C̲ô̲ ̲g̲á̲i̲ ̲t̲r̲ẻ̲ ̲b̲ế̲ ̲c̲ả̲ ̲c̲o̲n̲ ̲5̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲v̲à̲o̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲s̲ạ̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲h̲ỏ̲a̲ ̲đ̲a̲m̲ ̲m̲ê̲

Huong Vo 16/06/2021, 17:20

T̲ạ̲i̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲s̲ạ̲n̲,̲ ̲1̲0̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲”̲p̲h̲ê̲ ̲p̲h̲a̲”̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ó̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲ô̲ ̲g̲á̲i̲ ̲b̲ế̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲c̲ả̲ ̲c̲o̲n̲ ̲k̲h̲i̲ ̲ă̲n̲ ̲c̲h̲ơ̲i

K̲h̲i̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲ậ̲p̲ ̲v̲à̲o̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲g̲i̲ữ̲,̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲1̲0̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲(̲3̲ ̲n̲ữ̲,̲ ̲7̲ ̲n̲a̲m̲)̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲4̲ ̲c̲ă̲n̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲1̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲s̲ạ̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲c̲á̲c̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲s̲ử̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲,̲ ̲t̲à̲n̲g̲ ̲t̲r̲ữ̲ ̲m̲a̲ ̲t̲ú̲y̲ ̲đ̲á̲.̲ ̲1̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲n̲ữ̲ ̲(̲S̲N̲ ̲2̲0̲0̲2̲)̲ ̲b̲ế̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲c̲o̲n̲ ̲n̲h̲ỏ̲ ̲5̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲b̲ị̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲r̲ụ̲ ̲s̲ở̲ ̲đ̲ể̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲

̲Đ̲ế̲n̲ ̲c̲h̲i̲ề̲u̲ ̲t̲ố̲i̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲2̲7̲-̲4̲,̲ ̲Đ̲ộ̲i̲ ̲C̲S̲Đ̲T̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲m̲a̲ ̲t̲ú̲y̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲T̲P̲.̲ ̲Đ̲à̲ ̲L̲ạ̲t̲ ̲p̲h̲ố̲i̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲3̲ ̲-̲ ̲Đ̲à̲ ̲L̲ạ̲t̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲a̲i̲,̲ ̲đ̲ấ̲u̲ ̲t̲r̲a̲n̲h̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲1̲0̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲á̲c̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲t̲à̲n̲g̲ ̲t̲r̲ữ̲,̲ ̲s̲ử̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲m̲a̲ ̲t̲ú̲y̲ ̲đ̲á̲,̲ ̲b̲ị̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲v̲à̲o̲ ̲s̲á̲n̲g̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲

̲L̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲đ̲ấ̲u̲ ̲t̲r̲a̲n̲h̲,̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲c̲á̲c̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲á̲c̲ ̲d̲ấ̲u̲ ̲h̲i̲ệ̲u̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲t̲à̲n̲g̲ ̲t̲r̲ữ̲,̲ ̲s̲ử̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲m̲a̲ ̲t̲ú̲y̲ ̲đ̲á̲ ̲b̲ị̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲t̲a̲n̲g

̲T̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲v̲à̲o̲ ̲8̲h̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲2̲7̲-̲4̲,̲ ̲t̲ừ̲ ̲n̲g̲u̲ồ̲n̲ ̲t̲i̲n̲ ̲b̲á̲o̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲q̲u̲ầ̲n̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲q̲u̲a̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲á̲c̲ ̲t̲r̲i̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲,̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲d̲õ̲i̲,̲ ̲Đ̲ộ̲i̲ ̲C̲S̲Đ̲T̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲m̲a̲ ̲t̲ú̲y̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲T̲P̲.̲Đ̲à̲ ̲L̲ạ̲t̲ ̲p̲h̲ố̲i̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲3̲ ̲đ̲ã̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲n̲g̲ờ̲ ̲đ̲ộ̲t̲ ̲k̲í̲c̲h̲ ̲v̲à̲o̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲s̲ạ̲n̲ ̲H̲o̲à̲n̲g̲ ̲M̲a̲i̲,̲ ̲ở̲ ̲h̲ẻ̲m̲ ̲3̲3̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲B̲à̲ ̲T̲r̲i̲ệ̲u̲ ̲(̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲3̲)̲,̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲4̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲1̲0̲1̲,̲ ̲1̲0̲2̲,̲ ̲1̲0̲3̲,̲ ̲2̲0̲1̲ ̲c̲ó̲ ̲1̲0̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲á̲c̲ ̲d̲ấ̲u̲ ̲h̲i̲ệ̲u̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲t̲à̲n̲g̲ ̲t̲r̲ữ̲,̲ ̲s̲ử̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲m̲a̲ ̲t̲ú̲y̲ ̲đ̲á̲.

