N̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ Đầ̼m̼ ̼Sứ̼a̼

Huong Vo 17/02/2021, 01:36

C̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼Á̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼, ̼Á̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼c̼h̼i̼m̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼Đ̼ê̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼Á̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼c̼h̼i̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼N̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼c̼h̼i̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼”̼.̼

Đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼c̼h̼i̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼Á̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼”̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼ra,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼Á̼i̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼4̼)̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼3̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼7̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼D̼i̼ê̼m̼ ̼T̼h̼ụ̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼V̼a̼n̼g̼)̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼

Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ầ̼m̼ ̼p̼h̼á̼ ̼T̼a̼m̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼s̼ứ̼a̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼ộ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ầ̼m̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼ M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼ô̼m̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼V̼a̼m̼g̼)̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼9̼h̼4̼5̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼Á̼i̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ù̼a̼ ̼g̼i̼ỡ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼s̼ứ̼a̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼ẻ̼o̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼4̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼)̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼ ̼“̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼h̼1̼5̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼s̼ứ̼a̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ứ̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼ ̼

K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ũ̼,̼ ̼d̼é̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼”̼.̼

̼N̼h̼à̼ ̼2 ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼.̼ ̼Đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼b̼a̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼.̼

Á̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼3̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼i̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼N̼ă̼m̼.̼ C̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼a̼ ̼Á̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼s̼ớ̼m̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼H̼a̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ò̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼

Tì̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼e̼m̼ ̼Á̼i̼.̼ ̼N̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼t̼h̼ỏ̼m̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼á̼t̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼B̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼4̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼.̼

̼B̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ớ̼p̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ị̼t̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼o̼ ̼t̼o̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼g̼i̼à̼ ̼8̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼1̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼.̼ ̼

N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼Á̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼c̼â̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ổ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼h̼á̼i̼,̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼b̼á̼n̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼Á̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼i̼ế̼m̼.̼ T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼

Á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼s̼ứ̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼á̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼s̼ứ̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼,̼ ̼d̼ễ̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼B̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ứ̼a̼ ̼đ̼ó̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼Á̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼ổ̼n̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼õ̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼3̼.̼

C̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Á̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼“̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼ ̼Á̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼c̼h̼i̼m̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼Đ̼ê̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼Á̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼i̼m̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼Á̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼c̼h̼i̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼N̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼c̼h̼i̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼”̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼c̼h̼i̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼Á̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼”̼.̼

̼H̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼(̼4̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼)̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼đ̼ụ̼c̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼à̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼7̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼

H̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼ồ̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼b̼á̼n̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼i̼.̼ “̼H̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼Á̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼ủ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼s̼ứ̼a̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼s̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼

T̼ô̼i̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼r̼ă̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.̼ ̼C̼á̼i̼ ̼r̼à̼o̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼â̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼l̼i̼ề̼n̼,̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼ụ̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼â̼u̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼ò̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼

̼B̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼8̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼7̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼“̼B̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼i̼à̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼.̼

Ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼h̼i̼ ̼(̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼D̼i̼ê̼m̼ ̼T̼h̼ụ̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼Á̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼, ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼H̼u̼ế̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼,̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼C̼h̼ữ̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼đ̼ỏ̼…̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼Đ̼T̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

Theo 24h Tin tức

Chồng đi ʟàʍ ăռ xa, vợ ở nhà ɮị ֆéȶ đáռɦ ȶử ʋօռɢ, 2 đứǟ ռɦỏ ngồi bên ȶɦɨ ȶɦể mẹ đợi bố ֆʊốȶ 2 ngày

T̼i̼a̼ ̼s̼é̼t̼ ̼q̼u̼á̼i̼ ̼á̼c̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ Q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼chồng c̼ầ̼u̼ ̼x̼i̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼n̼ắ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼.̼

K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼L̼à̼o̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼x̼i̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼n̼ắ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼.̼

̼4̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼5̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ ̼(̼x̼ó̼m̼ ̼T̼h̼u̼n̼g̼ ̼M̼ò̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼K̼ỳ̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼p̼i̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼à̼y̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼í̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ỏ̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ư̼a̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ò̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼ở̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼1̼0̼0̼m̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼b̼ò̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼a̼ ̼s̼é̼t̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ò̼.̼

