H̼í̼t̼ ̼n̼C̼o̼V̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼’̼đ̼ạ̼i̼ ̼s̼ư̼’̼ ̼I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼

Huong Vo 21/07/2021, 10:35

V̼ị̼ ̼”̼đ̼ạ̼i̼ ̼s̼ư̼”̼ ̼I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼í̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼n̼C̼o̼V̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼S̼i̼n̼a̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼”̼đ̼ạ̼i̼ ̼s̼ư̼”̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼M̼u̼h̼a̼m̼m̼a̼d̼ ̼M̼a̼s̼h̼u̼d̼i̼n̼,̼ ̼4̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼J̼a̼v̼a̼,̼ ̼I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼.̼ ̼M̼a̼s̼h̼u̼d̼i̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼C̼o̼V̼.̼ ̼

̼Đ̼ể̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼g̼â̼y̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼”̼đ̼ạ̼i̼ ̼s̼ư̼”̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼J̼a̼v̼a̼.̼ ̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼M̼a̼s̼h̼u̼d̼i̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼q̼u̼ạ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼v̼à̼ ̼h̼í̼t̼ ̼v̼à̼o̼.̼ ̼

̼I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Á̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼,̼9̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼4̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼T̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼B̼r̼a̼z̼i̼l̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼ ̼ ̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼,̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼ ̼J̼o̼k̼o̼ ̼W̼i̼d̼o̼d̼o̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼P̼P̼K̼M̼)̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼1̼/̼7̼.̼ ̼

̼L̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼J̼a̼v̼a̼ ̼-̼ ̼h̼ò̼n̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼ ̼v̼à̼ ̼B̼a̼l̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼7̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼1̼5̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ọ̼t̼.̼ ̼

̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼h̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼,̼ ̼L̼u̼h̼u̼t̼ ̼P̼a̼n̼d̼j̼a̼i̼t̼a̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼

̼”̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼ồ̼i̼ ̼t̼ệ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼c̼a̼/̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼H̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼1̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼c̼a̼/̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼a̼n̼d̼j̼a̼i̼t̼a̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼

̼I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼ở̼ ̼J̼a̼v̼a̼ ̼-̼ ̼h̼ò̼n̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼ả̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼x̼a̼ ̼x̼ô̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ọ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼.

Cả gia đình mắc COVID-19, 3 người mất trong nửa tháng

(PLO)- Liên tục hơn nửa tháng qua tang thương đổ xuống gia đình anh L.V.T và chị N.N.H.T ngụ tại đường Trần Thiện Chánh, phường 12, quận 10 (TP.HCM).

Gia đình chị T ở Phường 12, quận 10. Anh chị có hai con 2 tuổi và 5 tuổi. Chị mang bầu bé thứ ba .

Ngày 2-7, chị T. chuyển dạ ở Bệnh viện Từ Dũ. Nơi này khám sàng lọc phát hiện hai vợ chồng đều dương tính, cháu bé sinh ra thì tử vong.

 

Xét nghiệm các thành viên trong gia đình thì bé đầu 5 tuổi dương tính, bé sau 2 tuổi âm tính. Vì thế, bé đầu được đưa đi điều trị cùng mẹ ở Bệnh viện Trưng Vương. Người chồng được đưa đi cách ly ở ký túc xá Đại học quốc gia TP.HCM.

 

Trong khi đó, bà ngoại ở quận Tân Phú có đi chợ Sơn Kỳ nên thực hiện kiểm tra COVID-19 hai lần đều âm tính. Được mấy hôm thì bà sốt và kết quả dương tính với COVID-19. Bà được chuyển sang Bệnh viện Gò Vấp và mất tại đây ngày 12-7 vì COVID.

 

Vừa mất con, nay mẹ vợ lại qua đời, chồng chị T nhờ mẹ ruột (bà nội) sang chăm giúp đứa con thứ hai tại nhà ở phường 12, quận 10. Chăm cháu được mấy hôm thì trong ngày 14, 15-7, anh T không liên lạc được với mẹ nên nhờ Trạm y tế phường 12 đến tận nhà thì phát hiện bà mệt nên đưa đi cấp cứu Trung tâm Y tế quận 10. Ở đây phát hiện bà dương tính với SARS-CoV-2 nên chuyển tuyến trên. Bà mất ở Bệnh viện Ung bướu 2 ngày 18-7. 

 

Gia đình lại nhờ ba chị T (ông ngoại) từ Long An lên chăm sóc đứa con thứ hai tại Trần Thiện Chánh. Sau kết quả test nhanh vào ngày 18-7, hiện cháu bé có kết quả dương tính. 

