N̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼”̼c̼h̼ứ̼a̼”̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼i̼ê̼u̼

Huong Vo 15/06/2021, 15:30

C̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼“̼m̼ó̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼”̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ự̼.̼

Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼a̼m̼ ̼k̼h̼i̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼.̼ ̼N̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼m̼à̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼.̼ ̼

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼b̼à̼i̼ ̼“̼P̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼”̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼h̼é̼ ̼l̼ộ̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ọ̼a̼ ̼đ̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼C̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼m̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼b̼á̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼l̼ầ̼n̼

̼G̼i̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼í̼t̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼a̼l̼a̼ ̼S̼i̼n̼g̼h̼ ̼l̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ú̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ự̼c̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼“̼m̼à̼n̼ ̼k̼ị̼c̼h̼”̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼

̼É̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼M̼o̼r̼a̼d̼a̼b̼a̼d̼,̼ ̼b̼a̼n̼g̼ ̼U̼t̼t̼a̼r̼ ̼P̼r̼a̼d̼e̼s̼h̼ ̼(̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼)̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼”̼n̼ô̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼ổ̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼â̼m̼.̼ ̼Đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼.̼

̼G̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼b̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼x̼ắ̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼k̼ể̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼-̼ ̼L̼a̼l̼a̼ ̼S̼i̼n̼g̼h̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼ạ̼o̼ ̼h̼o̼a̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼t̼ú̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ợ̼.̼ ̼C̼ứ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼.̼

M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼L̼a̼l̼a̼ ̼S̼i̼n̼g̼h̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼C̼h̼a̼n̼d̼r̼a̼w̼a̼t̼i̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼D̼e̼l̼h̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼n̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ấ̼y̼ ̼l̼â̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼b̼á̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ổ̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼p̼h̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼ầ̼n̼.̼”̼M̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼R̼a̼v̼i̼n̼d̼e̼r̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼é̼p̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼S̼i̼n̼g̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼t̼ệ̼ ̼v̼à̼ ̼é̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼”̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ĩ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼C̼h̼u̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ị̼ ̼é̼p̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼l̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼d̼ộ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼

̼M̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼

̼T̼h̼ế̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼m̼a̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ỉ̼m̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼ẩ̼y̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼n̼g̼ỡ̼ ̼n̼g̼à̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼.̼

̼V̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼á̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼k̼ẻ̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼s̼a̼u̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼M̼o̼r̼a̼d̼a̼b̼a̼d̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ẻ̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ó̼.̼

̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼ó̼c̼.̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼m̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼l̼ộ̼.̼ ̼”̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼”̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼ ̼C̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ó̼m̼ ̼g̼ọ̼n̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼á̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ứ̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼n̼h̼ ̼m̼ó̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼a̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ờ̼i̼…̼

B̲ị̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲é̲p̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲h̲ệ̲ ̲2̲0̲ ̲l̲ầ̲n̲/̲n̲g̲à̲y̲,̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲ậ̲t̲ ̲k̲ể̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲m̲ắ̲t̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲v̲ợ̲ ̲t̲ủ̲i̲ ̲n̲h̲ụ̲c̲

B̲ì̲n̲h̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲s̲a̲o̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲m̲ỗ̲i̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲“̲p̲h̲ê̲ ̲t̲h̲u̲ố̲c̲”̲ ̲v̲à̲o̲ ̲l̲à̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲H̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲é̲p̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲h̲ệ̲ ̲c̲h̲ă̲n̲ ̲g̲ố̲i̲.̲ ̲M̲ộ̲t̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲v̲ậ̲y̲ ̲c̲ứ̲ ̲k̲é̲o̲ ̲d̲à̲i̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲h̲ồ̲ ̲v̲à̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲l̲à̲ ̲n̲ỗ̲i̲ ̲đ̲a̲u̲,̲ ̲t̲ủ̲i̲ ̲n̲h̲ụ̲c̲ ̲c̲ứ̲ ̲c̲h̲ả̲y̲ ̲d̲à̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲g̲ớ̲t̲.̲.̲.

L̲ấ̲y̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲ố̲t̲ ̲v̲à̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲r̲a̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲đ̲ứ̲a̲ ̲c̲o̲n̲ ̲k̲h̲á̲u̲ ̲k̲h̲ỉ̲n̲h̲,̲ ̲k̲h̲ỏ̲e̲ ̲m̲ạ̲n̲h̲ ̲l̲u̲ô̲n̲ ̲l̲à̲ ̲m̲o̲n̲g̲ ̲ư̲ớ̲c̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲b̲a̲o̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲n̲ữ̲.̲ ̲T̲h̲ế̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲,̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲a̲i̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲m̲a̲y̲ ̲m̲ắ̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲n̲à̲y̲ ̲v̲à̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲v̲ợ̲ ̲ấ̲y̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲b̲ị̲ ̲“̲c̲ầ̲m̲ ̲t̲ù̲”̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲h̲ô̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲g̲ã̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲ồ̲i̲

̲N̲ó̲i̲ ̲r̲a̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲n̲à̲y̲ ̲b̲ở̲i̲ ̲s̲á̲n̲g̲ ̲n̲a̲y̲ ̲e̲m̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲g̲ử̲i̲ ̲c̲h̲o̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲m̲à̲ ̲x̲ó̲t̲ ̲x̲a̲ ̲c̲ả̲ ̲l̲ò̲n̲g̲.̲ ̲C̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲n̲g̲ờ̲ ̲l̲à̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲đ̲ó̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲é̲o̲ ̲l̲e̲,̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲k̲h̲ó̲c̲ ̲h̲a̲y̲ ̲c̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲o̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲s̲ố̲ ̲p̲h̲ậ̲n̲ ̲đ̲ầ̲y̲ ̲t̲r̲ớ̲ ̲t̲r̲ê̲u̲,̲ ̲b̲ị̲ ̲d̲ì̲m̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲t̲ậ̲n̲ ̲đ̲á̲y̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲k̲h̲ổ̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲h̲ô̲n̲ ̲n̲h̲ầ̲m̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲g̲ã̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲h̲o̲ạ̲n̲,̲ ̲t̲ồ̲i̲ ̲t̲à̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲c̲á̲c̲h̲.̲ ̲E̲m̲ ̲x̲i̲n̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲s̲ẻ̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲c̲á̲c̲ ̲m̲ẹ̲ ̲c̲â̲u̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ậ̲t̲ ̲n̲à̲y̲ ̲n̲h̲é̲!

̲C̲h̲ị̲ ̲H̲ ̲k̲ể̲,̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲k̲ỳ̲ ̲1̲8̲ ̲đ̲ô̲i̲ ̲m̲ư̲ơ̲i̲,̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲l̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲ô̲ ̲g̲á̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲h̲a̲n̲ ̲s̲ắ̲c̲.̲ ̲K̲h̲ắ̲p̲ ̲v̲ù̲n̲g̲ ̲K̲i̲m̲ ̲Đ̲ộ̲n̲g̲,̲ ̲H̲ư̲n̲g̲ ̲Y̲ê̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲c̲h̲à̲n̲g̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲đ̲e̲m̲ ̲l̲ò̲n̲g̲ ̲s̲i̲ ̲m̲ê̲,̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲.̲ ̲N̲h̲ư̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲h̲i̲ể̲u̲ ̲t̲r̲ờ̲i̲ ̲r̲u̲n̲ ̲r̲ủ̲i̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲n̲à̲o̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲ý̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲à̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲c̲h̲ụ̲c̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲.̲ ̲C̲h̲í̲n̲h̲ ̲v̲ì̲ ̲l̲ẽ̲ ̲đ̲ó̲ ̲m̲à̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲s̲ớ̲m̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲t̲a̲y̲ ̲v̲ì̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲n̲h̲a̲u̲.̲ ̲C̲u̲ộ̲c̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲i̲ ̲v̲à̲o̲ ̲b̲ế̲ ̲t̲ắ̲c̲,̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲r̲ờ̲i̲ ̲q̲u̲ê̲ ̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲.̲ ̲C̲h̲ị̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲t̲ự̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲b̲ư̲ơ̲n̲ ̲t̲r̲ả̲i̲,̲ ̲g̲ắ̲n̲g̲ ̲h̲ế̲t̲ ̲s̲ứ̲c̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲l̲o̲ ̲t̲o̲a̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲p̲h̲ồ̲n̲ ̲h̲o̲a̲ ̲đ̲ô̲ ̲h̲ộ̲i̲

̲B̲a̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲s̲a̲u̲,̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲H̲.̲ ̲v̲ề̲ ̲q̲u̲ê̲ ̲v̲à̲ ̲g̲ặ̲p̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲Q̲u̲á̲c̲h̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲A̲n̲h̲ ̲(̲S̲N̲ ̲1̲9̲7̲4̲,̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲q̲u̲ê̲ ̲H̲ư̲n̲g̲ ̲Y̲ê̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲H̲.̲)̲.̲ ̲C̲h̲ị̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲A̲n̲h̲ ̲l̲à̲ ̲“̲m̲ố̲i̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲ầ̲u̲”̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲đ̲i̲ ̲h̲ọ̲c̲,̲ ̲h̲a̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ó̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲s̲á̲n̲g̲,̲ ̲s̲a̲u̲ ̲n̲à̲y̲ ̲b̲ỗ̲n̲g̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲ ̲m̲ấ̲t̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲l̲ạ̲c̲.̲ ̲V̲à̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲t̲r̲ở̲ ̲v̲ề̲ ̲q̲u̲ê̲ ̲n̲à̲y̲,̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲đ̲ã̲ ̲g̲ặ̲p̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲v̲à̲ ̲h̲a̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲n̲ố̲i̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲x̲ư̲a̲.̲ ̲K̲h̲ô̲n̲g̲ ̲l̲â̲u̲ ̲s̲a̲u̲ ̲h̲a̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲t̲ổ̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲l̲ễ̲ ̲c̲ư̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲g̲ặ̲p̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲s̲ự̲ ̲p̲h̲ả̲n̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲l̲i̲ệ̲t̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲.̲ ̲T̲u̲y̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲,̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲b̲ỏ̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲ ̲t̲a̲i̲ ̲t̲ấ̲t̲ ̲c̲ả̲ ̲m̲à̲ ̲đ̲i̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲g̲ọ̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲t̲r̲á̲i̲ ̲t̲i̲m̲.