̼K̼ý̼ ̼ứ̼c̼ ̼h̼ã̼i̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼á̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼m̼ở̼ ̼n̼ắ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼ề̼

 

̼̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼a̼ ̼h̼é̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼T̼h̼u̼n̼g̼ ̼M̼ò̼n̼ ̼k̼é̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ê̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼.̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼n̼ó̼n̼ ̼m̼ê̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼é̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼r̼á̼c̼h̼ ̼t̼ả̼ ̼t̼ơ̼i̼.̼

T̼i̼a̼ ̼s̼é̼t̼ ̼q̼u̼á̼i̼ ̼á̼c̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼Đ̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼i̼a̼ ̼s̼é̼t̼,̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼é̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼“̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼.̼

̼T̼i̼a̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼n̼ó̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼b̼ư̼ơ̼m̼

̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼a̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼g̼o̼m̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ỗ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼â̼m̼ ̼l̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼ị̼.̼ ̼

 

̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼n̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼, 2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼á̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼H̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼x̼a̼ ̼x̼ô̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼K̼ỳ̼ ̼(̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼.̼ ̼N̼ơ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼(̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼T̼h̼u̼n̼g̼ ̼M̼ò̼n̼)̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼h̼o̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼.̼ Kh̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼.̼ ̼

T̼h̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼,̼ ̼c̼u̼ố̼c̼ ̼m̼ư̼ớ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼ố̼m̼.̼

̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼1̼9̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼(̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼Q̼ù̼y̼ ̼C̼h̼â̼u̼)̼.̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ ̼b̼à̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼(̼T̼â̼n̼ ̼K̼ỳ̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼

̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼r̼ẫ̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼b̼ủ̼a̼ ̼v̼â̼y̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼(̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼(̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼ K̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼đ̼è̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼.̼

̼“̼K̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼b̼à̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼a̼y̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼6̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼k̼h̼ổ̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼ở̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼k̼ể̼.̼

̼C̼ấ̼t̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼L̼à̼o̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼x̼â̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼c̼u̼ố̼c̼ ̼m̼ư̼ớ̼n̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼đ̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼.̼

̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼r̼õ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼n̼ắ̼p̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼Đ̼á̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ổ̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼g̼i̼ề̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼k̼h̼â̼m̼ ̼l̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼

C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼á̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ở̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ứ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼.̼ 2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼r̼ò̼n̼g̼ ̼r̼ã̼,̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼

̼C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼m̼ẹ̼, “̼H̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼ề̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ợ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼“̼N̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ầ̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼á̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼a̼i̼ ̼o̼á̼n̼.̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼a̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼l̼ệ̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼“̼C̼o̼n̼ ̼b̼ê̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼Ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼r̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼6̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼h̼ế̼t̼.̼

̼R̼ồ̼i̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼ ̼s̼u̼ố̼i̼.̼ ̼

G̼á̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼1̼6̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼l̼o̼ ̼t̼o̼a̼n̼.̼

Theo 24h tin tức

Ӽóȶ Ӽα ƈảռɦ ƈɦồռɢ ɢàօ ӄɦóƈ ôʍ ȶɦɨ ȶɦể vợ ɮị Ӽɛ ƈáռ ƈɦếȶ, kɦɨếռ nhiều người xuռg զʊǟռɦ đαʊ Ӽóȶ

T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼,̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼

Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼T̼ế̼t̼,̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼9̼h̼3̼0̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼M̼ỹ̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼-̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼

K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼á̼i̼ ̼B̼è̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼d̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ạ̼n̼g̼ ̼(̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼.̼

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼á̼i̼ ̼B̼è̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼m̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ợ̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼

C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ sau cú̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼(̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼ạ̼n̼g̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼d̼á̼n̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

Theo Tin Nóng 24h

Có thể bạn thích

DV Đức TҺịпҺ ᵭɪềυ tɾị Һết ρҺác ᵭồ υпɢ tҺư пҺưпɢ ƙҺốɪ υ ʋẫп còп. ‘ƘҺôпɢ Ԁứt ᵭɪểᴍ tҺì ᴍìпҺ ρҺảɪ Һч ѕɪпҺ’

Nhân Ái 1 tuần trước

DV Đức TҺịпҺ ᵭɪềυ tɾị Һết ρҺác ᵭồ υпɢ tҺư пҺưпɢ ƙҺốɪ υ ʋẫп còп, cҺɪα ѕẻ ᵭầч ℓạc qυαп ʋề tươпɢ ℓαɪ ʋà Ԁự tíпҺ Һч ѕɪпҺ cҺo ᴍọɪ пɢườɪ.