 

“Em bé hôm qua test nhanh dương tính chứ chưa xét nghiệm RT-PCR, ông ngoại cháu thì âm tính lần 1. Chúng tôi sẽ test lại khi nào kết quả RT-PCR dương tính mới đưa đi điều trị. Mấy hôm nay ngày nào tôi cũng ghé ngang thăm ông ngoại và cháu, bất cứ hai ông cháu thiếu thốn gì chúng tôi đều hỗ trợ. Phường 12 lẫn UBMTTQ đều đảm bảo gia đình không thiếu gì. Thật sự gia đình quá tang thương rồi, tôi vẫn liên lạc thường với anh L.V.T”, anh T.H, Trưởng Trạm y tế phường 12, quận 10 nói thêm.

 Nửa tháng, họ mất cả hai người mẹ vì COVID-19. Hai em của chị T cùng họ hàng nhiều người cũng dương tính đang trong các khu cách ly, bệnh viện tại TP.HCM. “Em trai của T dương tính đang cách ly ở Hóc Môn. Vợ chồng em gái T và đứa con một tuổi cũng dương tính. "Tui giờ cũng không biết chính xác họ hàng bao nhiêu người dương tính nữa, xúm nhau bệnh hết, gia đình xào xáo… tui không biết làm sao”, ba chị T chia sẻ.

 

Trong ngày 19-7, nhiều trang mạng xã hội chia sẻ thông tin về gia đình anh L.V.T và chị N.N.H.T; đăng cùng bài viết là số điện thoại của ông N.N.L và chính xác địa chỉ nhà tại quận 10 kêu gọi góp cơm, cứu trợ cho hai ông cháu.

Về việc này, ông N.N.L, cho biết: “Hai ông cháu ở với nhau, tui chăm cháu, bà con chòm xóm và phường rất hỗ trợ. Tôi quý tình làng nghĩa xóm đây lắm, nên cũng không hiểu sao lại kêu gọi hỗ trợ hai ông cháu. Tui cảm ơn mọi người quan tâm nhưng hai ông cháu không thiếu thốn gì”.

Nhạc sĩ Khải Hoàn là nghệ sĩ Việt thứ ba bị mắc Covid-19

Sau hai nghệ sĩ Việt là Lữ Đắc Long, Kim Đào thì nhạc sĩ Khải Hoàn cũng bị nhiễm Covid-19.

Mới đây, NSƯT Khải Hoàn được chẩn đoán mắc Covid-19, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện quận 8 ở TP.HCM.

H̼í̼t̼ ̼n̼C̼o̼V̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼’̼đ̼ạ̼i̼ ̼s̼ư̼’̼ ̼I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼

Nhạc sĩ Khải Hoàn (bên phải) được chẩn đoán mắc Covid-19.

 

Nhạc sĩ Khải Hoàn tên đầy đủ là Nguyễn Khải Hoàn, ông sinh năm 1953 tại Cần Thơ. Nam nghệ sĩ lớn lên trong một gia đình cách mạng có ông nội là liệt sĩ, cha là cán bộ nghỉ hưu. Khải Hoàn mắc bệnh đậu mùa năm 4 tuổi và từ đây mất đi ánh sáng vĩnh viễn.

Ông theo đuổi con đường nghệ thuật từ khi còn rất trẻ và đã sớm thành danh, trở thành gương mặt gạo cội ở sân khấu cải lương Nam Bộ. Sau năm 1975, Nguyễn Khải Hoài trở thành nhạc sĩ khiếm thị duy nhất của sân khấu cải lương phía Nam được Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang đề nghị Nhà nước xét phong tặng Nghệ sĩ ưu tú lúc bấy giờ.

Hiện tại, Khải Hoàn đang sinh sống tại TPHCM, dù đã có tuổi song ông vẫn dành nhiều thời gian để hỗ trợ hậu bối, nâng đỡ nhiều nhạc công tiềm năng. Khải Hoàn thỉnh thoảng cũng tham gia ban nhạc cho các đài phát thanh truyền hình nhiều tỉnh và TP.HCM.

Bên cạnh đó, vào thời gian rảnh rỗi ông sẽ cùng các đồng nghiệp cũ ôn lại chuyện xưa cùng nhau tham gia nhiều đợt biểu diễn từ thiện hay các phong trào đờn ca tài tử để giúp đỡ những người gặp khó khăn.

Được biết, trong giới nghệ sĩ tính đến thời điểm này, đã có ba nghệ sĩ cùng gia đình của họ đang phải đối mặt với những khó khăn nhất định khi có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Trước NSƯT Khải Hoàn, gia đình nhà báo Lữ Đắc Long và hai mẹ con diễn viên Kim Đào cũng đang điều trị Covid-19.