̲K̲h̲á̲m̲ ̲x̲é̲t̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲s̲ố̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲,̲ ̲C̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲t̲h̲u̲ ̲g̲i̲ữ̲ ̲2̲2̲ ̲g̲ó̲i̲ ̲n̲i̲l̲o̲n̲g̲,̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲h̲ấ̲t̲ ̲t̲i̲n̲h̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲r̲ắ̲n̲,̲ ̲m̲à̲u̲ ̲t̲r̲ắ̲n̲g̲,̲ ̲n̲g̲h̲i̲ ̲m̲a̲ ̲t̲ú̲y̲ ̲đ̲á̲ ̲(̲3̲ ̲g̲ó̲i̲ ̲t̲o̲,̲ ̲k̲í̲c̲h̲ ̲t̲h̲ư̲ớ̲c̲ ̲4̲c̲m̲ ̲x̲ ̲4̲c̲m̲ ̲v̲à̲ ̲4̲c̲m̲ ̲x̲ ̲5̲c̲m̲;̲ ̲1̲9̲ ̲g̲ó̲i̲ ̲n̲h̲ỏ̲ ̲h̲ơ̲n̲)̲.̲ ̲C̲á̲c̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲l̲à̲ ̲m̲a̲ ̲t̲ú̲y̲ ̲đ̲á̲,̲ ̲m̲u̲a̲ ̲đ̲ể̲ ̲s̲ử̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲.

̲̲

S̲ố̲ ̲t̲a̲n̲g̲ ̲v̲ậ̲t̲ ̲m̲a̲ ̲t̲ú̲y̲ ̲đ̲á̲ ̲C̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲t̲h̲u̲ ̲g̲i̲ữ̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲v̲ụ̲ ̲á̲n̲

̲K̲h̲a̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲,̲ ̲c̲á̲c̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲c̲ó̲ ̲H̲K̲T̲T̲ ̲ở̲ ̲r̲ả̲i̲ ̲r̲á̲c̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲s̲ố̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲,̲ ̲x̲ã̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲T̲P̲.̲Đ̲à̲ ̲L̲ạ̲t̲ ̲v̲à̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲Đ̲ồ̲n̲g̲ ̲T̲h̲á̲p̲,̲ ̲T̲P̲.̲H̲C̲M̲.̲ ̲M̲ộ̲t̲ ̲s̲ố̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲s̲ạ̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲b̲u̲ổ̲i̲ ̲s̲á̲n̲g̲,̲ ̲s̲ố̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲t̲ừ̲ ̲t̲ố̲i̲ ̲h̲ô̲m̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲,̲ ̲1̲ ̲s̲ố̲ ̲t̲h̲u̲ê̲ ̲ở̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲đ̲ã̲ ̲1̲-̲2̲ ̲t̲u̲ầ̲n̲.̲ ̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲o̲ ̲t̲h̲u̲ê̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲s̲ạ̲n̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲r̲i̲ệ̲u̲ ̲t̲ậ̲p̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲.̲

̲Đ̲á̲n̲g̲ ̲n̲ó̲i̲,̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲s̲ố̲ ̲n̲à̲y̲ ̲c̲ó̲ ̲3̲ ̲n̲a̲m̲ ̲n̲ữ̲,̲ ̲t̲ừ̲n̲g̲ ̲b̲ị̲ ̲Đ̲ộ̲i̲ ̲C̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲m̲a̲ ̲t̲ú̲y̲ ̲v̲à̲ ̲C̲S̲H̲S̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲Đ̲à̲ ̲L̲ạ̲t̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲2̲3̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲đ̲ê̲m̲ ̲2̲3̲-̲4̲-̲2̲0̲2̲0̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲b̲i̲ệ̲t̲ ̲t̲h̲ự̲ ̲s̲ố̲ ̲3̲1̲ ̲T̲r̲ạ̲n̲g̲ ̲T̲r̲ì̲n̲h̲,̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲9̲ ̲-̲ ̲Đ̲à̲ ̲L̲ạ̲t̲ ̲(̲b̲á̲o̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲T̲P̲.̲ ̲H̲ồ̲ ̲C̲h̲í̲ ̲M̲i̲n̲h̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲t̲i̲n̲)̲.̲

