32 ứng linh thiêng nhiệm màu của Bồ Tát Quán Thế Âm

Ngoc Tran 13/12/2019, 15:17

Trong bộ pháp Quán Âm hay bộ pháp Đại Bi thuộc về Mạn đà la Thai tạng giới, có các hiện thân tương ứng với bản thệ nguyện khác nhau để cảm ứng.

Đức Quán Âm phát khởi diệu dụng của tính Phật, thuận theo lượng hay biết của chúng sinh mà hiện ra vô lượng thân như huyễn, trong vô lượng thế giới như huyễn và làm những Phật sự như huyễn. Chẳng những hiện ra thân Phật và thân các vị Thánh nhân Tam thừa để hóa độ, Ngài còn thuận theo chỗ mê tín của chúng sinh mà hiện ra các thân chư Thiên, thân Quy thần để gần gũi đồng sự rồi khéo léo dìu dắt chúng sinh trên bước đường giải thoát.

32 ứng linh thiêng nhiệm màu của Bồ Tát Quán Thế Âm

Chi 1 - Thuật lại chỗ tu chứng

Khi bấy giờ, ngài Quán Thế Âm Bồ tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đỉnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: "Bạch Đức Thế tôn, tôi nhớ vô số hằng sa kiếp về trước, có đức Phật ra đời, hiệu là Quán Thế Âm; từ đức Phật kia, tôi phát tâm Bồ đề. Đức Phật kia dạy tôi, do nghe, nghĩ và tu, mà vào Tam ma đề.

Ban đầu, ở trong tính nghe, vào được dòng viên thông, không còn tướng sở văn nữa. Trần tướng đã vắng lặng, hai tướng động, tĩnh rõ thật không sinh. Như vậy thêm lần, các tướng năng văn, sở văn đều hết. Không dừng lại nơi chỗ dứt hết năng văn, sở văn mà tiến lên nữa, thì năng giác, sở giác, đều không. Không giác tột bậc viên mãn, các tướng năng không, sở không đều diệt. Sinh diệt đã diệt, thì bản tính tịch diệt hiện tiền. Bỗng nhiên, vượt ngoài thế gian và xuất thế gian, sáng suốt cùng khắp mười phương, được hai cái thù thắng: Một là, trên hợp với bản giác diệu tâm thập phương chư Phật, cùng với chư Phật Như Lai đồng một từ lực; hai là, dưới hợp với tất cả chúng sinh lục đạo mười phương, cùng với các chúng sinh đồng một bi ngưỡng.

Chi 2 - Do từ lực, hiện ra 32 ứng thân

Bạch Đức Thế tôn, do tôi cúng dường đức Quán Âm Như Lai, nhờ Ngài truyền thụ cho tôi Như huyễn Văn huân Văn tu Kim cương tam muội, được cùng chư Phật đồng một từ lực, nên làm cho thân tôi thành tựu 32 ứng thân vào các cõi nước.

Bạch Đức Thế Tôn!

Nếu các vị Bồ-tát vào tam ma địa, tiến tu pháp vô lậu, thắng giải viên mãn, thì tôi hiện ra thân Phật, vì quí vị ấy mà nói pháp, khiến được giải thoát.

Nếu các hàng Hữu học thích ở một mình nơi tịch tĩnh, cầu trí tuệ nhiệm mầu, khi trí tuệ thắng diệu sắp phát hiện viên mãn, tôi liền ở trước quí vị ấy, hiện thân Độc giác, vì họ mà nói pháp, khiến được giải thoát.

Nếu các hàng Hữu học đoạn dứt mười hai nhân duyên, hiển lộ lí tánh vô sinh, khi trí tuệ thắng diệu sắp phát hiện viên mãn, tôi liền ở trước quí vị ấy, hiện thân Duyên giác, vì họ mà nói pháp, khiến được giải thoát.