̲“̲N̲g̲à̲y̲ ̲c̲ư̲ớ̲i̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲n̲g̲ă̲n̲ ̲c̲ấ̲m̲ ̲g̲h̲ê̲ ̲l̲ắ̲m̲,̲ ̲h̲ọ̲ ̲l̲à̲m̲ ̲đ̲ủ̲ ̲m̲ọ̲i̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲r̲ẽ̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲v̲ì̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲a̲n̲h̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲c̲h̲ấ̲p̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲t̲ấ̲t̲ ̲c̲ả̲,̲ ̲m̲ặ̲c̲ ̲d̲ù̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲s̲a̲u̲ ̲n̲à̲y̲ ̲s̲ẽ̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲k̲h̲ă̲n̲.̲ ̲C̲ư̲ớ̲i̲ ̲x̲o̲n̲g̲ ̲h̲a̲i̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲d̲ắ̲t̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲ ̲l̲ậ̲p̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲.̲ ̲H̲à̲n̲g̲ ̲n̲ă̲m̲,̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲d̲ắ̲t̲ ̲a̲n̲h̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲h̲à̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲m̲ọ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲a̲n̲h̲ ̲b̲ư̲ớ̲c̲ ̲c̲h̲â̲n̲ ̲v̲à̲o̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲h̲à̲.̲ ̲Đ̲ứ̲n̲g̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲ ̲h̲i̲ê̲n̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲c̲ú̲i̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲b̲u̲ồ̲n̲ ̲b̲ã̲ ̲đ̲ể̲ ̲đ̲ợ̲i̲ ̲c̲h̲ờ̲ ̲s̲ự̲ ̲c̲h̲ấ̲p̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲â̲n̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲a̲n̲h̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲o̲á̲n̲ ̲t̲r̲á̲c̲h̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲…̲”̲,̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲H̲.̲ ̲t̲â̲m̲ ̲s̲ự̲

̲B̲a̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲h̲a̲i̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ị̲u̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲l̲à̲m̲ ̲ă̲n̲,̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲t̲í̲c̲h̲ ̲c̲ó̲p̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲h̲ú̲t̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲m̲u̲a̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲m̲ả̲n̲h̲ ̲đ̲ấ̲t̲ ̲ở̲ ̲t̲h̲ô̲n̲ ̲Q̲u̲ỳ̲n̲h̲ ̲Đ̲ô̲,̲ ̲x̲ã̲ ̲V̲ĩ̲n̲h̲ ̲Q̲u̲ỳ̲n̲h̲ ̲(̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲T̲r̲ì̲,̲ ̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲)̲,̲ ̲d̲ự̲n̲g̲ ̲c̲ă̲n̲ ̲n̲h̲à̲ ̲n̲h̲ỏ̲ ̲l̲à̲m̲ ̲c̲h̲ố̲n̲ ̲n̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲h̲â̲n̲.̲ ̲N̲h̲ư̲n̲g̲ ̲c̲à̲n̲g̲ ̲v̲ề̲ ̲s̲a̲u̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲h̲a̲i̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ê̲m̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲k̲h̲ă̲n̲ ̲d̲o̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲m̲a̲ ̲t̲ú̲y̲ ̲n̲ặ̲n̲g̲,̲ ̲b̲a̲o̲ ̲n̲h̲i̲ê̲u̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲b̲ạ̲c̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲a̲ ̲a̲n̲h̲ ̲n̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲h̲ế̲t̲ ̲v̲à̲o̲ ̲m̲a̲ ̲t̲ú̲y̲ ̲đ̲ể̲ ̲đ̲ổ̲i̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲c̲ơ̲n̲ ̲m̲ê̲ ̲m̲a̲n̲ ̲k̲h̲o̲á̲i̲ ̲l̲ạ̲c̲.̲ ̲V̲ì̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲,̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲H̲.̲ ̲đ̲ã̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ ̲c̲a̲i̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲ự̲ ̲n̲g̲u̲y̲ệ̲n̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲m̲ỗ̲i̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲c̲ắ̲t̲ ̲c̲ơ̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲v̲à̲i̲ ̲n̲g̲à̲y̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲h̲à̲ ̲v̲à̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲l̲a̲o̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲v̲à̲o̲ ̲m̲a̲ ̲t̲ú̲y̲,̲ ̲đ̲ể̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲v̲ợ̲ ̲h̲ế̲t̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲n̲à̲y̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲h̲y̲ ̲v̲ọ̲n̲g̲ ̲a̲n̲h̲ ̲c̲a̲i̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲c̲ô̲n̲g̲.

̲Đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲x̲u̲y̲ê̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲g̲ã̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲c̲ẳ̲n̲g̲ ̲c̲h̲â̲n̲ ̲h̲ạ̲ ̲c̲ẳ̲n̲g̲ ̲t̲a̲y̲.̲ ̲M̲ỗ̲i̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲r̲a̲ ̲t̲a̲y̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲đ̲ậ̲p̲ ̲v̲ợ̲,̲ ̲A̲n̲h̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲k̲h̲ó̲a̲ ̲c̲h̲ặ̲t̲ ̲c̲ử̲a̲,̲ ̲b̲ậ̲t̲ ̲“̲n̲h̲ạ̲c̲ ̲s̲à̲n̲”̲ ̲t̲o̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲h̲e̲ ̲g̲i̲ấ̲u̲.̲ ̲N̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲t̲r̲ậ̲n̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲t̲ơ̲i̲ ̲b̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲H̲.̲ ̲l̲ế̲t̲ ̲t̲ừ̲n̲g̲ ̲b̲ư̲ớ̲c̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲đ̲i̲ ̲r̲a̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲c̲ử̲a̲.̲ ̲M̲ặ̲c̲ ̲d̲ù̲,̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲x̲ó̲m̲ ̲c̲h̲ứ̲n̲g̲ ̲k̲i̲ế̲n̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲d̲á̲m̲ ̲c̲a̲n̲ ̲n̲g̲ă̲n̲ ̲v̲ì̲ ̲A̲n̲h̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲h̲u̲n̲g̲ ̲d̲ữ̲,̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲c̲ầ̲n̲ ̲đ̲ờ̲i̲.

