3̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼a̼i̼ ̼o̼á̼n̼ ̼v̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼

Huong Vo 12/06/2021, 21:45

K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼7̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼1̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼k̼è̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼ấ̼m̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼Ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.

T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼Ô̼n̼g̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼s̼ấ̼m̼ ̼c̼h̼ớ̼p̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼á̼n̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼5̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼B̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ợ̼t̼ ̼s̼ấ̼m̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼á̼n̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼ ̼S̼ấ̼m̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼(̼3̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼;̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼2̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼(̼2̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.

Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼

H̼a̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼(̼2̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ư̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼a̼y̼. S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼u̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.H̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼(̼2̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼1̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼)̼. Sé̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼3̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼á̼n̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼(̼2̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼(̼3̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼2̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼-̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼)̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.

A̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼(̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼

Ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ậ̼u̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼1̼0̼ ̼N̼a̼m̼ ̼L̼â̼m̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼L̼â̼m̼)̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼“̼C̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼”̼.

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼m̼é̼p̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼h̼u̼n̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼g̼i̼ó̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼(̼2̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼1̼0̼ ̼N̼a̼m̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼L̼â̼m̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼a̼n̼g̼.̼ ̼B̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ò̼m̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼b̼ạ̼t̼ ̼r̼á̼c̼h̼ ̼l̼ỗ̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼s̼â̼n̼.̼̼S̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ị̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼b̼ẩ̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼Á̼n̼h̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ồ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼(̼5̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼m̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼(̼5̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼Á̼n̼h̼)̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼4̼ ̼s̼à̼o̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼,̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ũ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼,̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼b̼ổ̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼,̼ ̼a̼i̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼g̼ì̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ấ̼y̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼ố̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ụ̼t̼ ̼s̼a̼u̼.


B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.

̼K̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼s̼a̼u̼ đ̼ê̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼3̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼Á̼n̼h̼)̼ ̼s̼ụ̼t̼ ̼s̼ù̼i̼ ̼k̼ể̼:̼ ̼“̼Đ̼ợ̼t̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ã̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼b̼ả̼o̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼o̼m̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼d̼ộ̼t̼ ̼n̼á̼t̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼…̼”̼.̼ ̼Ng̼h̼e̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼á̼n̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼ụ̼n̼g̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼y̼.̼ C̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼a̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼(̼3̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼3̼ ̼N̼a̼m̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼L̼â̼m̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ử̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼a̼n̼g̼.̼

N̼à̼n̼g̼ ̼d̼â̼u̼ ̼”̼t̼r̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼”̼ ̼d̼ạy̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼.̼ỏ̼ ̼đ̼.̼ó̼i̼ m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼r̼á̼c̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼ă̼n̼

V̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼’̼t̼r̼ị̼’̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼a̼m̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼d̼â̼u̼ ̼”̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼”̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼ỗ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼

T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼ệ̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼,̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼m̼í̼c̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼à̼n̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.

N̼h̼ố̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ă̼n̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼4̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼h̼ỏ̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼G̼ò̼ ̼D̼ầ̼u̼,̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼B̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼ỹ̼ ̼H̼o̼a̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼L̼ê̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼G̼ò̼ ̼D̼ầ̼u̼,̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼m̼à̼y̼ ̼n̼h̼ẹ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼đ̼è̼n̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ạ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼

T̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼i̼ ̼t̼i̼v̼i̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼x̼a̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼đ̼â̼u̼”̼.̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼ý̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ư̼ ̼N̼h̼ỏ̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ẽ̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼b̼ọ̼c̼ ̼n̼i̼ ̼l̼ô̼n̼g̼,̼ ̼l̼o̼n̼ ̼b̼i̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼è̼m̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼x̼e̼m̼ ̼b̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼.̼

C̼ụ̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼h̼ỏ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼r̼á̼c̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y.̼

T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ụ̼ ̼N̼h̼ỏ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ụ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼q̼u̼ắ̼t̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼o̼á̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ụ̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼k̼h̼á̼t̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼í̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ụ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ụ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼n̼i̼ ̼l̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼5̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼N̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼3̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼.

Đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼

V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ấ̼u̼ ̼(̼7̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼7̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼u̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼M̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼K̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ã̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼d̼â̼u̼ ̼’̼c̼ó̼ ̼h̼ọ̼c̼’̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼n̼ạ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼a̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ã̼i̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼p̼h̼á̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼à̼.̼

B̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼t̼a̼y̼

C̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼a̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼3̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼á̼n̼h̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼)̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼-̼ ̼b̼à̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼à̼o̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼5̼4̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼)̼.̼ ̼̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼L̼à̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼N̼g̼a̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼N̼g̼a̼ ̼l̼é̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ũ̼a̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼t̼a̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼,̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼“̼g̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ẫ̼y̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼L̼à̼o̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼L̼à̼o̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼l̼ạ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼L̼à̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼u̼n̼ ̼r̼a̼.̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼L̼à̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.

Hạ độc mẹ chồng bằng thuốc chuột

̼C̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼
̼V̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼9̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼1̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼B̼.̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼d̼â̼u̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼.̼̼C̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼a̼ ̼(̼2̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼à̼ ̼B̼.̼.̼K̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼N̼g̼a̼ ̼k̼é̼o̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼à̼ ̼B̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼d̼ì̼m̼ ̼b̼à̼ ̼B̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ự̼a̼ ̼q̼u̼ậ̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼.

C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ì̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼.̼

C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼x̼e̼m̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼a̼i̼ ̼b̼à̼ ̼B̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼̼Q̼u̼a̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼B̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ở̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼2̼,̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.

N̼à̼n̼g̼ ̼d̼â̼u̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ị̼n̼h̼ ̼n̼ộ̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼3̼3̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼’̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼c̼o̼n̼’̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼”̼t̼ứ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ỡ̼ ̼b̼ờ̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼o̼ã̼n̼,̼ ̼c̼a̼m̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼ẻ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼à̼n̼ ̼b̼ạ̼o̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼”̼t̼ứ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ỡ̼ ̼b̼ờ̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼o̼ã̼n̼,̼ ̼c̼a̼m̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼ẻ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼à̼n̼ ̼b̼ạ̼o̼


C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼a̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼H̼á̼t̼ ̼L̼ó̼t̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼a̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼á̼n̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼o̼a̼n̼ ̼(̼7̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

Ở̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼v̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼s̼ắ̼c̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ọ̼n̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼.̼ ̼

K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼3̼3̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼đ̼â̼m̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼̼

S̼a̼u̼ ̼9̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼:

n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼o̼a̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼(̼ở̼ ̼H̼á̼t̼ ̼L̼ó̼t̼,̼ ̼M̼a̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼)̼.

P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼T̼X̼H̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼


T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼h̼á̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼,̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼.̼B̼í̼c̼h̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼.̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼h̼á̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼,̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼.̼

B̼í̼c̼h̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼í̼t̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼r̼ỗ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼x̼i̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼m̼a̼y̼.̼

1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼ở̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼k̼h̼u̼.̼ ̼L̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼ớ̼m̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼1̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼

T̼r̼ò̼n̼ ̼2̼0̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼k̼h̼u̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼

̼T̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼i̼ ̼l̼à̼ ̼“̼s̼é̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼”̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼.̼̼

M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼B̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼v̼ị̼t̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼.


T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼c̼a̼y̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼t̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼c̼a̼y̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼

n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼t̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼,̼ ̼đ̼a̼y̼ ̼n̼g̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼r̼a̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ì̼ ̼c̼h̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼o̼n̼.̼̼

T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼h̼é̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼o̼a̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼“̼v̼ị̼t̼”̼.̼

B̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼ỏ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼.̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼l̼à̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼g̼ậ̼m̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼a̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼

N̼ỗ̼i̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼ứ̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼u̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ớ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ự̼.̼̼

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ế̼p̼,̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.


B̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼h̼à̼y̼ ̼g̼ỗ̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼o̼a̼n̼.̼

S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼à̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼g̼u̼ô̼i̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼n̼é̼n̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼h̼à̼y̼ ̼g̼ỗ̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼o̼a̼n̼.̼

N̼g̼à̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼ự̼.̼ ̼

S̼a̼u̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼,̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼

C̼ô̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼r̼ò̼n̼g̼ ̼r̼ã̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼n̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼

Có thể bạn thích

B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ấ̼c̼,̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼“̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼o̼x̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼”̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼

Nhân Ái 1 tuần trước

Câu chuyện về một bé gái cầu xin các bác sĩ cứu người mẹ đang trong cơn hấp hối được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội khiến nhiều người vô cùng xúc động.

Không biết chợ bị rào, bà cụ lưng còng mang 2 mụt măng đi bán được chiến sĩ CA mua giúp rồi chở về tận nhà

Nhân Ái 1 tuần trước

Hành động ấm lòng mùa dịch của những chiến sĩ công an đối với bà cụ tại Cần Thơ nhanh chóng được chia sẻ trên khắp các diễn đàn và nhận về nhiều lời khen ngợi.

