼ ̼

P̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼ ̼r̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ơ̼i̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼á̼n̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼.̼ 

T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼M̼ỳ̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼9̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼é̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ờ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼1̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼k̼é̼o̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼ó̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼p̼h̼á̼”̼.

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼9̼,̼ ̼M̼ỳ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼m̼ư̼ớ̼p̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼,̼ ̼b̼é̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼l̼e̼o̼ ̼c̼â̼y̼,̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼é̼ ̼n̼g̼ã̼,̼ ̼M̼ỳ̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ó̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼…̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼t̼ứ̼c̼.̼ ̼

D̼o̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼s̼â̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼M̼ỳ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ó̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼H̼ả̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼“̼m̼ẹ̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼

L̼ú̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼i̼ề̼n̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼ở̼ ̼m̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼,̼ ̼v̼à̼n̼h̼ ̼t̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼,̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ư̼n̼g̼,̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ầ̼y̼ ̼x̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼o̼ ̼4̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼.

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼t̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼b̼à̼ ̼M̼ỳ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼r̼o̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ọ̼n̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼H̼ả̼o̼.̼

N̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼9̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼T̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼ả̼o̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼9̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼4̼0̼%̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼b̼à̼ ̼M̼ỳ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼H̼ả̼o̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼

̼S̼a̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼b̼à̼ ̼M̼ỳ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼9̼9̼,̼9̼9̼9̼%̼.̼ ̼M̼ỳ̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ư̼ớ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼

T̼ừ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ề̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼ả̼o̼,̼ ̼S̼ở̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼à̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼.

̼L̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼ộ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼í̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼:̼ ̼“̼N̼g̼à̼y̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼a̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼g̼ầ̼y̼ ̼g̼ò̼,̼ ̼ố̼m̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼n̼o̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼m̼è̼o̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼s̼ợ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼a̼ ̼h̼é̼t̼,̼ ̼c̼à̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼

B̼é̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼ ̼v̼ẹ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼ ̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼m̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼k̼í̼n̼ ̼m̼í̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ắ̼t̼”̼.

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼y̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼ở̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼l̼ặ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼á̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼h̼ứ̼c̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼s̼â̼u̼.̼

N̼ă̼m̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼T̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼g̼i̼á̼o̼,̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ọ̼c̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼i̼ế̼t̼;̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ờ̼ ̼m̼ờ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼b̼é̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼p̼h̼á̼ ̼k̼ỳ̼ ̼q̼u̼ặ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼.

C̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼, C̼ô̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼“̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼H̼ả̼o̼.̼”

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼b̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼e̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼v̼u̼i̼ ̼t̼ư̼ơ̼i̼,̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼.̼ ̼

C̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼b̼é̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼a̼n̼ ̼d̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼b̼é̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ả̼o̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼í̼,̼ ̼l̼á̼u̼ ̼l̼ỉ̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼ở̼ ̼s̼á̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼v̼ỏ̼n̼ ̼v̼ẹ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼M̼ã̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼t̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼ạ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n

̼G̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼d̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼u̼ô̼i̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼d̼à̼i̼ ̼n̼g̼a̼o̼ ̼n̼g̼á̼n̼:̼ ̼“̼T̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ắ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ậ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼C̼o̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼â̼u̼”̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼m̼à̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼.̼”̼

Theo 24h tin tức

Mùռg 4 ȶếȶ: ɮé 7 tuổi ɮị mẹ ʀʊộȶ và dượng ɮắȶ ƈóƈ éք đi 'ăռ Ӽɨռ' ngoài chợ, ʟấʏ ȶɨềռ ƈɦơɨ ʟô đề

B̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼ó̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ù̼n̼g̼ ̼4̼ ̼T̼ế̼t̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼

 

Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼ỹ̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼B̼ố̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ồ̼n̼g̼ ̼4̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼(̼5̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼2̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼ỹ̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼D̼.̼,̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼

̼B̼à̼ ̼H̼.̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼2̼h̼ ̼t̼r̼ư̼a̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼D̼.̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼u̼a̼ ̼k̼ẹ̼o̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼D̼.̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼G̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼D̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ị̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ụ̼ ̼b̼ế̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼a̼x̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼.̼

B̼é̼ ̼D̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼ Q̼u̼á̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼

B̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼”̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼ó̼c̼”̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼

̼Q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼N̼g̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼0̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼D̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼.̼

N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼”̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼ó̼c̼”̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼D̼.̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼D̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼

V̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼.̼ V̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼D̼.̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼D̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼”̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼ó̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼”̼M̼ẹ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼”̼

̼”̼C̼o̼n̼ ̼N̼g̼.̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ế̼u̼,̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼h̼ỏ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼.̼ ̼B̼ế̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ạ̼y̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼b̼ú̼ ̼n̼h̼ờ̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼ó̼c̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼

̼P̼V̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼2̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼ỹ̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ì̼n̼h̼.̼ ̼B̼à̼ ̼H̼.̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ể̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ề̼m̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼v̼ẻ̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼.̼

B̼à̼ ̼H̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼8̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼x̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼,̼ ̼N̼g̼.̼ ̼v̼á̼c̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼s̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ó̼t̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼s̼ở̼ ̼k̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼.̼ ̼

D̼ù̼ ̼t̼ủ̼i̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ắ̼c̼ ̼d̼ĩ̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼B̼à̼ ̼H̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼N̼g̼.̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼h̼ỏ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼

C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼N̼g̼.̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ B̼ỏ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼,̼ ̼N̼g̼.̼ ̼v̼à̼o̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼N̼g̼.̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼”̼N̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼D̼.̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼N̼g̼.̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼D̼.̼ ̼m̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼N̼g̼.̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ơ̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼ó̼c̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼i̼.̼

̼V̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼D̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼

L̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼à̼n̼ ̼m̼a̼ ̼d̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼”̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼(̼2̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼d̼ì̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼D̼.̼)̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

D̼ù̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼.̼ G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ư̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼.̼ ̼B̼à̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼D̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼M̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼, B̼à̼ ̼H̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼”̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼”̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼.̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼B̼à̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼D̼.̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼.̼

Ngôi nhà của 2 bà cháu

̼”̼X̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼N̼g̼.̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ó̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ấ̼t̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼D̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼ó̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ó̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼.̼”̼ ̼B̼à̼ ̼H̼.̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ồ̼n̼g̼ ̼4̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼D̼.̼ ̼(̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼ỹ̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ố̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼A̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼M̼ỹ̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼)̼,̼ ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼ỹ̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼)̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼2̼.̼ ̼

Q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼D̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼b̼é̼ ̼D̼.̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼

Theo 24h Tin Tức

Tɦʊê Ӽɛ về quê ăռ ȶếȶ, cả gia đình ɢặք ȶǟɨ ռạռ ȶɦươռɢ ȶâʍ kɦɨếռ 6 người ȶɦươռɢ ʋօռɢ

ᴄʜɪếᴄ xᴇ ô ᴛô ᴄʜở ᴍộᴛ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴛừ Đà ɴẵɴɢ ᴠề ǫᴜê ɴɢʜệ ᴀɴ ăɴ ᴛếᴛ ʙị ᴍấᴛ ʟáɪ, ʟᴀᴏ ᴠàᴏ ʟᴀɴ ᴄᴀɴ ʙêɴ đườɴɢ ᴛʀêɴ ǫᴜốᴄ ʟộ 𝟷ᴀ đᴏạɴ ǫᴜᴀ ᴛỉɴʜ ǫᴜảɴɢ ʙìɴʜ ʟàᴍ 𝟸 ɴɢườɪ ᴛ.ử ᴠ.ᴏ.ɴ.ɢ, 𝟺 ɴɢ.ư.ờɪ ʙ.ị ᴛ.ʜ.ư.ơ.ɴ.ɢ.

ᴛʜᴇᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʙᴀɴ đầᴜ, xᴇ ô ᴛô 𝟽 ᴄʜỗ ʙᴋs 𝟺𝟹ᴀ – 𝟷𝟽𝟼.𝟼𝟾 ᴅᴏ ᴛàɪ xế ᴍᴀɪ ᴠăɴ ᴛʜắɴɢ (sɴ 𝟷𝟿𝟼𝟺, ᴛʀú ǫᴜậɴ ʟɪêɴ ᴄʜɪểᴜ, ᴛᴘ Đà ɴẵɴɢ) đượᴄ ᴍộᴛ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴛʜᴜê ᴄʜở ᴛừ Đà ɴẵɴɢ ᴠề ɴɢʜệ ᴀɴ.

ᴛʜᴜê xᴇ ᴠề ǫᴜê ăɴ ᴛếᴛ, ᴄả ɢɪᴀ đìɴʜ ɢặᴘ ᴛᴀɪ ɴạɴ ᴛʜươɴɢ ᴛâᴍ ᴋʜɪếɴ 2 ɴɢườɪ ᴄʜếᴛ, ᴄʜɪếᴄ xᴇ ɢặᴘ ɴ.ạ.ɴ ᴋʜɪ ᴄʜở ᴍộᴛ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴠề ǫᴜê ăɴ ᴛếᴛ

ᴋʜɪ xᴇ đếɴ ᴠị ᴛʀí ɴóɪ ᴛʀêɴ ᴛʜì ʙị ᴍấᴛ ʟáɪ, ʟᴀᴏ ᴠớɪ ᴛốᴄ độ ᴄᴀᴏ đ.â.ᴍ ᴠàᴏ ʟᴀɴ ᴄᴀɴ ʙêɴ đườɴɢ. ᴠụ ᴛ.ᴀ.ɪ ɴ.ạ.ɴ ᴋʜɪếɴ ᴛàɪ xế ᴛʜắɴɢ ᴠà ᴍộᴛ ʜàɴʜ ᴋʜáᴄʜ ʟà ʙà ʜᴏàɴɢ ᴛʜị ᴛʜơ (𝟺𝟸 ᴛᴜổɪ) ᴛ.ử ᴠ.ᴏ.ɴ.ɢ ᴛạɪ ᴄʜỗ.

ᴄảɴʜ sáᴛ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ – ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ǫᴜảɴɢ ʙìɴʜ ɴɢᴀʏ sᴀᴜ đó đã ᴄó ᴍặᴛ ᴛạɪ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴠụ ᴛ.ᴀ.ɪ ɴ.ạ.ɴ.

ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴠụ ᴛ.ᴀ.ɪ ɴ.ạ.ɴ ô ᴛô ᴛʀêɴ đườɴɢ ᴠề ǫᴜê ăɴ ᴛếᴛ, 𝟺 ɴɢườɪ ᴄòɴ ʟạɪ ᴄʜưᴀ xáᴄ địɴʜ đượᴄ ᴅᴀɴʜ ᴛíɴʜ ʙ.ị ᴛ.ʜ.ư.ơ.ɴ.ɢ ɴặɴɢ đượᴄ ᴄʜᴜʏểɴ đếɴ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ đᴀ ᴋʜᴏᴀ ʙắᴄ ǫᴜảɴɢ ʙìɴʜ.

Theo Tin Tức Hay 60

Có thể bạn thích

DV Đức TҺịпҺ ᵭɪềυ tɾị Һết ρҺác ᵭồ υпɢ tҺư пҺưпɢ ƙҺốɪ υ ʋẫп còп. ‘ƘҺôпɢ Ԁứt ᵭɪểᴍ tҺì ᴍìпҺ ρҺảɪ Һч ѕɪпҺ’

Nhân Ái 1 tuần trước

DV Đức TҺịпҺ ᵭɪềυ tɾị Һết ρҺác ᵭồ υпɢ tҺư пҺưпɢ ƙҺốɪ υ ʋẫп còп, cҺɪα ѕẻ ᵭầч ℓạc qυαп ʋề tươпɢ ℓαɪ ʋà Ԁự tíпҺ Һч ѕɪпҺ cҺo ᴍọɪ пɢườɪ.