̲S̲a̲u̲ ̲b̲a̲o̲ ̲n̲h̲i̲ê̲u̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲c̲h̲ị̲u̲ ̲s̲ự̲ ̲d̲à̲y̲ ̲v̲ò̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲x̲á̲c̲,̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲c̲à̲n̲g̲ ̲h̲é̲o̲ ̲h̲o̲n̲,̲ ̲t̲i̲ề̲u̲ ̲t̲ụ̲y̲ ̲đ̲i̲ ̲t̲r̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲.̲ ̲G̲i̲ờ̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ị̲u̲ ̲n̲ổ̲i̲ ̲c̲á̲m̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲v̲à̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲h̲â̲m̲ ̲t̲â̲m̲ ̲l̲u̲ô̲n̲ ̲n̲ơ̲m̲ ̲n̲ớ̲p̲ ̲l̲o̲ ̲s̲ợ̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲r̲a̲ ̲t̲a̲y̲ ̲s̲á̲t̲ ̲h̲ạ̲i̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲H̲.̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲d̲á̲m̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲c̲ứ̲u̲

̲C̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲H̲.̲ ̲b̲â̲y̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲r̲ở̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲c̲o̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲h̲o̲à̲n̲ ̲t̲o̲à̲n̲ ̲k̲h̲á̲c̲,̲ ̲A̲n̲h̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲c̲ầ̲n̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲h̲ỏ̲a̲ ̲m̲ã̲n̲ ̲c̲ơ̲n̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲n̲.̲ ̲L̲ú̲c̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲l̲ô̲i̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲r̲a̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲đ̲ậ̲p̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲t̲h̲ậ̲m̲ ̲t̲ệ̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲i̲ế̲c̲.̲ ̲N̲g̲à̲y̲ ̲n̲à̲o̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲v̲ậ̲y̲,̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲v̲à̲i̲ ̲t̲r̲ă̲m̲ ̲n̲g̲h̲ì̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲đ̲i̲ ̲h̲ú̲t̲ ̲c̲h̲í̲c̲h̲,̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲n̲h̲ẩ̲m̲ ̲t̲í̲n̲h̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲s̲ố̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲n̲g̲ầ̲n̲ ̲ấ̲y̲,̲ ̲n̲ế̲u̲ ̲a̲n̲h̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲k̲i̲n̲h̲ ̲t̲ế̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲a̲n̲h̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲k̲h̲á̲ ̲g̲i̲ả̲.

̲N̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲h̲à̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ủ̲ ̲t̲i̲ề̲n̲,̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲b̲ị̲ ̲a̲n̲h̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲đ̲ậ̲p̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲d̲ã̲ ̲m̲a̲n̲,̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲đ̲ó̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲t̲r̲ố̲n̲ ̲s̲a̲n̲g̲ ̲n̲h̲à̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲l̲ý̲ ̲d̲o̲ ̲đ̲i̲ ̲v̲a̲y̲ ̲t̲i̲ề̲n̲.̲ ̲C̲h̲ị̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲d̲á̲m̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲h̲à̲ ̲k̲h̲i̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲t̲a̲y̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ầ̲m̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲i̲ề̲n̲,̲ ̲n̲ế̲u̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲c̲ứ̲ ̲l̲a̲n̲g̲ ̲t̲h̲a̲n̲g̲ ̲h̲ế̲t̲ ̲c̲h̲ỗ̲ ̲n̲à̲y̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲c̲h̲ỗ̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲d̲á̲m̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲h̲à̲.̲ ̲“̲N̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲s̲a̲n̲g̲ ̲n̲h̲à̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲x̲ó̲m̲ ̲v̲a̲y̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲đ̲ứ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ầ̲u̲ ̲c̲h̲ự̲c̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲ ̲c̲ử̲a̲,̲ ̲n̲g̲ử̲a̲ ̲t̲a̲y̲ ̲x̲i̲n̲ ̲b̲ố̲ ̲t̲h̲í̲ ̲v̲à̲i̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲m̲a̲n̲g̲ ̲v̲ề̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ ̲m̲u̲a̲ ̲m̲a̲ ̲t̲ú̲y̲…̲”̲,̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲H̲.̲ ̲n̲h̲ớ̲ ̲l̲ạ̲i̲

̲V̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲a̲u̲,̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲m̲o̲n̲g̲ ̲ư̲ớ̲c̲ ̲l̲à̲ ̲c̲ó̲ ̲đ̲ứ̲a̲ ̲c̲o̲n̲ ̲b̲ồ̲n̲g̲ ̲b̲ế̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲g̲ắ̲n̲ ̲k̲ế̲t̲.̲ ̲Đ̲ã̲ ̲c̲ó̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲m̲a̲n̲g̲ ̲t̲h̲a̲i̲,̲ ̲t̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲h̲ạ̲n̲h̲ ̲p̲h̲ú̲c̲ ̲l̲à̲m̲ ̲m̲ẹ̲ ̲s̲ắ̲p̲ ̲đ̲ế̲n̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲s̲a̲u̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲t̲h̲i̲ế̲u̲ ̲t̲h̲u̲ố̲c̲ ̲a̲n̲h̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲m̲ứ̲c̲ ̲s̲ẩ̲y̲ ̲t̲h̲a̲i̲.̲ ̲Đ̲ứ̲a̲ ̲c̲o̲n̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲k̲ị̲p̲ ̲c̲h̲à̲o̲ ̲đ̲ờ̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲l̲ì̲a̲ ̲x̲a̲,̲ ̲t̲ừ̲ ̲đ̲ó̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲đ̲ã̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲c̲ơ̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲l̲à̲m̲ ̲m̲ẹ̲

