C̲h̲ủ̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲c̲à̲ ̲p̲h̲ê̲ ̲t̲r̲a̲ ̲t̲ấ̲n̲ ̲d̲ã̲ ̲m̲a̲n̲,̲ ̲é̲p̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲k̲í̲c̲h̲ ̲d̲ụ̲c̲ ̲c̲h̲o̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲l̲ã̲n̲h̲ ̲á̲n̲ ̲2̲0̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲t̲ù̲

Huong Vo 04/06/2021, 23:03

N̲ữ̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ị̲u̲ ̲p̲h̲ụ̲c̲ ̲v̲ụ̲ ̲”̲k̲í̲c̲h̲ ̲d̲ụ̲c̲”̲ ̲c̲h̲o̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲l̲i̲ề̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲c̲à̲ ̲p̲h̲ê̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲đ̲ậ̲p̲,̲ ̲c̲h̲í̲c̲h̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲ ̲g̲â̲y̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲í̲c̲h̲ ̲n̲ặ̲n̲g̲.̲

N̲g̲à̲y̲ ̲3̲/̲6̲,̲ ̲T̲A̲N̲D̲ ̲T̲P̲ ̲B̲i̲ê̲n̲ ̲H̲ò̲a̲ ̲(̲Đ̲ồ̲n̲g̲ ̲N̲a̲i̲)̲ ̲m̲ở̲ ̲p̲h̲i̲ê̲n̲ ̲t̲ò̲a̲ ̲x̲é̲t̲ ̲x̲ử̲ ̲s̲ơ̲ ̲t̲h̲ẩ̲m̲ ̲4̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲á̲o̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲H̲u̲â̲n̲ ̲(̲3̲9̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲)̲ ̲v̲à̲ ̲B̲ù̲i̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲H̲i̲ê̲n̲ ̲(̲3̲9̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲n̲g̲ụ̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲T̲P̲ ̲B̲i̲ê̲n̲ ̲H̲ò̲a̲)̲,̲ ̲L̲ê̲ ̲T̲h̲ế̲ ̲D̲i̲ệ̲n̲ ̲(̲2̲6̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲n̲g̲ụ̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲x̲ã̲ ̲X̲u̲â̲n̲ ̲T̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲,̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲X̲u̲â̲n̲ ̲L̲ộ̲c̲)̲ ̲v̲à̲ ̲L̲ê̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲N̲g̲ọ̲c̲ ̲H̲u̲y̲ề̲n̲ ̲(̲2̲1̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲n̲g̲ụ̲ ̲x̲ã̲ ̲C̲à̲ ̲N̲á̲,̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲H̲à̲m̲ ̲T̲h̲u̲ậ̲n̲ ̲N̲a̲m̲,̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲T̲h̲u̲ậ̲n̲)̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲”̲C̲ố̲ ̲ý̲ ̲g̲â̲y̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲í̲c̲h̲”̲,̲ ̲”̲B̲ắ̲t̲ ̲g̲i̲ữ̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲r̲á̲i̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲”̲,̲ ̲”̲H̲à̲n̲h̲ ̲h̲ạ̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲v̲à̲ ̲C̲h̲ứ̲a̲ ̲m̲ạ̲i̲ ̲d̲â̲m̲”̲.

̲N̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲l̲à̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲P̲.̲T̲.̲T̲.̲T̲.̲ ̲(̲2̲4̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲q̲u̲ê̲ ̲T̲â̲y̲ ̲N̲i̲n̲h̲)̲.

C̲h̲ủ̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲c̲à̲ ̲p̲h̲ê̲ ̲t̲r̲a̲ ̲t̲ấ̲n̲ ̲d̲ã̲ ̲m̲a̲n̲,̲ ̲é̲p̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲k̲í̲c̲h̲ ̲d̲ụ̲c̲ ̲c̲h̲o̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲l̲ã̲n̲h̲ ̲á̲n̲ ̲2̲0̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲t̲ù̲

̲C̲á̲c̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲H̲u̲y̲ề̲n̲,̲ ̲D̲i̲ệ̲n̲,̲ ̲H̲u̲â̲n̲ ̲v̲à̲ ̲H̲i̲ê̲n̲.̲ ̲Ả̲n̲h̲:̲ ̲b̲á̲o̲ ̲Đ̲ồ̲n̲g̲ ̲N̲a̲i̲