Nếu các hàng Hữu học thể hội được pháp Tứ Đế không, bước lên địa vị Tu đạo, chứng nhập từng phần trạch diệt vô vi, khi thắng tánh sắp hiển hiện viên mãn, tôi liền ở trước quí vị ấy, hiện thân Thanh văn, vì họ mà nói pháp, khiến được giải thoát.

Nếu có các chúng sinh muốn tâm được tỏ ngộ, không bị vướng vào dục trần, muốn thân thanh tịnh, tôi liền ở trước họ, hiện thân Phạm Vương mà vì họ nói pháp, khiến được giải thoát.

Nếu có các chúng sinh muốn làm thiên chủ để thống lãnh thiên chúng, tôi liền ở trước họ, hiện thân Đế Thích mà vì họ nói pháp, khiến được thành tựu như ý.

Nếu có các chúng sinh muốn thân được tự tại, du hành khắp mười phương, tôi liền ở trước họ, hiện thân trời Tự Tại mà vì họ nói pháp, khiến được thành tựu như ý.

32 ứng linh thiêng nhiệm màu của Bồ Tát Quán Thế Âm

Nếu có các chúng sinh muốn thân được tự tại, có thể bay đi trên hư không, tôi liền ở trước họ, hiện thân trời Đại Tự Tại mà vì họ nói pháp, khiến được thành tựu như ý.

Nếu có các chúng sinh muốn thống lãnh quỉ thần, cứu hộ các cõi nước, tôi liền ở trước họ, hiện thân thiên đại tướng quân mà vì họ nói pháp, khiến được thành tựu như ý.

Nếu có các chúng sinh muốn thống lãnh thế giới, bảo hộ chúng sinh, tôi liền ở trước họ, hiện thân trời Tứ-vương mà vì họ nói pháp, khiến được thành tựu như ý.

Nếu có các chúng sinh muốn sinh nơi thiên cung, sai khiến quỉ thần, tôi liền ở trước họ, hiện thân thái tử của bốn vị Thiên vương mà vì họ nói pháp, khiến được thành tựu như ý.

Nếu có các chúng sinh muốn làm vua cõi người, tôi liền ở trước họ, hiện thân vua mà vì họ nói pháp, khiến được thành tựu như ý.

Nếu có các chúng sinh muốn làm chủ gia tộc danh tiếng, được thế gian kính nể, tôi liền ở trước họ, hiện thân trưởng giả mà vì họ nói pháp, khiến được thành tựu như ý.

Nếu có các chúng sinh muốn đàm luận về danh ngôn kim cổ để giữ mình trong nếp sống trong sạch, tôi liền ở trước họ, hiện thân cư sĩ mà vì họ nói pháp, khiến được thành tựu như ý.

Nếu có các chúng sinh muốn trị lí quốc gia, xét đoán phân minh các việc tỉnh, quận, tôi liền ở trước họ, hiện thân tể quan mà vì họ nói pháp, khiến được thành tựu như ý.

Nếu có các chúng sinh thích dùng bói toán bùa chú để giữ thân tâm an ổn, tôi liền ở trước họ, hiện thân Bà la môn mà vì họ nói pháp, khiến được thành tựu như ý.

Nếu có kẻ thiện nam muốn tu học Phật pháp, bỏ tục xuất gia, hành trì giới luật, tôi liền ở trước người ấy, hiện thân tì kheo để nói pháp, khiến người ấy được thành tựu như ý.

Nếu có người tín nữ muốn tu học Phật pháp, bỏ tục xuất gia, hành trì giới luật, tôi liền ở trước người ấy, hiện thân Tỳ kheo ni để nói pháp, khiến người ấy được thành tựu như ý.

Nếu có kẻ thiện nam muốn giữ gìn năm giới, tôi liền ở trước người ấy, hiện thân cận sự nam để nói pháp, khiến người ấy được thành tựu như ý.