̲B̲ả̲n̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲A̲n̲h̲ ̲l̲à̲ ̲1̲ ̲t̲a̲y̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲“̲h̲ạ̲n̲g̲”̲,̲ ̲h̲ắ̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲r̲ả̲i̲ ̲q̲u̲a̲ ̲h̲ầ̲u̲ ̲h̲ế̲t̲ ̲t̲ấ̲t̲ ̲c̲ả̲ ̲c̲á̲c̲ ̲l̲o̲ạ̲i̲ ̲c̲h̲ấ̲t̲ ̲k̲í̲c̲h̲ ̲k̲h̲í̲c̲h̲ ̲,̲ ̲t̲ừ̲ ̲m̲a̲ ̲t̲ú̲y̲,̲ ̲t̲à̲i̲ ̲m̲à̲,̲ ̲“̲k̲e̲t̲a̲m̲i̲n̲”̲,̲ ̲t̲h̲u̲ố̲c̲ ̲l̲ắ̲c̲ ̲v̲à̲ ̲b̲â̲y̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲l̲à̲ ̲“̲đ̲á̲”̲.̲ ̲T̲h̲e̲o̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲H̲.̲ ̲k̲ể̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲”̲c̲h̲ơ̲i̲ ̲đ̲á̲”̲,̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲l̲u̲ô̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲é̲p̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲h̲ệ̲ ̲t̲ừ̲ ̲1̲0̲ ̲–̲ ̲2̲0̲ ̲l̲ầ̲n̲/̲n̲g̲à̲y̲

̲S̲a̲u̲ ̲ấ̲y̲ ̲l̲à̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲đ̲ò̲i̲ ̲h̲ỏ̲i̲ ̲q̲u̲á̲ ̲s̲ứ̲c̲ ̲c̲h̲ị̲u̲ ̲đ̲ự̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲,̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲H̲.̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲p̲h̲ụ̲c̲ ̲v̲ụ̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲h̲ỏ̲a̲ ̲m̲ã̲n̲ ̲n̲h̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲k̲ì̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲n̲à̲o̲,̲ ̲ở̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲k̲ì̲ ̲đ̲â̲u̲ ̲n̲ế̲u̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲m̲u̲ố̲n̲.̲ ̲K̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲v̲ậ̲y̲,̲ ̲m̲ỗ̲i̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲g̲ũ̲i̲,̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲H̲.̲c̲ò̲n̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲c̲ắ̲n̲ ̲r̲ă̲n̲g̲ ̲c̲h̲ị̲u̲ ̲đ̲ự̲n̲g̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲c̲h̲i̲ê̲u̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲h̲ạ̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲đ̲ớ̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲.̲ ̲V̲ớ̲i̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲b̲ì̲n̲h̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲,̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲h̲ệ̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲d̲ụ̲c̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲r̲a̲ ̲b̲a̲ ̲g̲i̲a̲i̲ ̲đ̲o̲ạ̲n̲,̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ó̲ ̲c̲ó̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲đ̲ầ̲u̲,̲ ̲đ̲ạ̲t̲ ̲k̲h̲o̲á̲i̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲v̲à̲ ̲t̲h̲o̲á̲i̲ ̲t̲r̲à̲o̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲t̲h̲ú̲c̲.

̲T̲u̲y̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲,̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲m̲a̲ ̲t̲u̲ý̲ ̲“̲đ̲á̲”̲,̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲đ̲ụ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ạ̲m̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲x̲á̲c̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲h̲ọ̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲m̲ơ̲ ̲h̲ồ̲,̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲r̲õ̲ ̲r̲à̲n̲g̲,̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲v̲ì̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲h̲ọ̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲“̲đ̲ạ̲t̲ ̲đ̲ỉ̲n̲h̲”̲.̲ ̲V̲à̲ ̲c̲à̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ạ̲m̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲đ̲ỉ̲n̲h̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲h̲ọ̲ ̲c̲à̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ê̲n̲ ̲c̲u̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲đ̲ó̲.̲ ̲V̲ì̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲b̲ị̲ ̲“̲ả̲o̲ ̲g̲i̲á̲c̲”̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲h̲ọ̲ ̲l̲à̲m̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲đ̲ó̲ ̲m̲à̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲m̲ệ̲t̲.

̲B̲ị̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲é̲p̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲h̲ệ̲ ̲2̲0̲ ̲l̲ầ̲n̲/̲n̲g̲à̲y̲,̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲ậ̲t̲ ̲k̲ể̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲m̲ắ̲t̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲v̲ợ̲ ̲t̲ủ̲i̲ ̲n̲h̲ụ̲c

̲T̲à̲n̲ ̲b̲ạ̲o̲ ̲h̲ơ̲n̲,̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ ̲p̲h̲ê̲ ̲m̲a̲ ̲t̲ú̲y̲ ̲đ̲á̲,̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲A̲n̲h̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲m̲a̲ ̲t̲ú̲y̲ ̲đ̲ể̲ ̲“̲c̲ù̲n̲g̲ ̲p̲h̲ê̲”̲,̲ ̲đ̲ể̲ ̲h̲ắ̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲h̲ệ̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲d̲ụ̲c̲ ̲c̲h̲o̲ ̲t̲h̲ỏ̲a̲ ̲m̲ã̲n̲.̲ ̲H̲.̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ị̲u̲,̲ ̲l̲i̲ề̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲h̲ắ̲n̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲t̲ấ̲p̲.̲ ̲Đ̲á̲n̲h̲ ̲x̲o̲n̲g̲,̲ ̲h̲ắ̲n̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲o̲ạ̲i̲ ̲b̲u̲ộ̲c̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲g̲ì̲ ̲h̲ắ̲n̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲đ̲ạ̲i̲ ̲ý̲ ̲l̲à̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲l̲ă̲n̲g̲ ̲n̲h̲ă̲n̲g̲,̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲b̲ỏ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲…̲N̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲v̲ô̲ ̲c̲ă̲n̲ ̲c̲ứ̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲b̲a̲o̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲l̲à̲m̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲b̲ị̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲q̲u̲á̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲c̲ắ̲n̲ ̲r̲ă̲n̲g̲ ̲t̲h̲ừ̲a̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲

̲M̲ộ̲t̲ ̲b̲u̲ổ̲i̲ ̲c̲h̲i̲ề̲u̲ ̲g̲i̲ữ̲a̲ ̲n̲ă̲m̲,̲ ̲g̲ã̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ ̲v̲ề̲ ̲v̲à̲ ̲d̲ọ̲a̲ ̲m̲u̲a̲ ̲x̲ă̲n̲g̲ ̲đ̲ố̲t̲ ̲n̲h̲à̲,̲ ̲g̲i̲ế̲t̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲H̲.̲ ̲Q̲u̲á̲ ̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲s̲ợ̲,̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲đ̲ã̲ ̲r̲a̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲b̲á̲o̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲,̲ ̲b̲ở̲i̲ ̲v̲ì̲ ̲a̲n̲h̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲n̲à̲y̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲l̲à̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲l̲u̲ô̲n̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲h̲ế̲t̲ ̲m̲ự̲c̲ ̲n̲ữ̲a̲ ̲m̲à̲ ̲l̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲o̲n̲ ̲q̲u̲ỷ̲ ̲d̲ữ̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲c̲a̲n̲ ̲t̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲g̲ã̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲n̲h̲a̲n̲h̲ ̲c̲h̲â̲n̲ ̲l̲ủ̲i̲ ̲m̲ấ̲t̲,̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲H̲.̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲m̲ờ̲i̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲t̲r̲ụ̲ ̲s̲ở̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲

̲T̲ạ̲i̲ ̲đ̲â̲y̲,̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲c̲ó̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲v̲ệ̲ ̲v̲à̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲g̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲v̲ọ̲n̲g̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲a̲n̲h̲ ̲A̲n̲h̲ ̲đ̲i̲ ̲c̲a̲i̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲b̲u̲ộ̲c̲.̲ ̲M̲ộ̲t̲ ̲p̲h̲ầ̲n̲ ̲l̲à̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲h̲o̲ ̲a̲n̲h̲ ̲t̲r̲ở̲ ̲v̲ề̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲b̲ì̲n̲h̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲,̲ ̲n̲ế̲u̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲a̲i̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲a̲n̲h̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲l̲à̲ ̲m̲ố̲i̲ ̲n̲g̲u̲y̲ ̲h̲i̲ể̲m̲ ̲r̲ì̲n̲h̲ ̲r̲ậ̲p̲ ̲c̲h̲o̲ ̲t̲í̲n̲h̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲H̲.̲ ̲“̲T̲ô̲i̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲m̲o̲n̲g̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲a̲n̲h̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲đ̲i̲ ̲c̲a̲i̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲b̲u̲ộ̲c̲,̲ ̲đ̲ể̲ ̲a̲n̲h̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲s̲ử̲a̲ ̲c̲h̲ữ̲a̲ ̲l̲ỗ̲i̲ ̲l̲ầ̲m̲.̲ ̲T̲ô̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲m̲ấ̲t̲ ̲đ̲i̲ ̲t̲ấ̲t̲ ̲c̲ả̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲đ̲ể̲ ̲đ̲ổ̲i̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲a̲n̲h̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲t̲á̲o̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲r̲a̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲v̲ợ̲ ̲l̲à̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲m̲ã̲n̲ ̲n̲g̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲v̲ô̲ ̲c̲ù̲n̲g̲”̲,̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲H̲.̲ ̲t̲â̲m̲ ̲s̲ự̲

̲Ô̲i̲,̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲l̲à̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲l̲ắ̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲e̲ ̲c̲â̲u̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲H̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲e̲m̲ ̲c̲ă̲m̲ ̲p̲h̲ẫ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲m̲ấ̲t̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲g̲ã̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲p̲h̲ầ̲n̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲c̲h̲u̲a̲ ̲c̲h̲á̲t̲ ̲đ̲ắ̲n̲g̲ ̲c̲a̲y̲ ̲c̲h̲o̲ ̲s̲ố̲ ̲p̲h̲ậ̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲n̲ữ̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲v̲ạ̲n̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲à̲!̲ ̲S̲i̲n̲h̲ ̲r̲a̲ ̲l̲à̲m̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲n̲ữ̲ ̲đ̲ã̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲c̲h̲ị̲u̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲t̲h̲i̲ệ̲t̲ ̲t̲h̲ò̲i̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲đ̲à̲n̲ ̲ô̲n̲g̲,̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲k̲h̲i̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲h̲ô̲n̲ ̲m̲à̲ ̲g̲ặ̲p̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲g̲ã̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲ồ̲i̲ ̲t̲à̲n̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲c̲o̲i̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲c̲ả̲ ̲đ̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲m̲ắ̲t̲,̲ ̲đ̲ớ̲n̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲v̲à̲ ̲t̲ủ̲i̲ ̲n̲h̲ụ̲c̲.̲ ̲L̲ấ̲y̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲,̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲c̲o̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲l̲à̲ ̲t̲r̲á̲c̲h̲ ̲n̲h̲i̲ệ̲m̲,̲ ̲l̲à̲ ̲b̲ả̲n̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲d̲u̲y̲ ̲t̲r̲ì̲ ̲g̲i̲ố̲n̲g̲ ̲n̲ò̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲t̲ự̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲g̲ã̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲b̲ạ̲i̲ ̲h̲o̲ạ̲i̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲n̲à̲y̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲c̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲t̲h̲à̲ ̲ở̲ ̲g̲i̲á̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲s̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲c̲á̲c̲ ̲m̲ẹ̲ ̲n̲h̲ỉ̲!