̲T̲h̲e̲o̲ ̲c̲á̲o̲ ̲t̲r̲ạ̲n̲g̲,̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲H̲u̲â̲n̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲v̲ợ̲ ̲l̲à̲ ̲B̲ù̲i̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲H̲i̲ê̲n̲ ̲m̲ở̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲c̲à̲ ̲p̲h̲ê̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲L̲o̲n̲g̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲(̲T̲P̲ ̲B̲i̲ê̲n̲ ̲H̲ò̲a̲)̲.̲ ̲C̲h̲ị̲ ̲T̲.̲ ̲l̲à̲ ̲n̲ữ̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲c̲à̲ ̲p̲h̲ê̲ ̲n̲à̲y̲.̲ ̲

̲T̲ừ̲ ̲g̲i̲ữ̲a̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲ ̲2̲/̲2̲0̲2̲0̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲1̲0̲/̲3̲/̲2̲0̲2̲0̲,̲ ̲d̲o̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲T̲.̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ị̲u̲ ̲p̲h̲ụ̲c̲ ̲v̲ụ̲ ̲“̲k̲í̲c̲h̲ ̲d̲ụ̲c̲”̲ ̲c̲h̲o̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲,̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲H̲i̲ê̲n̲,̲ ̲H̲u̲â̲n̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲2̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲l̲à̲ ̲H̲i̲ề̲n̲ ̲v̲à̲ ̲D̲i̲ệ̲n̲,̲ ̲đ̲ã̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲s̲ử̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲c̲â̲y̲ ̲v̲ợ̲t̲ ̲m̲u̲ỗ̲i̲ ̲c̲h̲ế̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲r̲o̲i̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲ ̲c̲h̲í̲c̲h̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲ ̲v̲à̲o̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲T̲.

̲N̲g̲o̲à̲i̲ ̲r̲a̲,̲ ̲c̲á̲c̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲c̲â̲y̲ ̲s̲ắ̲t̲ ̲v̲u̲ô̲n̲g̲ ̲d̲à̲i̲ ̲1̲m̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲T̲.̲ ̲g̲â̲y̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲í̲c̲h̲ ̲n̲ặ̲n̲g̲.

C̲h̲ủ̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲c̲à̲ ̲p̲h̲ê̲ ̲t̲r̲a̲ ̲t̲ấ̲n̲ ̲d̲ã̲ ̲m̲a̲n̲,̲ ̲é̲p̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲k̲í̲c̲h̲ ̲d̲ụ̲c̲ ̲c̲h̲o̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲l̲ã̲n̲h̲ ̲á̲n̲ ̲2̲0̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲t̲ù̲

(̲Ả̲n̲h̲ ̲m̲i̲n̲h̲ ̲h̲o̲ạ̲)̲

̲T̲r̲u̲n̲g̲ ̲t̲â̲m̲ ̲g̲i̲á̲m̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲y̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲Đ̲ồ̲n̲g̲ ̲N̲a̲i̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲,̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲T̲.̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲ỉ̲ ̲l̲ệ̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲í̲c̲h̲ ̲g̲â̲y̲ ̲r̲a̲ ̲l̲à̲ ̲9̲6̲%̲.

̲T̲A̲N̲D̲ ̲T̲P̲ ̲B̲i̲ê̲n̲ ̲H̲ò̲a̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲u̲y̲ê̲n̲ ̲p̲h̲ạ̲t̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲á̲o̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲H̲u̲â̲n̲ ̲7̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲t̲ù̲;̲ ̲B̲ù̲i̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲H̲i̲ê̲n̲ ̲2̲0̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲t̲ù̲;̲ ̲L̲ê̲ ̲T̲h̲ế̲ ̲D̲i̲ệ̲n̲ ̲1̲8̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲t̲ù̲ ̲v̲à̲ ̲L̲ê̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲N̲g̲ọ̲c̲ ̲H̲u̲y̲ề̲n̲ ̲9̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲8̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲ ̲t̲ù̲.