Nếu có người tín nữ muốn giữ gìn năm giới, tôi liền ở trước người ấy, hiện thân cận sự nữ để nói pháp, khiến người ấy được thành tựu như ý.

32 ứng linh thiêng nhiệm màu của Bồ Tát Quán Thế Âm

Nếu có người đàn bà quyết chí lập thân nội chính để tu thân, cảm hóa gia đình và yên trị quốc gia, tôi liền ở trước người ấy, hiện thân hoàng hậu, phu nhân, hoặc mệnh phụ, đại cô để nói pháp, khiến người ấy được thành tựu như ý.

Nếu có người con trai không muốn nhiễm dục trần, tôi liền ở trước người ấy, hiện thân đồng nam để nói pháp, khiến người ấy được thành tựu như ý.

Nếu có người con gái muốn giữ thân trinh thục, sống đời xử nữ, không muốn lập gia đình, tôi liền ở trước người ấy, hiện thân đồng nữ để nói pháp, khiến người ấy được thành tựu như ý.

Nếu có thiên chúng nào muốn ra khỏi loài trời, tôi liền hiện thân trời mà vì nói pháp, khiến được thành tựu như ý.

Nếu có loài rồng muốn thoát khỏi loài mình, tôi liền hiện thân rồng mà vì nói pháp, khiến được thành tựu như ý.

Nếu có quỉ dạ xoa muốn thoát khỏi loài mình, tôi liền ở trước họ, hiện thân dạ xoa mà vì nói pháp, khiến được thành tựu như ý.

Nếu có thần Càn thát bà muốn thoát khỏi loài mình, tôi liền ở trước họ, hiện thân Càn thát bà mà vì nói pháp, khiến được thành tựu như ý.

Nếu có thần A tu la muốn thoát khỏi loài mình, tôi liền ở trước họ, hiện thân A tu la mà vì nói pháp, khiến được thành tựu như ý.

Nếu có thần Khẩn na la muốn thoát khỏi loài mình, tôi liền ở trước họ, hiện thân Khẩn na la mà vì nói pháp, khiến được thành tựu như ý.

Nếu có loài Ma hô la già muốn thoát khỏi loài mình, tôi liền ở trước họ, hiện thân Ma hô la già mà vì nói pháp, khiến được thành tựu như ý.

Nếu có các chúng sinh muốn sinh làm người và tu trì để đời đời được thân người, tôi liền hiện thân người mà vì họ nói pháp, khiến được thành tựu như ý.

Nếu có loài phi nhân, hoặc có hình sắc, hoặc không có hình sắc, hoặc có tư tưởng, hoặc không có tư tưởng, muốn thoát khỏi loài mình, tôi liền ở trước họ, hiện thân phi nhân mà vì nói pháp, khiến được thành tựu như ý.

Xem thêm: Những câu chuyện có thật về truyền thuyết Quan Âm Thị Kính

Loading...

Có thể bạn thích

Quan niệm của Phật giáo về bùa ngải

Hiện nay, bùa ngải đang trở thành biến tướng trong xã hội, rất nhiều người vì mê tín mà đã đi thỉnh bùa ngải để rồi từ đó thân tâm bấn loạn. Quan điểm của Phật giáo về bùa ngải như thế nào?

Đọc nhiều hơn

Đạo Phật nhập thế qua đạo đức chính trị Phật giáo

Ảnh hưởng của đức Phật trong xã hội Ấn Độ vẫn lưu truyền mạnh đến thế kỷ thứ III - TCN và đã cảm hóa được vua Asoka đưa đạo Phật lên làm quốc giáo, tạo nên một cường quốc an lạc tại Ấn Độ thời bấy giờ.

Nghiệp gì có người giàu sang, phú quý mà lại không được hưởng cuộc sống hạnh phúc?

Đức Phật khuyến khích người đệ tử Phật phải biết tạo ra tài sản chân chính. Tài sản đó phải được dùng để chăm lo cho bản thân, gia đình, thân thuộc.