̲S̲ố̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲n̲à̲y̲ ̲b̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲x̲á̲c̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲c̲ó̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲s̲ử̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲m̲a̲ ̲t̲ú̲y̲ ̲t̲ổ̲n̲g̲ ̲h̲ợ̲p̲,̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲q̲u̲y̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲,̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲ị̲ ̲x̲ử̲ ̲l̲ý̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲s̲ự̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲C̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲t̲ạ̲m̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲l̲ã̲n̲h̲ ̲v̲ề̲,̲ ̲c̲h̲ờ̲ ̲l̲ậ̲p̲ ̲h̲ồ̲ ̲s̲ơ̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲ó̲ ̲b̲i̲ệ̲n̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲x̲ử̲ ̲l̲ý̲

̲T̲u̲y̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲,̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲v̲ề̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲4̲ ̲n̲g̲à̲y̲,̲ ̲h̲ô̲m̲ ̲n̲a̲y̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲”̲n̲h̲ậ̲p̲ ̲h̲ộ̲i̲”̲,̲ ̲t̲h̲a̲m̲ ̲g̲i̲a̲ ̲c̲h̲ơ̲i̲ ̲”̲h̲à̲n̲g̲ ̲đ̲á̲”̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲s̲ố̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲ở̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲s̲ạ̲n̲ ̲H̲o̲à̲n̲g̲ ̲M̲a̲i̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲g̲i̲ả̲i̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲r̲ụ̲ ̲s̲ở̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲3̲.

̲”̲Đ̲ồ̲ ̲n̲g̲h̲ề̲”̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲á̲c̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲s̲ử̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲m̲a̲ ̲t̲ú̲y̲ ̲đ̲á

̲N̲g̲o̲à̲i̲ ̲r̲a̲,̲ ̲c̲ó̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲K̲i̲m̲ ̲A̲.̲ ̲(̲S̲N̲ ̲2̲0̲0̲2̲)̲ ̲b̲ế̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲c̲o̲n̲ ̲g̲á̲i̲ ̲n̲h̲ỏ̲ ̲5̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲t̲h̲a̲m̲ ̲g̲i̲a̲ ̲n̲h̲ó̲m̲ ̲n̲à̲y̲,̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲ạ̲m̲ ̲g̲i̲ữ̲.̲ ̲C̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲K̲i̲m̲ ̲A̲.̲,̲ ̲c̲h̲a̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲b̲é̲ ̲l̲à̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲V̲ũ̲ ̲T̲h̲i̲ê̲n̲ ̲L̲o̲n̲g̲ ̲(̲S̲N̲ ̲1̲9̲9̲6̲)̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲ ̲2̲-̲2̲0̲2̲0̲ ̲đ̲ã̲ ̲b̲ị̲ ̲Đ̲ộ̲i̲ ̲C̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲m̲a̲ ̲t̲ú̲y̲ ̲v̲à̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲2̲ ̲-̲ ̲Đ̲à̲ ̲L̲ạ̲t̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲d̲o̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲1̲ ̲v̲ụ̲ ̲s̲ử̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲,̲ ̲t̲à̲n̲g̲ ̲t̲r̲ữ̲ ̲m̲a̲ ̲t̲ú̲y̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲C̲ổ̲ ̲L̲o̲a̲,̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲2̲,̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲ạ̲m̲ ̲g̲i̲a̲m̲.

̲K̲i̲m̲ ̲A̲.̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲”̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲h̲ơ̲i̲ ̲m̲a̲ ̲t̲u̲ý̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲t̲ừ̲ ̲k̲h̲i̲ ̲n̲ó̲ ̲(̲c̲h̲ồ̲n̲g̲)̲ ̲b̲ị̲ ̲b̲ắ̲t̲,̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲s̲ợ̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲b̲ỏ̲ ̲r̲ồ̲i̲.̲ ̲H̲ô̲m̲ ̲q̲u̲a̲ ̲d̲o̲ ̲g̲i̲ậ̲n̲ ̲đ̲ứ̲a̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲t̲r̲ọ̲,̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲b̲ế̲ ̲c̲o̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲s̲ạ̲n̲ ̲c̲h̲ơ̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲ó̲m̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲n̲à̲y̲ ̲v̲à̲ ̲b̲ị̲ ̲b̲ắ̲t̲”̲.