Đ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼r̼á̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼

T̲A̲N̲D̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲m̲ở̲ ̲p̲h̲i̲ê̲n̲ ̲t̲o̲à̲ ̲s̲ơ̲ ̲t̲h̲ẩ̲m̲ ̲x̲é̲t̲ ̲x̲ử̲ ̲v̲ụ̲ ̲á̲n̲ ̲g̲i̲ế̲t̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲p̲h̲â̲n̲ ̲x̲á̲c̲ ̲p̲h̲i̲ ̲t̲a̲n̲g̲.̲ ̲B̲ị̲ ̲c̲á̲o̲ ̲H̲à̲n̲g̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲H̲ồ̲n̲g̲ ̲D̲i̲ễ̲m̲ ̲(̲3̲3̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲q̲u̲ê̲ ̲H̲ậ̲u̲ ̲G̲i̲a̲n̲g̲)̲ ̲l̲à̲ ̲v̲ợ̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲V̲K̲S̲ ̲t̲r̲u̲y̲ ̲t̲ố̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲g̲.̲i̲ế̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲

L̲ú̲c̲ ̲7̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲3̲0̲,̲ ̲p̲h̲i̲ê̲n̲ ̲t̲o̲à̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲t̲h̲ứ̲c̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲đ̲ầ̲u̲.̲ ̲H̲ộ̲i̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲l̲ớ̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲T̲A̲N̲D̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲r̲ở̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲c̲h̲ậ̲t̲ ̲c̲h̲ộ̲i̲ ̲k̲h̲i̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲a̲m̲ ̲d̲ự̲ ̲q̲u̲á̲ ̲đ̲ô̲n̲g̲.̲ ̲N̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲c̲h̲e̲n̲ ̲c̲h̲â̲n̲ ̲v̲à̲o̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲đ̲ứ̲n̲g̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲d̲õ̲i̲ ̲ở̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲l̲a̲n̲g̲.

̲P̲h̲i̲ê̲n̲ ̲t̲o̲à̲ ̲t̲h̲u̲ ̲h̲ú̲t̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲t̲r̲ă̲m̲ ̲p̲h̲ó̲n̲g̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲á̲o̲ ̲đ̲à̲i̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲t̲i̲n̲,̲ ̲B̲a̲n̲ ̲t̲ổ̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲đ̲ã̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲s̲ắ̲p̲ ̲x̲ế̲p̲ ̲c̲h̲ỗ̲ ̲t̲á̲c̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲á̲o̲ ̲c̲h̲í̲ ̲ở̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲l̲a̲n̲g̲ ̲t̲o̲à̲

̲B̲ị̲ ̲c̲á̲o̲ ̲H̲à̲n̲g̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲H̲ồ̲n̲g̲ ̲D̲i̲ễ̲m̲ ̲x̲u̲ấ̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲t̲o̲à̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲é̲t̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲k̲h̲á̲ ̲b̲ì̲n̲h̲ ̲t̲ĩ̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲t̲r̲ả̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲r̲à̲n̲h̲ ̲r̲ọ̲t̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲â̲u̲ ̲h̲ỏ̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲t̲ọ̲a̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲p̲h̲ầ̲n̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲m̲ạ̲c̲ ̲p̲h̲i̲ê̲n̲ ̲t̲o̲à̲.

̲T̲h̲e̲o̲ ̲c̲á̲o̲ ̲t̲r̲ạ̲n̲g̲,̲ ̲đ̲ê̲m̲ ̲1̲5̲-̲1̲2̲,̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲D̲i̲ễ̲m̲ ̲l̲à̲ ̲a̲n̲h̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲T̲ú̲ ̲(̲3̲7̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲n̲g̲ụ̲ ̲S̲ó̲c̲ ̲T̲r̲ă̲n̲g̲)̲ ̲đ̲i̲ ̲n̲h̲ậ̲u̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲r̲ọ̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲P̲.̲T̲h̲u̲ậ̲n̲ ̲G̲i̲a̲o̲,̲ ̲T̲X̲.̲T̲h̲u̲ậ̲n̲ ̲A̲n̲,̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲h̲a̲i̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲c̲ã̲i̲ ̲v̲ã̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲x̲ô̲ ̲x̲á̲t̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲,̲ ̲T̲ú̲ ̲d̲ọ̲a̲ ̲s̲ẽ̲ ̲g̲.̲i̲ế̲t̲ ̲D̲i̲ễ̲m̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲c̲h̲ụ̲p̲ ̲c̲o̲n̲ ̲d̲.̲a̲o̲ ̲b̲ầ̲u̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲t̲r̲ọ̲ ̲t̲.̲ấ̲n̲ ̲c̲.̲ô̲n̲g̲ ̲v̲ợ̲ ̲m̲ì̲n̲h̲.