Đức Thế Tôn Mâu Ni là bậc đại hiếu

Đức Phật luôn dạy đệ tử cần hiếu thảo với 2 đấng sinh thành. Ngài đã làm tròn trách nhiệm, không chỉ với người thân mà còn tất cả chúng sanh.

Tạo nghiệp thiện càng nhiều thì có xóa được nghiệp ác đã gây ra trong quá khứ?

“Ngũ ấm xí thạnh khổ” là hiện tại vẫn đang tạo nghiệp, lại đang tạo nhân. Người giác ngộ đã đem quả báo bất thiện này tiêu trừ hết toàn bộ.

Sống trên đời, gieo nhân nào thì gặt quả nấy đó là quy luật của tự nhiên

Luật nhân quả là quy luật cao nhất vũ trụ, được quy định theo sự hoạt động tự nhiên của vũ trụ, để quân bình trật tự an toàn của các hành tinh trong không gian.

Năng lượng từ bi hóa giải những nỗi đau trong cuộc sống

Pháp thoại: “Năng lượng từ bi hóa giải những nỗi đau trong cuộc sống” do Ni Sư Hương Nhũ giảng tại chùa Phật Học Xá Lợi (Quận 3, HCM).

Đạo Phật đi vào đời sống xã hội hiện đại

Mỗi người khi hiểu được nhân quả, nghiệp báo, luân hồi, về bổn phận và trách nhiệm của mình trong gia đình và xã hội thì những tệ nạn sẽ giảm đi. Phật giáo sẽ ngày càng phát triển hơn nữa.

Phật giáo có thể hiến tặng gì cho cuộc đời?

Đó là câu hỏi mà nhiều thế hệ tiền nhân của chúng ta từng trăn trở và dẫu không phải mới, những câu hỏi ấy vẫn luôn cần thiết cho mọi hoàn cảnh.

Nhân duyên của thành công và thất bại trong kinh doanh

Những người thất bại đau nhất cũng là những người thành công nhất, đừng sợ thất bại vì nó mới là cánh cửa dẫn tới thành công.

Khi bị bóng đè hoặc gặp ma thì niệm Phật câu này ma cũng phải sợ

Trong lúc ngủ say không tránh khỏi trường hợp sẽ gặp bóng đè và mơ gặp ma hay thứ gì đó hãi hùng vậy bạn sẽ phải làm gì khi gặp trường hợp này?

Bí quyết sống thọ 256 tuổi rất đơn giản khiến khoa học và cả thế giới ngưỡng mộ

Đây là bí quyết rất tuyệt vời từ các chuyên gia giúp bạn sống thọ, trẻ mãi không già rất đơn giản mà bất cứ ai cũng có thể làm được.

Thắp nén nhang thơm ấm áp lạ kỳ

Trong văn hóa tâm linh làng quê đất Việt, nhang, hương – những que bột cháy thơm – luôn được chú trọng đầu tiên trong các nghi lễ cầu cúng theo phong tục truyền thống dân tộc.

Sám hối phương pháp sống an lành trong Phật giáo

Sám hối là biết xấu hổ, hối cải những tội lỗi của mình sau khi biết việc đó là sai lầm tội lỗi. Việc nhận ra các việc làm sai lầm tội lỗi đó là nhờ vào trí tuệ trong mỗi chúng ta.

Đeo tượng Phật trên người mà không kiêng kỵ những điều này dễ rước họa vào thân

Ngày nay, có rất nhiều người sử dụng đồ trang sức có hình tượng Phật Quan Âm hay Di Lặc trên người. Vậy những điều cấm kỵ khi đeo tượng Phật là gì?

Tại sao khi Đức Phật mất lại có vị Tỳ Kheo vui mừng?

Rằm tháng 2 hằng năm, những người con Phật luôn tưởng nhớ tới ngày đức Phật nhập Niết Bàn. Ngày đó đã diễn ra như thế nào?