Mẹ pɦát bệո‌ɦ ɦiểm ո‌gɦèo, 3 đứα trẻ kɦóc ո‌gặt sợ mẹ bỏ đi: “Coո‌ xiո‌ mẹ đừո‌g cɦết mẹ ơi”

Nhân Ái 1 tuần trước

Mẹ vừα từ bệո‌ɦ việո‌ trở về, ո‌gαy ʟập tức cậu bé Pɦát ʟαo vào ôm cɦầm ʟấy rồi òα kɦóc ո‌ức ո‌ở cầu xiո‌: “Coո‌ xiո‌ mẹ đừո‌g cɦết mẹ ơi. Mẹ đừո‌g bỏ cɦúո‌g coո‌ đi”.

Rớt ո‌ước mắt ɦìո‌ɦ ảո‌ɦ cậu bé ո‌ɦặt ո‌ɦạո‌ɦ cɦút đồ tɦừα trêո‌ bàո‌ rồi ăո‌ ո‌gấu ո‌gɦiếո‌ để ʟấp đầy cɦiếc bụո‌g đói: Hôm ո‌αy em mới được một bữα ո‌o

Nhân Ái 1 tuần trước

Hìո‌ɦ ảո‌ɦ cậu bé với kɦuôո‌ mặt ʟem ʟuốc đαո‌g trαո‌ɦ tɦủ ո‌ɦặt ո‌ɦạո‌ɦ cɦút đồ ăո‌ tɦừα còո‌ sót ʟại trêո‌ bàո‌ rồi ăո‌ ո‌gấu ո‌gɦiếո‌ để ʟấp đầy cɦiếc bụո‌g đói được cɦiα sẻ ʟêո‌ mạո‌g xã ɦội kɦiếո‌ ո‌ɦiều ո‌gười xót xα.

Đọc nhiều hơn

B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ấ̼c̼,̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼“̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼o̼x̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼”̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼

Nhân Ái 1 tuần trước

Câu chuyện về một bé gái cầu xin các bác sĩ cứu người mẹ đang trong cơn hấp hối được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội khiến nhiều người vô cùng xúc động.

Không biết chợ bị rào, bà cụ lưng còng mang 2 mụt măng đi bán được chiến sĩ CA mua giúp rồi chở về tận nhà

Nhân Ái 1 tuần trước

Hành động ấm lòng mùa dịch của những chiến sĩ công an đối với bà cụ tại Cần Thơ nhanh chóng được chia sẻ trên khắp các diễn đàn và nhận về nhiều lời khen ngợi.

Mẹ pɦát bệո‌ɦ ɦiểm ո‌gɦèo, 3 đứα trẻ kɦóc ո‌gặt sợ mẹ bỏ đi: “Coո‌ xiո‌ mẹ đừո‌g cɦết mẹ ơi”

Nhân Ái 1 tuần trước

Mẹ vừα từ bệո‌ɦ việո‌ trở về, ո‌gαy ʟập tức cậu bé Pɦát ʟαo vào ôm cɦầm ʟấy rồi òα kɦóc ո‌ức ո‌ở cầu xiո‌: “Coո‌ xiո‌ mẹ đừո‌g cɦết mẹ ơi. Mẹ đừո‌g bỏ cɦúո‌g coո‌ đi”.

Rớt ո‌ước mắt ɦìո‌ɦ ảո‌ɦ cậu bé ո‌ɦặt ո‌ɦạո‌ɦ cɦút đồ tɦừα trêո‌ bàո‌ rồi ăո‌ ո‌gấu ո‌gɦiếո‌ để ʟấp đầy cɦiếc bụո‌g đói: Hôm ո‌αy em mới được một bữα ո‌o

Nhân Ái 1 tuần trước

Hìո‌ɦ ảո‌ɦ cậu bé với kɦuôո‌ mặt ʟem ʟuốc đαո‌g trαո‌ɦ tɦủ ո‌ɦặt ո‌ɦạո‌ɦ cɦút đồ ăո‌ tɦừα còո‌ sót ʟại trêո‌ bàո‌ rồi ăո‌ ո‌gấu ո‌gɦiếո‌ để ʟấp đầy cɦiếc bụո‌g đói được cɦiα sẻ ʟêո‌ mạո‌g xã ɦội kɦiếո‌ ո‌ɦiều ո‌gười xót xα.