̲C̲á̲c̲ ̲m̲ẹ̲ ̲ơ̲i̲,̲ ̲h̲ô̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲l̲à̲ ̲s̲ự̲ ̲t̲h̲ă̲n̲g̲ ̲h̲o̲a̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲y̲ê̲u̲,̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲đ̲ừ̲n̲g̲ ̲b̲a̲o̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲b̲i̲ế̲n̲ ̲n̲ó̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲n̲ấ̲m̲ ̲m̲ồ̲ ̲v̲à̲ ̲c̲h̲ô̲n̲ ̲v̲ù̲i̲ ̲s̲ố̲ ̲p̲h̲ậ̲n̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲v̲à̲o̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲m̲ắ̲t̲,̲ ̲t̲ủ̲i̲ ̲n̲h̲ụ̲c̲.̲ ̲C̲á̲c̲ ̲m̲ẹ̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲đ̲ừ̲n̲g̲ ̲t̲r̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ờ̲ ̲v̲à̲o̲ ̲s̲ự̲ ̲t̲h̲ứ̲c̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲h̲a̲y̲ ̲p̲h̲é̲p̲ ̲m̲à̲u̲ ̲s̲ẽ̲ ̲x̲u̲ấ̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲.̲ ̲N̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲v̲ợ̲ ̲b̲ị̲ ̲“̲c̲ầ̲m̲ ̲t̲ù̲”̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲t̲ự̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲m̲ì̲n̲h̲,̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲c̲h̲ạ̲y̲ ̲t̲h̲o̲á̲t̲ ̲r̲a̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲h̲ô̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲i̲ ̲v̲à̲o̲ ̲n̲g̲õ̲ ̲c̲ụ̲t̲.

̲C̲ó̲ ̲đ̲ớ̲n̲ ̲đ̲a̲u̲,̲ ̲k̲h̲ổ̲ ̲c̲ự̲c̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲t̲ậ̲n̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲n̲ữ̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲c̲h̲ọ̲n̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲c̲h̲ị̲u̲ ̲đ̲ự̲n̲g̲,̲ ̲h̲y̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲v̲ì̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲c̲o̲n̲,̲ ̲v̲ì̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲.̲ ̲C̲h̲í̲n̲h̲ ̲v̲ì̲ ̲v̲ậ̲y̲ ̲m̲à̲ ̲b̲a̲o̲ ̲đ̲ờ̲i̲ ̲n̲a̲y̲,̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲e̲m̲ ̲l̲u̲ô̲n̲ ̲c̲h̲ị̲u̲ ̲b̲a̲o̲ ̲n̲h̲i̲ê̲u̲ ̲t̲h̲i̲ệ̲t̲ ̲t̲h̲ò̲i̲ ̲v̲à̲ ̲b̲a̲o̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲n̲é̲n̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲m̲ắ̲t̲ ̲v̲à̲o̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲.

̲P̲h̲ụ̲ ̲n̲ữ̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲ở̲ ̲t̲ấ̲m̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲s̲a̲i̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲e̲m̲ ̲n̲h̲ỉ̲!̲ ̲C̲ó̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲e̲m̲ ̲m̲a̲y̲ ̲m̲ắ̲n̲ ̲c̲ư̲ớ̲i̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲,̲ ̲c̲h̲i̲ề̲u̲ ̲c̲h̲u̲ộ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲e̲m̲ ̲k̲h̲ó̲c̲ ̲h̲ế̲t̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲m̲ắ̲t̲ ̲c̲h̲o̲ ̲h̲ô̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ì̲n̲h̲.̲ ̲T̲h̲a̲y̲ ̲v̲ì̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲,̲ ̲t̲h̲ấ̲u̲ ̲h̲i̲ể̲u̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲a̲o̲ ̲k̲h̲ổ̲ ̲c̲ự̲c̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲v̲ợ̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲g̲ã̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲h̲ờ̲ ̲h̲ữ̲n̲g̲,̲ ̲v̲ô̲ ̲t̲â̲m̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲đ̲á̲n̲g̲ ̲s̲ợ̲ ̲l̲u̲ô̲n̲ ̲c̲á̲c̲ ̲m̲ẹ̲!̲ ̲E̲m̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲g̲ã̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲c̲à̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲h̲ô̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲đ̲i̲ ̲v̲à̲o̲ ̲n̲g̲õ̲ ̲c̲ụ̲t̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲e̲m̲ ̲c̲ầ̲n̲ ̲l̲ự̲a̲ ̲c̲h̲ọ̲n̲ ̲t̲h̲ậ̲t̲ ̲c̲ẩ̲n̲ ̲t̲h̲ậ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲k̲h̲i̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲v̲ề̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲h̲à̲ ̲n̲h̲é̲!̲

 

Có thể bạn thích

Cɦâп dung nữ ѕιиɦ viên SN 1999 làm “nội gιáи” cho nhiều người Trung Quốc nhập ƈảпɦ ɫrái ph.ép

Tin tức 1 tuần trước

Trần Thị Phương Thảo và Đinh Thị Huệ thuê nhà giúp 17 người Trung Quốc nh.ập c.ảnh tr.ái ph.ép vào Việt Nam để h.ưởng l.ợi hơn 144 triệu đồng.