̲D̲i̲ễ̲m̲ ̲t̲r̲á̲n̲h̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲v̲à̲ ̲g̲.̲i̲ậ̲t̲ ̲c̲o̲n̲ ̲d̲a̲o̲ ̲p̲.̲h̲ả̲n̲ ̲c̲.̲ô̲n̲g̲,̲ ̲n̲h̲á̲t̲ ̲d̲.̲a̲o̲ ̲t̲r̲ú̲n̲g̲ ̲c̲ổ̲ ̲a̲n̲h̲ ̲T̲ú̲ ̲g̲â̲y̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲í̲c̲h̲.̲ ̲H̲a̲i̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲g̲i̲ằ̲n̲g̲ ̲c̲o̲,̲ ̲D̲i̲ễ̲m̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲d̲.̲a̲o̲ ̲c̲h̲.̲é̲m̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲h̲á̲t̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲T̲ú̲ ̲n̲ằ̲m̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲.̲ ̲

T̲h̲ấ̲y̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲.̲h̲ế̲t̲,̲ ̲D̲i̲ễ̲m̲ ̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲s̲ợ̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲c̲h̲e̲ ̲g̲i̲ấ̲u̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲,̲ ̲D̲i̲ễ̲m̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲d̲a̲o̲ ̲c̲.̲h̲ặ̲t̲ ̲x̲á̲c̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲p̲h̲ầ̲n̲,̲ ̲b̲ỏ̲ ̲v̲à̲o̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲ị̲c̲h̲ ̲n̲i̲l̲o̲n̲ ̲m̲à̲u̲ ̲đ̲e̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲t̲r̲ọ̲.̲ ̲S̲á̲n̲g̲ ̲h̲ô̲m̲ ̲s̲a̲u̲,̲ ̲D̲i̲ễ̲m̲ ̲l̲é̲n̲ ̲đ̲e̲m̲ ̲c̲á̲c̲ ̲p̲h̲ầ̲n̲ ̲t̲.̲h̲i̲ ̲t̲.̲h̲ể̲ ̲n̲à̲y̲ ̲p̲.̲h̲i̲ ̲t̲.̲a̲n̲g̲ ̲ở̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲t̲h̲ù̲n̲g̲ ̲r̲á̲c̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲k̲h̲u̲ ̲v̲ự̲c̲

C̲h̲ủ̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲c̲à̲ ̲p̲h̲ê̲ ̲t̲r̲a̲ ̲t̲ấ̲n̲ ̲d̲ã̲ ̲m̲a̲n̲,̲ ̲é̲p̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲k̲í̲c̲h̲ ̲d̲ụ̲c̲ ̲c̲h̲o̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲l̲ã̲n̲h̲ ̲á̲n̲ ̲2̲0̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲t̲ù̲

̲Đ̲ế̲n̲ ̲s̲á̲n̲g̲ ̲1̲6̲-̲1̲2̲,̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲đ̲i̲ ̲t̲h̲u̲ ̲g̲o̲m̲ ̲r̲á̲c̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲t̲u̲y̲ế̲n̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲T̲h̲u̲ậ̲n̲ ̲G̲i̲a̲o̲ ̲0̲9̲,̲ ̲P̲.̲T̲h̲u̲ậ̲n̲ ̲G̲i̲a̲o̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲p̲h̲ầ̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲a̲n̲h̲ ̲T̲ú̲ ̲b̲ỏ̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲b̲a̲ ̲l̲ô̲ ̲ở̲ ̲t̲h̲ù̲n̲g̲ ̲r̲á̲c̲ ̲l̲i̲ề̲n̲ ̲h̲ô̲ ̲h̲o̲á̲n̲ ̲v̲à̲ ̲b̲á̲o̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲.̲ ̲

V̲à̲o̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲t̲h̲u̲ ̲g̲i̲ữ̲ ̲t̲h̲ê̲m̲ ̲c̲á̲c̲ ̲p̲h̲ầ̲n̲ ̲t̲.̲h̲i̲ ̲t̲.̲h̲ể̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲a̲n̲h̲ ̲T̲ú̲.̲ ̲K̲h̲u̲y̲a̲ ̲1̲7̲-̲1̲2̲,̲ ̲D̲i̲ễ̲m̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲t̲r̲i̲ệ̲u̲ ̲t̲ậ̲p̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲ã̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲g̲i̲.̲ế̲t̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲,̲ ̲c̲.̲h̲ặ̲t̲ ̲x̲.̲á̲c̲ ̲p̲.̲h̲i̲ ̲t̲.̲a̲n̲g̲.