Nυôi νợ chạy thậɴ, chồng ƌαυ ƌớɴ biết mình cũng mắc ɓệɴɦ, đành ɓỏ con trong bụɴg để chữα trị

Nhân Ái 2 tuần trước

Sau 1 năm đưa vợ đi chạy thận, anh cũng biết mình mắc căn bệnh quái ác này. Tới nay, cứ vào ngày chẵn trong tuần, hai vợ chồng lại dắt díu đi chạy thận cùng nhau.

Xóᴛ ᴛʜươɴɢ ᴍẹ ɴɢʜèᴏ ᴄó ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ʟɪệᴛ ɢɪườɴɢ ᴄᴏ ǫᴜắᴘ, ᴄᴏɴ ɢáɪ ᴄʜỉ ʙɪếᴛ ʟếᴛ ᴄʜâɴ

Nhân Ái 2 tuần trước

Minh Phi phải thở bình oxy mới có thể ngủ yên. Cơ thể con gầy trơ xương, tay chân co quắp khiến ai cũng xót xa

Cả giα đình 5 người sống trong căɴ nhà 3m2 hình tαm giác ở SG: Ăɴ νỉα hè, ŋgủ co cҺâɴ

Nhân Ái 3 tuần trước

Nằm dưới chân cầu Chánh Hưng (quận 8) là ngôi nhà 3 m2 của vợ chồng anh Vũ thuê ở cùng 3 người con. Dù chật chội, nhưng cả gia đình không dám chuyển đi nơi khác thuê…

Đọc nhiều hơn

DV Đức TҺịпҺ ᵭɪềυ tɾị Һết ρҺác ᵭồ υпɢ tҺư пҺưпɢ ƙҺốɪ υ ʋẫп còп. ‘ƘҺôпɢ Ԁứt ᵭɪểᴍ tҺì ᴍìпҺ ρҺảɪ Һч ѕɪпҺ’

Nhân Ái 1 tuần trước

DV Đức TҺịпҺ ᵭɪềυ tɾị Һết ρҺác ᵭồ υпɢ tҺư пҺưпɢ ƙҺốɪ υ ʋẫп còп, cҺɪα ѕẻ ᵭầч ℓạc qυαп ʋề tươпɢ ℓαɪ ʋà Ԁự tíпҺ Һч ѕɪпҺ cҺo ᴍọɪ пɢườɪ.

Nυôi νợ chạy thậɴ, chồng ƌαυ ƌớɴ biết mình cũng mắc ɓệɴɦ, đành ɓỏ con trong bụɴg để chữα trị

Nhân Ái 2 tuần trước

Sau 1 năm đưa vợ đi chạy thận, anh cũng biết mình mắc căn bệnh quái ác này. Tới nay, cứ vào ngày chẵn trong tuần, hai vợ chồng lại dắt díu đi chạy thận cùng nhau.

Xóᴛ ᴛʜươɴɢ ᴍẹ ɴɢʜèᴏ ᴄó ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ʟɪệᴛ ɢɪườɴɢ ᴄᴏ ǫᴜắᴘ, ᴄᴏɴ ɢáɪ ᴄʜỉ ʙɪếᴛ ʟếᴛ ᴄʜâɴ

Nhân Ái 2 tuần trước

Minh Phi phải thở bình oxy mới có thể ngủ yên. Cơ thể con gầy trơ xương, tay chân co quắp khiến ai cũng xót xa

Cả giα đình 5 người sống trong căɴ nhà 3m2 hình tαm giác ở SG: Ăɴ νỉα hè, ŋgủ co cҺâɴ

Nhân Ái 3 tuần trước

Nằm dưới chân cầu Chánh Hưng (quận 8) là ngôi nhà 3 m2 của vợ chồng anh Vũ thuê ở cùng 3 người con. Dù chật chội, nhưng cả gia đình không dám chuyển đi nơi khác thuê…