Linh hồn có thoát ra kịp khi hiến mô tạng do chết não?

Nhiều người vẫn còn thắc mắc việc hiến mô tạng thì linh hồn người chết có kịp thoát ra khỏi thân xác hay không? Và linh hồn sẽ trú ẩn về đâu?

Tụng kinh mà không tin thì kiếp sau sẽ hóa thân thành con Rắn?

Phật pháp nhiệm màu 1 tuần trước

Tụng kinh là cách thức để tâm chúng ta được kiên định, buông bỏ phiền não, mau tu thành chánh Phật. Vì thế, chúng ta phải có lòng tin vào chánh pháp.

Phật dạy cách sống mang lại phúc đức cho mình và con cháu

Phật pháp nhiệm màu 1 tuần trước

Trong cuộc sống số phận cuộc đời mỗi người là khác nhau. Học cách bố thí không chỉ bằng vật chất là cho đi, mà bố thí còn có nghĩa là buông bỏ.

Người chết bất đắc kỳ tử sẽ thì sẽ đi về đâu

Phật pháp nhiệm màu 1 tuần trước

Ai cũng muốn mình sống thọ, sống khỏe. Nhưng mạng sống của chúng ta mong manh như ngọn đèn trước gió, không biết mình sẽ chết lúc nào. Vậy chết bất đắc kỳ tử thì sẽ đi về đâu?

Chuyện sát sanh khi làm cỗ ngày Tết và nỗi ám ảnh khi sát sanh

Phật pháp nhiệm màu 1 tuần trước

Chuyện sát sinh làm cỗ ngày Tết là một thực trạng phổ biến. Có khi anh em lấy tiền mua con lợn, mổ thịt ăn, rồi giết con gà cúng đêm giao thừa và ăn Tết.

Chết là một điều tự nhiên không thế tránh khỏi trong cuộc đời này

Phật pháp nhiệm màu 1 tuần trước

Sự vô thường tinh tế là đề cập đến những chuyển biến âm thầm từng sát na trong tất cả các pháp hữu tình và vô tình.

Những điều cần tránh khi tạc tượng, thỉnh tượng Phật về thờ để không bị tổn hao phước báu

Phật pháp nhiệm màu 1 tuần trước

Hễ ai thành tâm tạo tượng Phật, thì có được nhiều công đức lớn lao. Những việc làm mất đi vẻ tôn nghiêm của Thánh tượng sẽ bị tổn hao phước báu nặng nề.

Quả báo 500 kiếp sau sinh ra không có tay chỉ vì ép người khác uống rượu bia

Phật pháp nhiệm màu 1 tuần trước

Một số người có hành vi ép buộc người khác uống rượu bia, không chỉ gây khó chịu cho người bị ép mà còn gây nhiều hệ lụy như tai nạn giao thông, tính mạng.

Sự thật về báo oán khi sát sanh

Phật pháp nhiệm màu 1 tuần trước

Hiện nay trên thế giới có rất nhiều người thích việc sát sanh và có rất ít người tôn trọng sự sống. Đa số chỉ biết làm thế nào để giết, chứ hoàn toàn thờ ơ với việc phóng sanh.

Sự hồi sinh của Phật giáo Ấn Độ

Phật pháp nhiệm màu 1 tuần trước

Với tinh thần phục hưng Phật giáo tại đất nước Ấn Độ ngày càng phát triển, chúng ta kỳ vọng trong tương lai, sẽ tạo được nhiều điều kiện thuận lợi cho người dân Ấn tìm được lời dạy quý báu của Đức Phật.

11 phẩm chất giúp bạn trở thành người thành công trong mọi hoàn cảnh

Phật pháp nhiệm màu 1 tuần trước

Khi chúng ta lập nghiệp hay làm bất kỳ một công việc gì cũng đều muốn mình thành công, thành đạt trong lĩnh vực đó. Vậy thì làm thế nào để chúng ta đạt được điều này?