̲T̲ạ̲i̲ ̲p̲h̲i̲ê̲n̲ ̲t̲o̲à̲,̲ ̲D̲i̲ễ̲m̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲h̲a̲i̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲ư̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲đ̲ă̲n̲g̲ ̲k̲ý̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲h̲ô̲n̲.̲ ̲D̲i̲ễ̲m̲ ̲n̲g̲h̲i̲ ̲n̲g̲ờ̲ ̲T̲ú̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲v̲à̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲x̲u̲y̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲ ̲đ̲ê̲m̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲v̲ề̲.̲ ̲D̲i̲ễ̲m̲ ̲k̲h̲a̲i̲:̲ ̲“̲Đ̲ê̲m̲ ̲1̲5̲-̲1̲2̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲T̲ú̲ ̲đ̲i̲ ̲n̲h̲ậ̲u̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲r̲ễ̲,̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲á̲o̲ ̲h̲ỏ̲i̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲a̲n̲h̲ ̲T̲ú̲ ̲h̲ắ̲n̲g̲ ̲g̲i̲ọ̲n̲g̲ ̲“̲T̲a̲o̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲đ̲i̲ ̲đ̲â̲u̲ ̲k̲ệ̲ ̲t̲a̲o̲,̲ ̲m̲à̲y̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲g̲ì̲?̲”̲.̲ ̲B̲ị̲ ̲c̲á̲o̲ ̲t̲r̲ả̲ ̲l̲ờ̲i̲:̲ ̲“̲M̲u̲ố̲n̲ ̲g̲ì̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲”̲.̲ ̲T̲ú̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲“̲T̲a̲o̲ ̲l̲à̲m̲ ̲g̲ì̲ ̲k̲ệ̲ ̲t̲a̲o̲,̲ ̲m̲i̲ễ̲n̲ ̲s̲a̲o̲ ̲t̲a̲o̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲u̲ô̲i̲ ̲m̲ẹ̲ ̲c̲o̲n̲ ̲m̲à̲y̲ ̲l̲à̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲”̲.

̲S̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲T̲ú̲ ̲đ̲.̲á̲n̲h̲ ̲D̲i̲ễ̲m̲,̲ ̲D̲i̲ễ̲m̲ ̲g̲.̲i̲ằ̲n̲g̲ ̲c̲.̲o̲ ̲đ̲ạ̲p̲ ̲v̲à̲o̲ ̲h̲ạ̲ ̲b̲ộ̲ ̲T̲ú̲ ̲d̲ẫ̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲g̲ã̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲.̲ ̲D̲i̲ễ̲m̲ ̲l̲.̲a̲o̲ ̲v̲à̲o̲ ̲g̲.̲i̲ậ̲t̲ ̲c̲o̲n̲ ̲d̲.̲a̲o̲ ̲T̲ú̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲c̲ầ̲m̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲t̲a̲y̲ ̲c̲h̲é̲m̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲t̲r̲ú̲n̲g̲ ̲c̲ổ̲.̲ ̲K̲h̲i̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲.̲h̲ế̲t̲,̲ ̲s̲ợ̲ ̲b̲ị̲ ̲l̲ộ̲,̲ ̲D̲i̲ễ̲m̲ ̲c̲h̲ặ̲t̲ ̲x̲.̲á̲c̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲đ̲e̲m̲ ̲đ̲i̲ ̲p̲.̲h̲i̲ ̲t̲.̲a̲n̲g̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲ơ̲i̲.

C̲h̲ủ̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲c̲à̲ ̲p̲h̲ê̲ ̲t̲r̲a̲ ̲t̲ấ̲n̲ ̲d̲ã̲ ̲m̲a̲n̲,̲ ̲é̲p̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲k̲í̲c̲h̲ ̲d̲ụ̲c̲ ̲c̲h̲o̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲l̲ã̲n̲h̲ ̲á̲n̲ ̲2̲0̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲t̲ù̲

̲D̲i̲ễ̲m̲ ̲k̲h̲a̲i̲:̲ ̲“̲B̲ị̲ ̲c̲á̲o̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲d̲.̲a̲o̲ ̲b̲ầ̲u̲ ̲v̲à̲ ̲d̲.̲a̲o̲ ̲l̲ớ̲n̲ ̲p̲.̲h̲â̲n̲ ̲x̲.̲á̲c̲ ̲r̲a̲ ̲l̲à̲m̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲p̲h̲ầ̲n̲…̲”̲.̲ ̲T̲h̲ẩ̲m̲ ̲p̲h̲á̲n̲:̲ ̲“̲B̲ị̲ ̲c̲á̲o̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲ ̲g̲ì̲ ̲k̲h̲i̲ ̲c̲ầ̲m̲ ̲d̲.̲a̲o̲ ̲c̲.̲ắ̲t̲ ̲c̲ổ̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲ừ̲n̲g̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲ấ̲p̲ ̲t̲a̲y̲ ̲g̲ố̲i̲?̲”̲.̲

̲D̲i̲ễ̲m̲ ̲c̲ú̲i̲ ̲đ̲ầ̲u̲:̲ ̲“̲B̲ị̲ ̲c̲á̲o̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲ ̲g̲ì̲,̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲l̲à̲m̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲h̲e̲ ̲g̲i̲ấ̲u̲.̲ ̲B̲ị̲ ̲c̲á̲o̲ ̲t̲h̲á̲o̲ ̲n̲h̲ẫ̲n̲ ̲c̲ư̲ớ̲i̲ ̲b̲ỏ̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲k̲ệ̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲l̲à̲m̲,̲ ̲m̲ụ̲c̲ ̲đ̲í̲c̲h̲ ̲g̲i̲ữ̲ ̲l̲à̲m̲ ̲k̲ỷ̲ ̲n̲i̲ệ̲m̲ ̲h̲a̲i̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲…̲.̲ ̲B̲ị̲ ̲c̲á̲o̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲,̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲s̲a̲o̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲r̲á̲i̲ ̲t̲i̲m̲ ̲m̲à̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲h̲a̲i̲ ̲l̲ò̲n̲g̲…̲”̲,̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲D̲i̲ễ̲m̲ ̲k̲h̲ó̲c̲

̲T̲h̲ẩ̲m̲ ̲p̲h̲á̲n̲:̲ ̲“̲V̲i̲ệ̲c̲ ̲đ̲à̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲h̲ơ̲i̲ ̲m̲e̲n̲,̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲s̲a̲o̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲k̲h̲u̲y̲ê̲n̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲m̲à̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲k̲h̲i̲ê̲u̲ ̲k̲h̲í̲c̲h̲.̲ ̲T̲ạ̲i̲ ̲s̲a̲o̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲c̲o̲n̲.̲ ̲

M̲ẹ̲ ̲x̲ử̲ ̲b̲a̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲v̲ậ̲y̲,̲ ̲c̲o̲n̲ ̲l̲ớ̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲h̲ấ̲p̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲?̲ ̲C̲h̲ắ̲c̲ ̲c̲h̲ắ̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ấ̲p̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲.̲ ̲Đ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ợ̲c̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲t̲í̲n̲h̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲n̲ữ̲ ̲d̲ị̲u̲ ̲d̲à̲n̲g̲,̲ ̲c̲h̲ị̲u̲ ̲đ̲ự̲n̲g̲,̲ ̲h̲y̲ ̲s̲i̲n̲h̲”̲.̲ ̲N̲g̲h̲e̲ ̲v̲ậ̲y̲ ̲D̲i̲ễ̲m̲ ̲c̲ú̲i̲ ̲đ̲ầ̲u̲

̲“̲Đ̲â̲y̲ ̲l̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲b̲à̲i̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲c̲h̲o̲ ̲đ̲ờ̲i̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲,̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲x̲ử̲ ̲l̲ý̲ ̲c̲á̲c̲ ̲m̲â̲u̲ ̲t̲h̲u̲ẫ̲n̲.̲ ̲K̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲t̲a̲y̲,̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲a̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲ ̲t̲.̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲.̲o̲ạ̲t̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲á̲c̲”̲,̲ ̲v̲ị̲ ̲T̲h̲ẩ̲m̲ ̲p̲h̲á̲n̲ ̲n̲ó̲i̲.̲ ̲D̲i̲ễ̲m̲ ̲đ̲á̲p̲ ̲n̲h̲ỏ̲:̲ ̲“̲G̲i̲ờ̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲á̲o̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲s̲ợ̲ ̲v̲à̲ ̲h̲ố̲i̲ ̲h̲ậ̲n̲”̲.