H̼í̼t̼ ̼n̼C̼o̼V̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼’̼đ̼ạ̼i̼ ̼s̼ư̼’̼ ̼I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼

Diễn viên đóng thế Lữ Đắc Long cùng vợ con đang điều trị Covid-19.

H̼í̼t̼ ̼n̼C̼o̼V̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼’̼đ̼ạ̼i̼ ̼s̼ư̼’̼ ̼I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼

H̼í̼t̼ ̼n̼C̼o̼V̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼’̼đ̼ạ̼i̼ ̼s̼ư̼’̼ ̼I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼

Hai mẹ con diễn viên Kim Đào cũng bị nhiễm Covid-19

Nguồn: https://ngoisao.vn/hau-truong/chuyen-lang-sao/nhac-si-khai-hoan-la-nghe-si-viet-thu-ba-bi-mac-covid-19-333141.htm?fbclid=iwar0e9fztucp2jvxdsnk53rirvy9rjoyrf5xjfgyu8te1flo_kcbworivsa8

Có thể bạn thích

Cô ɡáı bỗng ‘vịt hóa thiên nga’ khiến nhà тυyển dụng muối ᴍặт vì nỡ тừ chối

Tin tức 1 tuần trước

Năm xưa, nhan sắc của May тừng là lý do khiến nhà тυyển dụng тhẳпg thừng тừ chối, họ chê cô ⱪɦôпɡ phù hợp với vị trí пɦưпg giờ đây mọi thứ đã ⱪháᴄ.

Vợ m.ất do COVID-19, cả nhà con gái F0, người đàn ông 60 tuổi gồng mình xoay xở

Tin tức 1 tuần trước

Nỗi đau cháu ngoại chưa kịp chào đời đã chết lưu chưa vơi thì ông Lễ lại thêm cú sốc khi người vợ đầu ấp tay gối chết vì COVID-19, cả nhà con gái là F0.

Thủ khoa xứ Nghệ ‘đùm’ cơm đến trường: 7 năm sau tiếp tục là thủ khoa

Tin tức 1 tuần trước

Bạn còn nhớ Nguyễn Đình Thành – chàng thủ khoa xứ Nghệ thường xuyên dậy sớm học bài và “đùm cơm” đến trường 7 năm trước?

Ѵaγ bạn 7 тɾıệυ, thanh niên ôm тıềп lẩn ᴍấт rồi 5 năm sau xuất ɦıệп chuyển kɦоản trả hẳn 100 тɾıệυ

Tin tức 1 tuần trước

Cɦàng тɾaı cɦо bạn mượn 5 тɾıệυ đồng, пɦưпg rồi bạn ôm тıềп chạy ᴍấт, điều ⱪɦôпɡ ngờ tới là sau năm năm người bạn đó ʠυay lại trả món nợ cũ khiến cậu Ьấт пɡờ

Đọc nhiều hơn

Cô ɡáı bỗng ‘vịt hóa thiên nga’ khiến nhà тυyển dụng muối ᴍặт vì nỡ тừ chối

Tin tức 1 tuần trước

Năm xưa, nhan sắc của May тừng là lý do khiến nhà тυyển dụng тhẳпg thừng тừ chối, họ chê cô ⱪɦôпɡ phù hợp với vị trí пɦưпg giờ đây mọi thứ đã ⱪháᴄ.

Vợ m.ất do COVID-19, cả nhà con gái F0, người đàn ông 60 tuổi gồng mình xoay xở

Tin tức 1 tuần trước

Nỗi đau cháu ngoại chưa kịp chào đời đã chết lưu chưa vơi thì ông Lễ lại thêm cú sốc khi người vợ đầu ấp tay gối chết vì COVID-19, cả nhà con gái là F0.

Thủ khoa xứ Nghệ ‘đùm’ cơm đến trường: 7 năm sau tiếp tục là thủ khoa

Tin tức 1 tuần trước

Bạn còn nhớ Nguyễn Đình Thành – chàng thủ khoa xứ Nghệ thường xuyên dậy sớm học bài và “đùm cơm” đến trường 7 năm trước?

Ѵaγ bạn 7 тɾıệυ, thanh niên ôm тıềп lẩn ᴍấт rồi 5 năm sau xuất ɦıệп chuyển kɦоản trả hẳn 100 тɾıệυ

Tin tức 1 tuần trước

Cɦàng тɾaı cɦо bạn mượn 5 тɾıệυ đồng, пɦưпg rồi bạn ôm тıềп chạy ᴍấт, điều ⱪɦôпɡ ngờ tới là sau năm năm người bạn đó ʠυay lại trả món nợ cũ khiến cậu Ьấт пɡờ