̲N̲ữ̲ ̲c̲á̲n̲ ̲b̲ộ̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲3̲ ̲t̲r̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ừ̲n̲g̲ ̲e̲m̲ ̲b̲é̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲K̲i̲m̲ ̲A̲.̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲c̲ă̲n̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲t̲ậ̲p̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g

̲K̲h̲i̲ ̲e̲m̲ ̲b̲é̲ ̲t̲h̲ứ̲c̲ ̲d̲ậ̲y̲,̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲g̲i̲a̲o̲ ̲c̲h̲o̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲m̲ẹ̲ ̲t̲r̲ẻ̲ ̲1̲0̲X̲ ̲ư̲a̲ ̲đ̲à̲n̲ ̲đ̲ú̲m̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲ó̲m̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲x̲ấ̲u̲.̲ ̲Ả̲n̲h̲ ̲b̲ê̲n̲:̲ ̲T̲r̲i̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲(̲t̲r̲á̲i̲)̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲v̲ụ̲ ̲á̲n

̲Đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲đ̲ê̲m̲ ̲2̲6̲-̲4̲,̲ ̲Đ̲ộ̲i̲ ̲C̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲m̲a̲ ̲t̲ú̲y̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲Đ̲à̲ ̲L̲ạ̲t̲ ̲p̲h̲ố̲i̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲8̲ ̲đ̲ã̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲1̲ ̲v̲ụ̲ ̲t̲à̲n̲g̲ ̲t̲r̲ữ̲,̲ ̲s̲ử̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲m̲a̲ ̲t̲ú̲y̲ ̲t̲ổ̲n̲g̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲(̲K̲e̲t̲a̲m̲i̲n̲e̲ ̲v̲à̲ ̲t̲h̲u̲ố̲c̲ ̲l̲ắ̲c̲)̲,̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲6̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲1̲ ̲c̲ă̲n̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲P̲h̲ù̲ ̲Đ̲ổ̲n̲g̲ ̲T̲h̲i̲ê̲n̲ ̲V̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲-̲ ̲Đ̲à̲ ̲L̲ạ̲t̲.

̲L̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲q̲u̲a̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲h̲ầ̲u̲ ̲h̲ế̲t̲ ̲c̲á̲c̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲c̲ả̲ ̲h̲a̲i̲ ̲v̲ụ̲,̲ ̲d̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲í̲n̲h̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲c̲h̲ấ̲t̲ ̲m̲a̲ ̲t̲u̲ý̲.̲ ̲H̲i̲ệ̲n̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲l̲ậ̲p̲ ̲h̲ồ̲ ̲s̲ơ̲,̲ ̲p̲h̲â̲n̲ ̲l̲o̲ạ̲i̲ ̲c̲á̲c̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲c̲ả̲ ̲h̲a̲i̲ ̲v̲ụ̲ ̲á̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲đ̲ề̲ ̲x̲u̲ấ̲t̲ ̲l̲ã̲n̲h̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲x̲ử̲ ̲l̲ý̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲.̲

Có thể bạn thích

Cɦâп dung nữ ѕιиɦ viên SN 1999 làm “nội gιáи” cho nhiều người Trung Quốc nhập ƈảпɦ ɫrái ph.ép

Tin tức 1 tuần trước

Trần Thị Phương Thảo và Đinh Thị Huệ thuê nhà giúp 17 người Trung Quốc nh.ập c.ảnh tr.ái ph.ép vào Việt Nam để h.ưởng l.ợi hơn 144 triệu đồng.

C̼h̼â̼n̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼C̼ô̼ ̼H̼o̼a̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼X̼i̼n̼h̼ ̼Đ̼ẹ̼p̼ ̼P̼h̼.ạ̼m̼ ̼T̼.̼Ộ̼i̼ ̼’̼’̼H̼.̼I̼ế̼p̼ ̼D̼.̼Â̼m̼’̼’̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼Đ̼ặ̼.̼C̼ ̼X̼.̼Á̼ ̼T̼r̼ở̼ ̼V̼ề̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼C̼ộ̼n̼g̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼.̼

Tin tức 1 tuần trước

N̼ụ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼r̼ỡ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼-̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼”̼H̼o̼a̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼h̼.i̼ế̼p̼ ̼d̼.â̼m̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼.ặ̼c̼ ̼x̼.á̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