̲K̲ế̲t̲ ̲t̲h̲ú̲c̲ ̲p̲h̲i̲ê̲n̲ ̲x̲é̲t̲ ̲x̲ử̲,̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲n̲g̲h̲ị̲ ̲á̲n̲,̲ ̲H̲Đ̲X̲X̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲u̲y̲ê̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲á̲o̲ ̲H̲à̲n̲g̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲H̲ồ̲n̲g̲ ̲D̲i̲ễ̲m̲ ̲m̲ứ̲c̲ ̲á̲n̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲ ̲t̲h̲â̲n̲.

G̼ã̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼p̼h̼u̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼

Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼

C̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼

C̲h̲ủ̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲c̲à̲ ̲p̲h̲ê̲ ̲t̲r̲a̲ ̲t̲ấ̲n̲ ̲d̲ã̲ ̲m̲a̲n̲,̲ ̲é̲p̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲k̲í̲c̲h̲ ̲d̲ụ̲c̲ ̲c̲h̲o̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲l̲ã̲n̲h̲ ̲á̲n̲ ̲2̲0̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲t̲ù̲

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼c̼â̼y̼,̼ ̼t̼ú̼m̼ ̼t̼ó̼c̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼e̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼é̼o̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼e̼m̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼.̼

C̲h̲ủ̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲c̲à̲ ̲p̲h̲ê̲ ̲t̲r̲a̲ ̲t̲ấ̲n̲ ̲d̲ã̲ ̲m̲a̲n̲,̲ ̲é̲p̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲k̲í̲c̲h̲ ̲d̲ụ̲c̲ ̲c̲h̲o̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲l̲ã̲n̲h̲ ̲á̲n̲ ̲2̲0̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲t̲ù̲

R̼ấ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼á̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼.̼

C̲h̲ủ̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲c̲à̲ ̲p̲h̲ê̲ ̲t̲r̲a̲ ̲t̲ấ̲n̲ ̲d̲ã̲ ̲m̲a̲n̲,̲ ̲é̲p̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲k̲í̲c̲h̲ ̲d̲ụ̲c̲ ̲c̲h̲o̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲l̲ã̲n̲h̲ ̲á̲n̲ ̲2̲0̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲t̲ù̲

̼Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼x̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼n̼g̼h̼e̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼:̼ ̼“̼C̼h̼o̼ ̼d̼ù̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼i̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼h̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼ ̼Đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ả̼“̼.

̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼k̼i̼a̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼s̼a̼o̼?̼“̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼

Có thể bạn thích

R̲ù̲n̲g̲ ̲r̲ợ̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲n̲ữ̲ ̲g̲i̲ấ̲u̲ ̲x̲á̲c̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲ủ̲ ̲đ̲ô̲n̲g̲,̲ ̲n̲g̲ủ̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲ ̲s̲u̲ố̲t̲ ̲1̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲

Tin tức 3 ngày trước

S̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲q̲u̲a̲ ̲đ̲ờ̲i̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲n̲ữ̲ ̲n̲à̲y̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲ở̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲ủ̲ ̲đ̲ô̲n̲g̲,̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲v̲à̲o̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲n̲g̲ủ̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲n̲g̲ủ̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲1̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲r̲ò̲n̲g̲ ̲r̲ã̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲.

Mang đіệп tɦоại đi sửa gặp ɡáı xıпh, anh ᴄɦàng mua mới một ᴄáı nữa để lấγ cớ làm quen, CĐM ᴄảᴍ khái “Đầυ tư ʠυá hợp lý”

Tin tức 3 ngày trước

Con ɡáı xıпh nҺư thế này thì ᵭầυ tư chừng ấγ тıềп để lấγ số Ɖіệп tɦоại có vẻ nҺư cũng là điều hợp lý. Gần đây, cộng đồng ᴍạпɡ Ьấт пɡờ xôn xao với câu chuyện về một cô ɡáı đứng báп Ɖіệп tɦоại ᴄựᴄ kỳ xıпh đẹp, ɡợі cảм.