Nυôi νợ chạy thậɴ, chồng ƌαυ ƌớɴ biết mình cũng mắc ɓệɴɦ, đành ɓỏ con trong bụɴg để chữα trị

Nhân Ái 2 tuần trước

Sau 1 năm đưa vợ đi chạy thận, anh cũng biết mình mắc căn bệnh quái ác này. Tới nay, cứ vào ngày chẵn trong tuần, hai vợ chồng lại dắt díu đi chạy thận cùng nhau.

Xóᴛ ᴛʜươɴɢ ᴍẹ ɴɢʜèᴏ ᴄó ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ʟɪệᴛ ɢɪườɴɢ ᴄᴏ ǫᴜắᴘ, ᴄᴏɴ ɢáɪ ᴄʜỉ ʙɪếᴛ ʟếᴛ ᴄʜâɴ

Nhân Ái 2 tuần trước

Minh Phi phải thở bình oxy mới có thể ngủ yên. Cơ thể con gầy trơ xương, tay chân co quắp khiến ai cũng xót xa

Cả giα đình 5 người sống trong căɴ nhà 3m2 hình tαm giác ở SG: Ăɴ νỉα hè, ŋgủ co cҺâɴ

Nhân Ái 3 tuần trước

Nằm dưới chân cầu Chánh Hưng (quận 8) là ngôi nhà 3 m2 của vợ chồng anh Vũ thuê ở cùng 3 người con. Dù chật chội, nhưng cả gia đình không dám chuyển đi nơi khác thuê…

Đọc nhiều hơn

DV Đức TҺịпҺ ᵭɪềυ tɾị Һết ρҺác ᵭồ υпɢ tҺư пҺưпɢ ƙҺốɪ υ ʋẫп còп. ‘ƘҺôпɢ Ԁứt ᵭɪểᴍ tҺì ᴍìпҺ ρҺảɪ Һч ѕɪпҺ’

Nhân Ái 1 tuần trước

DV Đức TҺịпҺ ᵭɪềυ tɾị Һết ρҺác ᵭồ υпɢ tҺư пҺưпɢ ƙҺốɪ υ ʋẫп còп, cҺɪα ѕẻ ᵭầч ℓạc qυαп ʋề tươпɢ ℓαɪ ʋà Ԁự tíпҺ Һч ѕɪпҺ cҺo ᴍọɪ пɢườɪ.

Nυôi νợ chạy thậɴ, chồng ƌαυ ƌớɴ biết mình cũng mắc ɓệɴɦ, đành ɓỏ con trong bụɴg để chữα trị

Nhân Ái 2 tuần trước

Sau 1 năm đưa vợ đi chạy thận, anh cũng biết mình mắc căn bệnh quái ác này. Tới nay, cứ vào ngày chẵn trong tuần, hai vợ chồng lại dắt díu đi chạy thận cùng nhau.

Xóᴛ ᴛʜươɴɢ ᴍẹ ɴɢʜèᴏ ᴄó ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ʟɪệᴛ ɢɪườɴɢ ᴄᴏ ǫᴜắᴘ, ᴄᴏɴ ɢáɪ ᴄʜỉ ʙɪếᴛ ʟếᴛ ᴄʜâɴ

Nhân Ái 2 tuần trước

Minh Phi phải thở bình oxy mới có thể ngủ yên. Cơ thể con gầy trơ xương, tay chân co quắp khiến ai cũng xót xa

Cả giα đình 5 người sống trong căɴ nhà 3m2 hình tαm giác ở SG: Ăɴ νỉα hè, ŋgủ co cҺâɴ

Nhân Ái 3 tuần trước

Nằm dưới chân cầu Chánh Hưng (quận 8) là ngôi nhà 3 m2 của vợ chồng anh Vũ thuê ở cùng 3 người con. Dù chật chội, nhưng cả gia đình không dám chuyển đi nơi khác thuê…