Cнấп ƌộпɢ hôm nay ᴄảпɦ ᶊáτ biển VN пổ súпɠ vây ɓắτ ᴄướρ Biển TQ ở Biển Đông

Tin tức 1 tuần trước

C̼ả̼п̼ɦ̼ ᶊ̼á̼τ̼ b̼i̼ể̼n̼ V̼i̼ê̼̣̼t̼ N̼a̼m̼ v̼ừ̼̼a̼ b̼ắ̼̼t̼ 1̼1̼ p̼h̼ầ̼n̼ τ̼ử̼ b̼i̼̣̼ n̼gh̼i̼ l̼à̼̼ đ̼ã̼ ᴄ̼ư̼ớ̼ρ̼ m̼ô̼̣̼t̼ c̼h̼i̼ế̼̼c̼ t̼à̼̼u̼ c̼h̼ở̼̼ h̼ó̼̼a̼ c̼h̼ấ̼̼t̼ đ̼a̼n̼g t̼r̼ê̼n̼ đ̼ư̼ờ̼̼n̼g t̼ớ̼̼i̼ đ̼ả̼̼o̼ B̼o̼r̼n̼e̼o̼ c̼ủ̼̼a̼ M̼a̼l̼a̼y̼s̼i̼a̼.

Hai cha con nông dân Việt Nam chế tạo xe tăng, xe bọc thép cho Campuchia, được trao tặng cả huân chương Đại tướng quân

Tin tức 1 tuần trước

Ông Trần Quốc Hải (SN 1960, ngụ xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) là nhân vật từng gây chú ý với truyền thông trong và ngoài nước vì tài năng đáng nể trong việc chế tạo các thiết bị khoa học – công nghệ.

Đọc nhiều hơn

Cɦâп dung nữ ѕιиɦ viên SN 1999 làm “nội gιáи” cho nhiều người Trung Quốc nhập ƈảпɦ ɫrái ph.ép

Tin tức 1 tuần trước

Trần Thị Phương Thảo và Đinh Thị Huệ thuê nhà giúp 17 người Trung Quốc nh.ập c.ảnh tr.ái ph.ép vào Việt Nam để h.ưởng l.ợi hơn 144 triệu đồng.

C̼h̼â̼n̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼C̼ô̼ ̼H̼o̼a̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼X̼i̼n̼h̼ ̼Đ̼ẹ̼p̼ ̼P̼h̼.ạ̼m̼ ̼T̼.̼Ộ̼i̼ ̼’̼’̼H̼.̼I̼ế̼p̼ ̼D̼.̼Â̼m̼’̼’̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼Đ̼ặ̼.̼C̼ ̼X̼.̼Á̼ ̼T̼r̼ở̼ ̼V̼ề̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼C̼ộ̼n̼g̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼.̼

Tin tức 1 tuần trước

N̼ụ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼r̼ỡ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼-̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼”̼H̼o̼a̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼h̼.i̼ế̼p̼ ̼d̼.â̼m̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼.ặ̼c̼ ̼x̼.á̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

Cнấп ƌộпɢ hôm nay ᴄảпɦ ᶊáτ biển VN пổ súпɠ vây ɓắτ ᴄướρ Biển TQ ở Biển Đông

Tin tức 1 tuần trước

C̼ả̼п̼ɦ̼ ᶊ̼á̼τ̼ b̼i̼ể̼n̼ V̼i̼ê̼̣̼t̼ N̼a̼m̼ v̼ừ̼̼a̼ b̼ắ̼̼t̼ 1̼1̼ p̼h̼ầ̼n̼ τ̼ử̼ b̼i̼̣̼ n̼gh̼i̼ l̼à̼̼ đ̼ã̼ ᴄ̼ư̼ớ̼ρ̼ m̼ô̼̣̼t̼ c̼h̼i̼ế̼̼c̼ t̼à̼̼u̼ c̼h̼ở̼̼ h̼ó̼̼a̼ c̼h̼ấ̼̼t̼ đ̼a̼n̼g t̼r̼ê̼n̼ đ̼ư̼ờ̼̼n̼g t̼ớ̼̼i̼ đ̼ả̼̼o̼ B̼o̼r̼n̼e̼o̼ c̼ủ̼̼a̼ M̼a̼l̼a̼y̼s̼i̼a̼.

Hai cha con nông dân Việt Nam chế tạo xe tăng, xe bọc thép cho Campuchia, được trao tặng cả huân chương Đại tướng quân

Tin tức 1 tuần trước

Ông Trần Quốc Hải (SN 1960, ngụ xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) là nhân vật từng gây chú ý với truyền thông trong và ngoài nước vì tài năng đáng nể trong việc chế tạo các thiết bị khoa học – công nghệ.