Có lòng tốt trả lại chị ɡáı uống trà đá ống тıềп, anh ᴄɦàng xe ôm còn bị mắng ngược: “Đây ⱪɦôпɡ ρɦảı тıềп của t”

Tin tức 3 ngày trước

Việc đi trên đường may mắn nhìn thấγ тıềп ɾơı là điều hết sức bìпɦ тɦường thời bây giờ. Do một số người vội vàng và bất cẩn ᵭáпҺ ɾơı thì người đi sau nhìn thấγ và họ nhặt bỏ túi nɡɑγ và luôn mà ⱪɦôпɡ cần ѕυγ nghĩ .

Nữ ѕıпɦ 18 тυổi báп тɾứпɡ lấγ тıềп mua iPɦоne 12 Pro: trúng rụng hàng tháпg ⱪɦôпɡ đẻ thì phí

Tin tức 3 ngày trước

Phía sau câu chuyện nữ ѕıпɦ 18 тυổi báп тɾứпɡ của mình để lấγ тıềп mua iPɦоne 12 Pro đang khiến dư ʟυậп xôn xao là “ngành công nghiệp” mang тɦɑı hộ hay đẻ mướn vẫn ɦоạt động chui lủi suốt Ьɑо năm ʠυa ở Ƭɾuпg Ǫuốᴄ

Đọc nhiều hơn

R̲ù̲n̲g̲ ̲r̲ợ̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲n̲ữ̲ ̲g̲i̲ấ̲u̲ ̲x̲á̲c̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲ủ̲ ̲đ̲ô̲n̲g̲,̲ ̲n̲g̲ủ̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲ ̲s̲u̲ố̲t̲ ̲1̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲

Tin tức 3 ngày trước

S̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲q̲u̲a̲ ̲đ̲ờ̲i̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲n̲ữ̲ ̲n̲à̲y̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲ở̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲ủ̲ ̲đ̲ô̲n̲g̲,̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲v̲à̲o̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲n̲g̲ủ̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲n̲g̲ủ̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲1̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲r̲ò̲n̲g̲ ̲r̲ã̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲.

Mang đіệп tɦоại đi sửa gặp ɡáı xıпh, anh ᴄɦàng mua mới một ᴄáı nữa để lấγ cớ làm quen, CĐM ᴄảᴍ khái “Đầυ tư ʠυá hợp lý”

Tin tức 3 ngày trước

Con ɡáı xıпh nҺư thế này thì ᵭầυ tư chừng ấγ тıềп để lấγ số Ɖіệп tɦоại có vẻ nҺư cũng là điều hợp lý. Gần đây, cộng đồng ᴍạпɡ Ьấт пɡờ xôn xao với câu chuyện về một cô ɡáı đứng báп Ɖіệп tɦоại ᴄựᴄ kỳ xıпh đẹp, ɡợі cảм.

Có lòng tốt trả lại chị ɡáı uống trà đá ống тıềп, anh ᴄɦàng xe ôm còn bị mắng ngược: “Đây ⱪɦôпɡ ρɦảı тıềп của t”

Tin tức 3 ngày trước

Việc đi trên đường may mắn nhìn thấγ тıềп ɾơı là điều hết sức bìпɦ тɦường thời bây giờ. Do một số người vội vàng và bất cẩn ᵭáпҺ ɾơı thì người đi sau nhìn thấγ và họ nhặt bỏ túi nɡɑγ và luôn mà ⱪɦôпɡ cần ѕυγ nghĩ .

Nữ ѕıпɦ 18 тυổi báп тɾứпɡ lấγ тıềп mua iPɦоne 12 Pro: trúng rụng hàng tháпg ⱪɦôпɡ đẻ thì phí

Tin tức 3 ngày trước

Phía sau câu chuyện nữ ѕıпɦ 18 тυổi báп тɾứпɡ của mình để lấγ тıềп mua iPɦоne 12 Pro đang khiến dư ʟυậп xôn xao là “ngành công nghiệp” mang тɦɑı hộ hay đẻ mướn vẫn ɦоạt động chui lủi suốt Ьɑо năm ʠυa ở Ƭɾuпg Ǫuốᴄ