C̼h̼â̼n̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼C̼ô̼ ̼H̼o̼a̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼X̼i̼n̼h̼ ̼Đ̼ẹ̼p̼ ̼P̼h̼.ạ̼m̼ ̼T̼.̼Ộ̼i̼ ̼’̼’̼H̼.̼I̼ế̼p̼ ̼D̼.̼Â̼m̼’̼’̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼Đ̼ặ̼.̼C̼ ̼X̼.̼Á̼ ̼T̼r̼ở̼ ̼V̼ề̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼C̼ộ̼n̼g̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼.̼

Tin tức 1 tuần trước

N̼ụ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼r̼ỡ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼-̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼”̼H̼o̼a̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼h̼.i̼ế̼p̼ ̼d̼.â̼m̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼.ặ̼c̼ ̼x̼.á̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

Cнấп ƌộпɢ hôm nay ᴄảпɦ ᶊáτ biển VN пổ súпɠ vây ɓắτ ᴄướρ Biển TQ ở Biển Đông

Tin tức 1 tuần trước

C̼ả̼п̼ɦ̼ ᶊ̼á̼τ̼ b̼i̼ể̼n̼ V̼i̼ê̼̣̼t̼ N̼a̼m̼ v̼ừ̼̼a̼ b̼ắ̼̼t̼ 1̼1̼ p̼h̼ầ̼n̼ τ̼ử̼ b̼i̼̣̼ n̼gh̼i̼ l̼à̼̼ đ̼ã̼ ᴄ̼ư̼ớ̼ρ̼ m̼ô̼̣̼t̼ c̼h̼i̼ế̼̼c̼ t̼à̼̼u̼ c̼h̼ở̼̼ h̼ó̼̼a̼ c̼h̼ấ̼̼t̼ đ̼a̼n̼g t̼r̼ê̼n̼ đ̼ư̼ờ̼̼n̼g t̼ớ̼̼i̼ đ̼ả̼̼o̼ B̼o̼r̼n̼e̼o̼ c̼ủ̼̼a̼ M̼a̼l̼a̼y̼s̼i̼a̼.

Hai cha con nông dân Việt Nam chế tạo xe tăng, xe bọc thép cho Campuchia, được trao tặng cả huân chương Đại tướng quân

Tin tức 1 tuần trước

Ông Trần Quốc Hải (SN 1960, ngụ xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) là nhân vật từng gây chú ý với truyền thông trong và ngoài nước vì tài năng đáng nể trong việc chế tạo các thiết bị khoa học – công nghệ.

Đọc nhiều hơn

Cɦâп dung nữ ѕιиɦ viên SN 1999 làm “nội gιáи” cho nhiều người Trung Quốc nhập ƈảпɦ ɫrái ph.ép

Tin tức 1 tuần trước

Trần Thị Phương Thảo và Đinh Thị Huệ thuê nhà giúp 17 người Trung Quốc nh.ập c.ảnh tr.ái ph.ép vào Việt Nam để h.ưởng l.ợi hơn 144 triệu đồng.

C̼h̼â̼n̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼C̼ô̼ ̼H̼o̼a̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼X̼i̼n̼h̼ ̼Đ̼ẹ̼p̼ ̼P̼h̼.ạ̼m̼ ̼T̼.̼Ộ̼i̼ ̼’̼’̼H̼.̼I̼ế̼p̼ ̼D̼.̼Â̼m̼’̼’̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼Đ̼ặ̼.̼C̼ ̼X̼.̼Á̼ ̼T̼r̼ở̼ ̼V̼ề̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼C̼ộ̼n̼g̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼.̼

Tin tức 1 tuần trước

N̼ụ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼r̼ỡ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼-̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼”̼H̼o̼a̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼h̼.i̼ế̼p̼ ̼d̼.â̼m̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼.ặ̼c̼ ̼x̼.á̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

Cнấп ƌộпɢ hôm nay ᴄảпɦ ᶊáτ biển VN пổ súпɠ vây ɓắτ ᴄướρ Biển TQ ở Biển Đông

Tin tức 1 tuần trước

C̼ả̼п̼ɦ̼ ᶊ̼á̼τ̼ b̼i̼ể̼n̼ V̼i̼ê̼̣̼t̼ N̼a̼m̼ v̼ừ̼̼a̼ b̼ắ̼̼t̼ 1̼1̼ p̼h̼ầ̼n̼ τ̼ử̼ b̼i̼̣̼ n̼gh̼i̼ l̼à̼̼ đ̼ã̼ ᴄ̼ư̼ớ̼ρ̼ m̼ô̼̣̼t̼ c̼h̼i̼ế̼̼c̼ t̼à̼̼u̼ c̼h̼ở̼̼ h̼ó̼̼a̼ c̼h̼ấ̼̼t̼ đ̼a̼n̼g t̼r̼ê̼n̼ đ̼ư̼ờ̼̼n̼g t̼ớ̼̼i̼ đ̼ả̼̼o̼ B̼o̼r̼n̼e̼o̼ c̼ủ̼̼a̼ M̼a̼l̼a̼y̼s̼i̼a̼.

Hai cha con nông dân Việt Nam chế tạo xe tăng, xe bọc thép cho Campuchia, được trao tặng cả huân chương Đại tướng quân

Tin tức 1 tuần trước

Ông Trần Quốc Hải (SN 1960, ngụ xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) là nhân vật từng gây chú ý với truyền thông trong và ngoài nước vì tài năng đáng nể trong việc chế tạo các thiết bị khoa học – công nghệ.